دوره 36، شماره 483: هفته سوم مرداد ماه 1397:644-650

بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه‌ی ST

اعظم سلیمانی , نازگل آقازاده تبریزی, علی پورمقدس

DOI: 10.22122/jims.v36i483.10016

چکیده


مقدمه: بیماری‌های قلبی- عروقی، یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در ایران و جهان می‌باشد. با توجه به این که التهاب نقش اساسی در فرایند آترواسکلروز بازی می‌کند، بررسی عوامل التهابی به عنوان عامل ایجاد کننده‌ی وقایع قلبی- عروقی، می‌تواند مفید باشد. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر بود.

روش‌ها: این مطالعه، به صورت مقطعی بر روی 372 بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در سال 1395 به علت سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه‌ی ST انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، نوتروفیل به لنفوسیت و وسعت درگیری عروق کرونری در بیماران ثبت شد. آزمون‌های 2χ و ANOVA جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: ارتباط مستقیم و معنی‌داری میان نوتروفیل به لنفوسیت خونی و وسعت درگیری عروق کرونر دیده شد (125/0 = r و 016/0 = P). همچنین، با بررسی دقت تشخیصی نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص بیماری‌های عروق کرونر، مشخص شد که بهترین نقطه‌ی برش برابر با 4/2 و سطح زیر منحنی Receiver operating characteristic (ROC) برابر با 669/0 بود که حساسیت در این نقطه‌ی برش برابر با 4/72 درصد و ویژگی برابر با 3/58 درصد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط مستقیم و معنی‌دار میان نوتروفیل به لنفوسیت با درگیری عروق کرونر، می‌توان از این عامل در جهت پیش‌بینی درگیری و وسعت درگیری عروق کرونر استفاده کرد.


واژگان کلیدی


نوتروفیل؛ لنفوسیت؛ آنژیوگرافی عروق کرونر؛ تنگی عروق کرونر

تمام متن:

PDF

مراجع


Bhat T, Teli S, Rijal J, Bhat H, Raza M, Khoueiry G, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio and cardiovascular diseases: A review. Expert Rev Cardiovasc Ther 2013; 11(1): 55-9.

Kochanek KD, Xu J, Murphy SL, Minino AM, Kung HC. Deaths: Final data for 2009. Natl Vital Stat Rep 2011; 60(3): 1-116.

Kaya MG, Uyarel H, Akpek M, Kalay N, Ergelen M, Ayhan E, et al. Prognostic value of uric acid in patients with ST-elevated myocardial infarction undergoing primary coronary intervention. Am J Cardiol 2012; 109(4): 486-91.

Akpek M, Kaya MG, Uyarel H, Yarlioglues M, Kalay N, Gunebakmaz O, et al. The association of serum uric acid levels on coronary flow in patients with STEMI undergoing primary PCI. Atherosclerosis 2011; 219(1): 334-41.

Kaya MG, Akpek M, Lam YY, Yarlioglues M, Celik T, Gunebakmaz O, et al. Prognostic value of neutrophil/lymphocyte ratio in patients with ST-elevated myocardial infarction undergoing primary coronary intervention: a prospective, multicenter study. Int J Cardiol 2013; 168(2): 1154-9.

Arbel Y, Finkelstein A, Halkin A, Birati EY, Revivo M, Zuzut M, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio is related to the severity of coronary artery disease and clinical outcome in patients undergoing angiography. Atherosclerosis 2012; 225(2): 456-60.

Adamsson ES, Smith JG, Melander O, Hedblad B, Engstrom G. Incidence of coronary events and case fatality rate in relation to blood lymphocyte and neutrophil counts. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012; 32(2): 533-9.

Williams BA, Merhige ME. Association between neutrophilelymphocyte ratio and impaired myocardial perfusion in patients with known or suspected coronary disease. Heart Lung 2013; 42(6): 436-41.

Widmer A, Linka AZ, Attenhofer Jost CH, Buergi B, Brunner-La Rocca HP, Salomon F, et al. Mechanical complications after myocardial infarction reliably predicted using C-reactive protein levels and lymphocytopenia. Cardiology 2003; 99(1): 25-31.

Cho KH, Jeong MH, Ahmed K, Hachinohe D, Choi HS, Chang SY, et al. Value of early risk stratification using hemoglobin level and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2011; 107(6): 849-56.

Sabatine MS, Morrow DA, Cannon CP, Murphy SA, Demopoulos LA, DiBattiste PM, et al. Relationship between baseline white blood cell count and degree of coronary artery disease and mortality in patients with acute coronary syndromes: A TACTICS-TIMI 18 (Treat Angina with Aggrastat and determine Cost of Therapy with an Invasive or Conservative Strategy- Thrombolysis in Myocardial Infarction 18 trial)substudy. J Am Coll Cardiol 2002; 40(10): 1761-8.

Durmus G, Belen E, Can MM. Increased neutrophil to lymphocyte ratio predicts myocardial injury in patients undergoing non-cardiac surgery. Heart Lung 2018; 47(3): 243-7.

Tahto E, Jadric R, Pojskic L, Kicic E. Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Its Relation with Markers of Inflammation and Myocardial Necrosis in Patients with Acute Coronary Syndrome. Med Arch 2017; 71(5): 312-5.

Dong CH, Wang ZM, Chen SY. Neutrophil to lymphocyte ratio predict mortality and major adverse cardiac events in acute coronary syndrome: A systematic review and meta-analysis. Clin Biochem 2018; 52: 131-6.

Misumida N, Kobayashi A, Saeed M, Fox JT, Kanei Y. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as an independent predictor of left main and/or three-vessel disease in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. Cardiovasc Revasc Med 2015; 16(6): 331-5.

Gul M, Uyarel H, Ergelen M, Ugur M, Isik T, Ayhan E, et al. Predictive value of neutrophil to lymphocyte ratio in clinical outcomes of non-ST elevation myocardial infarction and unstable angina pectoris: a 3-year follow-up. Clin Appl Thromb Hemost 2014; 20(4): 378-84.

Misumida N, Kobayashi A, Kanei Y. Racial differences in the neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. Coron Artery Dis 2015; 26(5): 381-5.

Sadeghi M, Soleimani A, Roohafza H, Yazdekhasti S, Oveisgharan S, Talaei M, Sarrafzadegan Nizal. Cardiovascular disease events and its predictors in women: Isfahan Cohort Study (ICS). J Cardiovasc Thorac Res 2017; 9(3): 158-63.

Sadeghi M, Soleimani A, Gheraati M, Amirpour A, Taheri M, Yazdekhasti S, et al. Serum interleukin-18 and extent of coronary artery disease in unstable angina. ARYA Atheroscler 2018; 14(3): 122-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.