دوره 36، شماره 488: هفته چهارم شهریور ماه 1397:823-837

مقدمه‌ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین داربست‌های مورد استفاده در آن

الهام قنبری , لیلا ناصری, مظفر خزاعی, محسن اکبری, فاطمه الهیان, سیدعباس میرزایی, اکرم علیزاده

DOI: 10.22122/jims.v36i488.10056

چکیده


مقدمه: در دنياى مدرن امروزى، انسان در معرض طيف وسيعى از بيمارى‌ها و آسيب‌هاى بافتی قرار دارد که برخى از آن‌ها با روش‌هاى رايج پزشكى غير قابل درمان می‌باشند. در این آسیب‌ها، بخش وسيعى از بافت و عملکرد آن از بين می‌رود و مكانيسم‌هاى ترمیمی طبيعى بدن قادر به بازسازى آن نيستند. درمان چنين ضایعاتی، به عهده‌ی شاخه‌اى از علوم پزشكى موسوم به طب ترميمى و مهندسی بافت است. يكى از ابزارهاى طب ترميمى، پيوند سازه‌هاى شبه بافت مهندسى شده است. از آن جایی که مهم‌ترین جزء در مهندسی یک بافت، داربست آن است، هدف از انجام مقاله‌ی حاضر، معرفی مهندسی بافت و پرکاربردترین مواد و داربست‌های مورد استفاده در آن می‌باشد. مقاله‌ی حاضر با استفاده از مقالات جستجو شده در پایگاه‌های مختلف نظیر Pubmed، Scopus، Scientific Information Database (SID)، Springer، Medlib، SinceDirect، Magiran و موتور جستجوی Google scholar نگارش شده است. تحقيقات مختلف و نتايج بالينى به دست آمده، نشان می‌دهد که به كمك مهندسى بافت، می‌توان سازه‌هایی مشابه بافت‌های طبیعی طراحى كرد. اين سازه‌ها، از سه جزء داربست، سلول و عوامل رشد ساخته می‌شوند. در ساخت این سازه‌ها، طراحى داربست ايده‌آل با خواص و استحكام مكانيكى مطلوب اهمیت زیادی دارد كه وابسته به نوع ماده و روش ساخت آن است. پزشکی بازساختی و مهندسی بافت، در بازسازی یا جایگزینی بافت‌های آسیب دیده، اقدامی موفقیت‌آمیز و مورد نیاز می‌باشد.


واژگان کلیدی


پزشکی بازساختی؛ مهندسی بافت؛ داربست بافتی

تمام متن:

PDF

مراجع


Pina S, Oliveira JM, Reis RL. Natural-based nanocomposites for bone tissue engineering and regenerative medicine: A review. Adv Mater 2015; 27(7): 1143-69.

Wobma H, Vunjak-Novakovic G. Tissue engineering and regenerative medicine 2015: A year in review. Tissue Eng Part B Rev 2016; 22(2): 101-13.

Harrison RH, St-Pierre JP, Stevens MM. Tissue engineering and regenerative medicine: A year in review. Tissue Eng Part B Rev 2014; 20(1): 1-16.

Toda S, Watanabe K, Yokoi F, Matsumura S, Suzuki K, Ootani A, et al. A new organotypic culture of thyroid tissue maintains three-dimensional follicles with C cells for a long term. Biochem Biophys Res Commun 2002; 294(4): 906-11.

Hadjantonakis AK, Dickinson ME, Fraser SE, Papaioannou VE. Technicolour transgenics: Imaging tools for functional genomics in the mouse. Nat Rev Genet 2003; 4(8): 613-25.

Mao AS, Mooney DJ. Regenerative medicine: Current therapies and future directions. Proc Natl Acad Sci USA 2015; 112(47): 14452-9.

Sensharma P, Madhumathi G, Jayant RD, Jaiswal AK. Biomaterials and cells for neural tissue engineering: Current choices. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2017; 77: 1302-15.

O'Brien FJ. Biomaterials and scaffolds for tissue engineering. Materials Today 2011; 14(3): 88-95.

