آمار

سال

2020>> 

شماره های منتشر شده 42
موارد چاپ شده 126
جمع سابمیشن ها 606
کارشناسی شده 99
  پذیرش شده 78 (17%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 43
  از ابتدا تا چاپ (روز) 128