آمار

سال

 <<2020>> 

شماره های منتشر شده 51
موارد چاپ شده 162
جمع سابمیشن ها 711
کارشناسی شده 139
  پذیرش شده 103 (18%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 46
  از ابتدا تا چاپ (روز) 155