آمار

سال

 <<2020>> 

شماره های منتشر شده 51
موارد چاپ شده 217
جمع سابمیشن ها 711
کارشناسی شده 179
  پذیرش شده 133 (24%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 67
  از ابتدا تا چاپ (روز) 173