هفته نامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان
در نمایه های معتبر داخلی و بین المللی زیر پذیرفته شده است 

 
 

اطلاعیه مهم در خصوص هزینه اولیه مقالات

از تاریخ 1397/5/21 هزینه اولیه مقالات، پنج میلیون ریال محاسبه خواهد شد.homepage

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

1027-7595 : (pISSN) شاپای نسخه چاپی

1735-854x : (eISSN) شاپای نسخه الکترونیک