برنده جشنواره رازی

در پانزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی در دی ماه 1388 ، مجله دانشکده پزشکی اصفهان عنوان برگزیده نشریات مصوب فارسی را احراز نمود.