آمار

سال

2018>> 

شماره های منتشر شده 31
موارد چاپ شده 83
جمع سابمیشن ها 727
کارشناسی شده 177
  پذیرش شده 141 (22%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 22
  از ابتدا تا چاپ (روز) 100