آمار

سال

 <<2019>> 

شماره های منتشر شده 44
موارد چاپ شده 199
جمع سابمیشن ها 793
کارشناسی شده 231
  پذیرش شده 158 (23%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 51
  از ابتدا تا چاپ (روز) 132