آمار

سال

 <<2019>> 

شماره های منتشر شده 44
موارد چاپ شده 181
جمع سابمیشن ها 793
کارشناسی شده 208
  پذیرش شده 142 (20%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 43
  از ابتدا تا چاپ (روز) 125