Chen FM, Liu X. Advancing biomaterials of human origin for tissue engineering. Prog Polym Sci 2016; 53: 86-168.

Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science 1993; 260(5110): 920.

Al-Himdani S, Jessop ZM, Al-Sabah A, Combellack E, Ibrahim A, Doak SH, et al. Tissue-engineered solutions in plastic and reconstructive surgery: Principles and practice. Front Surg 2017; 4: 4.

Dhandayuthapani B, Yoshida Y, Maekawa T, Sakthi Kumar D. Polymeric scaffolds in tissue engineering application: A review. Int J Polym Sci; 2011, 2011; 290602.

Wang Y, Kim HJ, Vunjak-Novakovic G, Kaplan DL. Stem cell-based tissue engineering with silk biomaterials. Biomaterials 2006; 27(36): 6064-82.

Tuan RS, Boland G, Tuli R. Adult mesenchymal stem cells and cell-based tissue engineering. Arthritis Res Ther 2003; 5(1): 32-45.

Chen FM, Zhang M, Wu ZF. Toward delivery of multiple growth factors in tissue engineering. Biomaterials 2010; 31(24): 6279-308.

Alizadeh A, Soleimani M, Ai J, Fallah A, Hashemian SJ, et al. Lentiviral Mediated Overexpression of NGF in Adipose-derived Stem Cells. Clon Transgen 2015; 4:142.

Lee K, Silva EA, Mooney DJ. Growth factor delivery-based tissue engineering: General approaches and a review of recent developments. J R Soc Interface 2011; 8(55): 153-70.

Della Porta G, Ciardulli MC, Maffulli N. Microcapsule technology for controlled growth factor release in musculoskeletal tissue engineering. Sports Med Arthrosc Rev 2018; 26(2): e2-e9.

Ji W, Sun Y, Yang F, van den Beucken JJ, Fan M, Chen Z, et al. Bioactive electrospun scaffolds delivering growth factors and genes for tissue engineering applications. Pharm Res 2011; 28(6): 1259-72.

Hajiali F, Tajbakhsh S, Shojaei A. Fabrication and properties of polycaprolactone composites containing calcium phosphate-based ceramics and bioactive glasses in bone tissue engineering: A review. Polymer Reviews 2018; 58(1): 164-207.

Zhang YS, Oklu R, Dokmeci MR, Khademhosseini A. Three-Dimensional Bioprinting Strategies for Tissue Engineering. Cold Spring Harb Perspect Med 2018; 8(2): a025718.

Jafari M, Paknejad Z, Rad MR, Motamedian SR, Eghbal MJ, Nadjmi N, et al. Polymeric scaffolds in tissue engineering: A literature review. J Biomed Mater Res 2015; 105(2): 431-59.

Sears NA, Seshadri DR, Dhavalikar PS, Cosgriff-Hernandez E. A review of three-dimensional printing in tissue engineering. Tissue Eng Part B Rev 2016; 22(4): 298-310.

Chen Y, Xu Z, Smith C, Sankar J. Recent advances on the development of magnesium alloys for biodegradable implants. Acta Biomater 2014; 10(11): 4561-73.

Balint R, Cassidy NJ, Cartmell SH. Conductive polymers: Towards a smart biomaterial for tissue engineering. Acta Biomater 2014; 10(6): 2341-53.

Liu X, Ma PX. Polymeric scaffolds for bone tissue engineering. Ann Biomed Eng 2004; 32(3): 477-86.

Barati Dowom P, Roshanaei K, Sahab Negah S, Aligholi H, Alipour F, Darvishi M. Functional role of natural and synthetic scaffolds in tissue engineering of central nervous system. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 2016; 4(1): 77-92. [In Persian].

Gentile P, Chiono V, Carmagnola I, Hatton PV. An overview of poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-based biomaterials for bone tissue engineering. Int J Mol Sci 2014; 15(3): 3640-59.

Place ES, George JH, Williams CK, Stevens MM. Synthetic polymer scaffolds for tissue engineering. Chem Soc Rev 2009; 38(4): 1139-51.

