آمار

سال

2020>> 

شماره های منتشر شده 28
موارد چاپ شده 28
جمع سابمیشن ها 362
کارشناسی شده 43
  پذیرش شده 31 (10%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 39
  از ابتدا تا چاپ (روز) 83