آمار

سال

2021>> 

شماره های منتشر شده 37
موارد چاپ شده 55
جمع سابمیشن ها 495
کارشناسی شده 87
  پذیرش شده 62 (15%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 33
  از ابتدا تا چاپ (روز) 130