آمار

سال

2018>> 

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 1
جمع سابمیشن ها 55
کارشناسی شده 2
  پذیرش شده 1 (2%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 4
  از ابتدا تا چاپ (روز) 0