آمار

سال

2020>> 

شماره های منتشر شده 17
موارد چاپ شده 7
جمع سابمیشن ها 211
کارشناسی شده 14
  پذیرش شده 8 (4%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 20
  از ابتدا تا چاپ (روز) 47