هفته نامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان
 

در نمایه های معتبر داخلی و بین المللی زیر پذیرفته شده است:

 Scopus

EMBASE

 Chemical Abstracts

 Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Google Scholar

Islamic World Science Citation Center (ISC) چهارک اول در سال 1399

WHO/EMRO/Index Medicus

Scientific Information Database (SID)

Other

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

ناشر: انتشارات وسنا

1027-7595 : (pISSN) شاپای نسخه چاپی

1735-854x : (eISSN) شاپای نسخه الکترونیک


تصویر صفحه خانگی مجله