آمار

سال

2017>> 

شماره های منتشر شده 39
موارد چاپ شده 136
جمع سابمیشن ها 797
کارشناسی شده 184
  پذیرش شده 155 (19%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 21
  از ابتدا تا چاپ (روز) 82