آمار

سال

 <<2019>> 

شماره های منتشر شده 44
موارد چاپ شده 206
جمع سابمیشن ها 793
کارشناسی شده 240
  پذیرش شده 165 (24%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 52
  از ابتدا تا چاپ (روز) 139