سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله دانشکده پزشکی اصفهان به صورت هفته نامه و تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می شود. این مجله مقالات اصلی و پژوهشی، مروری، مقالات کوتاه، مقالات دارای امتیاز بازآموزی و نامه به سردبیر را منتشر می نماید و همچنین فیلمهای آموزشی تهیه شده توسط محققین را بر روی وب سایت مجله قرار می دهد

 

سیاست انواع مقالات

سرمقاله

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک کارشناسی شده

مقاله پژوهشی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

کلیپ ویدیوپی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله کوتاه

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش مورد

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش مورد

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله بازآموزی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

سخن سر دبیر

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نامه به سردبیر

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

روند کارشناسی

هیأت تحریریه پس از دریافت مقالات اقدام به بررسی مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می‌نماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تأیید باشد، برای داوری دوسوکور ارسال می‌شود. زمان فرایند داوری (از دریافت تا پذیرش نهایی آن) 3 ماه و در صورت تقاضا جهت بررسی سریع‌تر با شرایط ذکر شده در راهنمای نویسندگان 25-20 روز می‌باشد. لازم به ذکر است داوری و انتشار مقاله در این هفته نامه مستلزم پرداخت هزینه است. لذا پس از انجام مراحل داوری و پذیرش مقاله و قبل از صدور نامه پذیرش، لازم است نویسندگان محترم فرایند مالی را تکمیل نمایند.

 

سیاست دسترسی آزاد

مقالات چاپ شده در این مجله، بلافاصله پس از چاپ آنلاین، به صورت رایگان در دسترس عموم خواهد بود

 

بایگانی

این مجله برای استفاده کتابخانه‌ها از از اطلاعات خود، از سیستم بایگانی LOCKSS استفاده می‌کند.

 

موارد اخلاقی

مجله دانشکده پزشکی اصفهان در برخورد با هرنوع تخلف اخلاقی در ارائه و انتشار دستنوشته‌ها از قوانین کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌کند. همچنین این مجله از دستورالعمل یکسان‌سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران، پیروی می‌نماید. مطالعاتی که بر روی نمونه‌های انسانی یا حیوانی انجام شده‌اند باید با معاهده هلسینکی همخوانی داشته باشند.

 

صلاحیت نویسندگی

 کسانی می توانند به عنوان نویسنده دستنوشته اعلام شوند که در تمام موارد این سه بخش همکاری داشته اند

طراحی مطالعه تحلیل و تفسیر داده ها

تنظیم دستنوشته یا بازبینی دستنوشته نگارش شده با ارائه نظر تخصصی

تأیید محتوی نسخه نهایی دستنوشته برای ارسال

تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی که کمک‌های فنی، نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخش‌های محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانی‌های عمومی در اجراي تحقيق فعالیت داشته‌اند، در بخش تقدیر و تشکر ذکر می شوند.