دوره 36، شماره 481: هفته اول مرداد ماه 1397:575-580

بررسی اثر کلومیپرامین بر روی فرایند اسپرماتوژنز و هورمون‌های تستوسترون، محرک فولیکولی و لوتینی در موش نر آزمایشگاهی

اکبر کریمی, الهام اعتمادی

DOI: 10.22122/jims.v36i481.10015

چکیده


مقدمه: کاربرد کلومیپرامین به عنوان یک داروی مهار کننده‌ی باز جذب سروتونین با عوارض جانبی ناخواسته‌ای مانند اختلالات تولید مثلی همراه است. این مطالعه، با هدف بررسی اثر کلومیپرامین بر روی فرایند اسپرماتوژنز و هورمون‌های تستوسترون، محرک فولیکولی و لوتینی در موش نر آزمایشگاهی انجام شد.

روش‌ها: 24 سر موش نر آزمایشگاهی (با میانگین سن 8-7 هفته و وزن 30-25 گرم) انتخاب و به صورت تصادفی به 4 گروه 6تایی شامل سه گروه‌ تیمار و یک گروه دارونما تقسیم شدند. گروه دارونما سرم فیزیولوژی و گروه‌های تیمار مقادیر 3، 6 و 12 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن داروی کلومیپرامین را به مدت 20 روز به شیوه‌ی درون صفاقی دریافت کردند. در پایان، خون‌گیری جهت بررسی هورمون‌های تستوسترون، محرک فولیکولی و لوتینی و تشریح بیضه‌ها برای مطالعه‌ی بافت‌شناسی به روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی و با میکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتال بررسی انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA و آزمون Duncan مورد واکاوی قرار گرفت.

یافته‌ها: اختلاف میانگین هورمون‌های تستوسترون، محرک فولیکولی و لوتینی در گروه‌های تیمار نسبت به گروه شاهد معنی‌دار نبود (050/0 < P برای همه). میانگین تعداد انواع سلول‌های اسپرماتوگونی‌ها، اسپرماتوسیت، و اسپرماتید، و نیز ضخامت و قطر لوله‌های اسپرم‌ساز در گروه‌های تیمار نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌داری داشت (001/0 > P برای همه).

نتیجه‌گیری: مصرف کلومیپرامین به ویژه در دز بالا، باعث اختلال در روند اسپرماتوژنز و همچنین، کاهش قطر و ضخامت لوله‌ی اسپرم‌ساز در بافت بیضه می‌شود. همه‌ی این تغییرات، حاکی از تأثیر احتمالی مصرف داروی کلومیپرامین در کاهش باروری در جنس نر می‌باشد.


واژگان کلیدی


کلومیپرامین؛ اسپرماتوژنز؛ هورمون‌های تستوسترون؛ محرک فولیکول؛ لوتینی

تمام متن:

PDF

مراجع


Miller J. Managing antidepression overdoses. Emerg Med Serv 2004; 33(10): 113-9.

Tatsumi M, Groshan K, Blakely RD, Richelson E. Pharmacological profile of antidepressants and related compounds at human monoamine transporters. Eur J Pharmacol 1997; 340(2-3): 249-58.

Chanson P, Borson-Chazot F, Chabre O, Estour B. Drug treatment of hyperprolactinemia. Ann Endocrinol (Paris) 2007; 68(2-3): 113-7.

Sigman M. Medications that impair male fertility. Sexuality Reproduction and Menopause 2007; 5(2): 11-5.

Bian SL, Zhang W, Zhu H, Ni J, Yao LC, Chen L. Effect of gamma-aminobutyric acid on the sperm acrosin activity. Zhonghua Nan Ke Xue 2002; 8(5): 326-8. [In Chinese].

Sheshadri Shekar D, Satyanarayana S, Veeresh Babu P, Vinayak K. Influence of cyproheptadine on clomipramine induced sexual dysfunction in male rats. Int J Basic Clin Pharmacol 2016; 5(4): 1359-65.

Devaangam SS, Kumar A. The effect of amantadine on clomipramine induced sexual dysfunction in male rats. Oman Med J 2011; 26(6): 404-9.

Blackwell B. Antidepressant drugs. In: Dukes MN, editor. Meyler's side effects of drugs: An encyclopaedia of adverse reactions and interactions. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 1984. p. 24-61.

Jones RB, Luscombe DK, Groom GV. Plasma prolactin concentrations in normal subjects and depressive patients following oral clomipramine. Postgrad Med J 1977; 53 Suppl 4: 166-71.

Pomerantz SM, Hepner BC, Wertz JM. Serotonergic influences on male sexual behavior of rhesus monkeys: effects of serotonin agonists. Psychopharmacology (Berl) 1993; 111(1): 47-54.

Erdemir F, Atilgan D, Firat F, Markoc F, Parlaktas BS, Sogut E. The effect of sertraline, paroxetine, fluoxetine and escitalopram on testicular tissue and oxidative stress parameters in rats. Int Braz J Urol 2014; 40(1): 100-8.

Takzare N, Nikoui V, Ostadhadi S, Nabavi SMA, Bakhtiarian A. Teratogenic effects of caffeine and clomipramine on rat fetus. Tehran Univ Med J 2012; 70(6): 335-9. [In Persian].

Ichihara G, Yu X, Kitoh J, Asaeda N, Kumazawa T, Iwai H, et al. Reproductive toxicity of 1-bromopropane, a newly introduced alternative to ozone layer depleting solvents, in male rats. Toxicol Sci 2000; 54(2): 416-23.

Ferrero AJ, Cereseto M, Reines Aص, Bonavita CD, Sifonios LL, Rubio MC, et al. Chronic treatment with fluoxetine decreases seizure threshold in naive but not in rats exposed to the learned helplessness paradigm: Correlation with the hippocampal glutamate release. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2005; 29(5): 678-86.

Habr SF, Dias RG, Teodorov E, Bernardi M. Sexual experience did not affect the long-term sexual behavior inhibition of male rats treated with fluoxetine. Psychol Neurosci 2009; 2: 67-73.

Barrett GM, Bardi M, Guillen AK, Mori A, Shimizu K. Regulation of sexual behaviour in male macaques by sex steroid modulation of the serotonergic system. Exp Physiol 2006; 91(2): 445-56.

Sheshadri Shekar D, Satyanarayana S, Eswar Kumar K, Vivek B, Velmurugan C, Ashok Kumar BS. Clomipramine affects sexual behavior and reproductive functions in male rats. Int J Health Sci 2010; 3(3): 341-7.

Das TK, Mazumder R, Biswas NM. Spermatogenesis in rat: Effect of L-tryptophan loading. Andrologia 1982; 14(3): 242-9.

Das TK, Mazumder R, Biswas NM. Effect of intraventricular injection of 5,6-dihydroxytryptamine on spermatogenesis and plasma testosterone levels in the rat. J Endocrinol 1985; 106(3): 395-400.

Kraeuter KS, Theoharides TC, Cronin CT, Kashgarian MG, Askenase PW. Ultrastructural characteristics of rat peritoneal mast cells undergoing differential release of serotonin without histamine and without degranulation. Cell Tissue Res 1990; 262(3): 415-24.

Das TK, Mazumder R, Biswas NM. Further evidence for an inhibitory effect of L-tryptophan loading on testicular functions of rat. Andrologia 1986; 18(6): 618-23.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.