El-Sherbiny IM, Yacoub MH. Hydrogel scaffolds for tissue engineering: Progress and challenges. Glob Cardiol Sci Pract 2013; 2013(3): 316-42.

Drury JL, Mooney DJ. Hydrogels for tissue engineering: Scaffold design variables and applications. Biomaterials 2003; 24(24): 4337-51.

Santoro M, Shah SR, Walker JL, Mikos AG. Poly(lactic acid) nanofibrous scaffolds for tissue engineering. Adv Drug Deliv Rev 2016; 107: 206-12.

Naahidi S, Jafari M, Logan M, Wang Y, Yuan Y, Bae H, et al. Biocompatibility of hydrogel-based scaffolds for tissue engineering applications. Biotechnol Adv 2017; 35(5): 530-44.

Freed LE, Vunjak-Novakovic G, Biron RJ, Eagles DB, Lesnoy DC, Barlow SK, et al. Biodegradable polymer scaffolds for tissue engineering. Biotechnology (NY) 1994; 12(7): 689-93.

Jiang T, Abdel-Fattah WI, Laurencin CT. In vitro evaluation of chitosan/poly(lactic acid-glycolic acid) sintered microsphere scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials 2006; 27(28): 4894-903.

Freyman TM, Yannas IV, Gibson LJ. Cellular materials as porous scaffolds for tissue engineering. Prog Mater Sci 2001; 46(3): 273-82.

Tarahani Nia M, Alizadeh A, Takhshid MA, Sadroddiny E. Decellularization of lung tissue and analysis of its differentiative potential on bone marrow mesenchymal stem cells of rat. Applied Tissue Engineering 2015; 2(1): 1-11.

Catto V, Fare S, Freddi G, Tanzi MC. Vascular tissue engineering: recent advances in small diameter blood vessel regeneration. ISRN Vascular Medicine 2014; 2014: 923030.

Smith LA, Ma PX. Nano-fibrous scaffolds for tissue engineering. Colloids Surf B Biointerfaces 2004; 39(3): 125-31.

Hsia K, Yao CL, Chen WM, Chen JH, Lee H, Lu JH. Scaffolds and cell-based tissue engineering for blood vessel therapy. Cells Tissues Organs 2016; 202(5-6): 281-95.

Fu W, Liu Z, Feng B, Hu R, He X, Wang H, et al. Electrospun gelatin/PCL and collagen/PLCL scaffolds for vascular tissue engineering. Int J Nanomedicine 2014; 9: 2335-44.

Tresoldi C, Pellegata AF, Mantero S. Cells and stimuli in small-caliber blood vessel tissue engineering. Regen Med 2015; 10(4): 505-27.

Bhardwaj N, Devi D, Mandal BB. Tissue-engineered cartilage: the crossroads of biomaterials, cells and stimulating factors. Macromol Biosci 2015; 15(2): 153-82.

Karimpour A, Talebpour Amiri F, Ghaffari E, Alizadeh A, Jamalpour Z, Mirhosseini M, et al. Growth and chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells derived from human adipose tissue on chitosan scaffolds. J Babol Univ Med Sci 2016; 18(9): 32-8. [In Persian].

Stoop R. Smart biomaterials for tissue engineering of cartilage. Injury 2008; 39 Suppl 1: S77-S87.

Vinatier C, Mrugala D, Jorgensen C, Guicheux J, Noel D. Cartilage engineering: a crucial combination of cells, biomaterials and biofactors. Trends Biotechnol 2009; 27(5): 307-14.

Bhardwaj N, Sow WT, Devi D, Ng KW, Mandal BB, Cho NJ. Silk fibroin-keratin based 3D scaffolds as a dermal substitute for skin tissue engineering. Integr Biol (Camb ) 2015; 7(1): 53-63.

Hutmacher DW, Goh JC, Teoh SH. An introduction to biodegradable materials for tissue engineering applications. Ann Acad Med Singapore 2001; 30(2): 183-91.

