آمار

سال

2018>> 

شماره های منتشر شده 43
موارد چاپ شده 153
جمع سابمیشن ها 955
کارشناسی شده 274
  پذیرش شده 233 (27%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 25
  از ابتدا تا چاپ (روز) 109