آمار

سال

2018>> 

شماره های منتشر شده 19
موارد چاپ شده 19
جمع سابمیشن ها 442
کارشناسی شده 73
  پذیرش شده 61 (15%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 21
  از ابتدا تا چاپ (روز) 82