Conze J, Junge K, Weiss C, Anurov M, Oettinger A, Klinge U, et al. New polymer for intra-abdominal meshes--PVDF copolymer. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2008; 87(2): 321-8.

Cheung Hy, Ho Mp, Lau Kt, Cardona F, Hui D. Natural fibre-reinforced composites for bioengineering and environmental engineering applications. Composites Part B: Engineering 2009; 40(7): 655-63.

Laroche G, Marois Y, Guidoin R, King MW, Martin L, How T, et al. Polyvinylidene fluoride (PVDF) as a biomaterial: From polymeric raw material to monofilament vascular suture. J Biomed Mater Res 1995; 29(12): 1525-36.

Liu H, Mao J, Yao K, Yang G, Cui L, Cao Y. A study on a chitosan-gelatin-hyaluronic acid scaffold as artificial skin in vitro and its tissue engineering applications. J Biomater Sci Polym Ed 2004; 15(1): 25-40.

Mohebichamkhorami F, Alizadeh A. Skin substitutes; an updated review of products from the year 1980 to 2017. Journal of Applied Biotechnology Reports 2017; 4(3): 615-23.

Chen G, Sato T, Ohgushi H, Ushida T, Tateishi T, Tanaka J. Culturing of skin fibroblasts in a thin PLGA-collagen hybrid mesh. Biomaterials 2005; 26(15): 2559-66.

Priya SG, Jungvid H, Kumar A. Skin tissue engineering for tissue repair and regeneration. Tissue Eng Part B Rev 2008; 14(1): 105-18.

Gounga ME, Xu SY, Wang Z. Whey protein isolate-based edible films as affected by protein concentration, glycerol ratio and pullulan addition in film formation. J Food Eng 2007; 83(4): 521-30.

El-Ghalbzouri A, Lamme EN, van ,Blitterswijk C, Koopman J, Ponec M. The use of PEGT/PBT as a dermal scaffold for skin tissue engineering. Biomaterials 2004; 25(15): 2987-96.

Ge Z, Yang F, Goh JC, Ramakrishna S, Lee EH. Biomaterials and scaffolds for ligament tissue engineering. J Biomed Mater Res A 2006; 77(3): 639-52.

Funakoshi T, Majima T, Iwasaki N, Yamane S, Masuko T, Minami A, et al. Novel chitosan-based hyaluronan hybrid polymer fibers as a scaffold in ligament tissue engineering. J Biomed Mater Res A 2005; 74(3): 338-46.

Fan H, Liu H, Wang Y, Toh SL, Goh JC. Development of a silk cable-reinforced gelatin/silk fibroin hybrid scaffold for ligament tissue engineering. Cell Transplant 2008; 17(12): 1389-401.

Khan W. Ligament tissue engineering. In: Oliveira M, Reis RL, editors. Regenerative strategies for the treatment of knee joint disabilities. New York, NY: Springer; 2017. p. 373-89.

Kwansa AL, Freeman JW. Ligament tissue engineering. In: Nukavarapu S, Freeman J, Laurencin C, editors. Regenerative engineering of musculoskeletal tissues and interfaces. New York, NY: Springer; 2015; p. 161-93.

Vaquette C, Kahn C, Frochot C, Nouvel C, Six JL, De IN, et al. Aligned poly(L-lactic-co-e-caprolactone) electrospun microfibers and knitted structure: a novel composite scaffold for ligament tissue engineering. J Biomed Mater Res A 2010; 94(4): 1270-82.

Jenner JM, van Eijk F, Saris DB, Willems WJ, Dhert WJ, Creemers LB. Effect of transforming growth factor-beta and growth differentiation factor-5 on proliferation and matrix production by human bone marrow stromal cells cultured on braided poly lactic-co-glycolic acid scaffolds for ligament tissue engineering. Tissue Eng 2007; 13(7): 1573-82.

Barber JG, Handorf AM, Allee TJ, Li WJ. Braided nanofibrous scaffold for tendon and ligament tissue engineering. Tissue Eng Part A 2013; 19(11-12): 1265-74.

Sahoo S, Toh SL, Goh JC. PLGA nanofiber-coated silk microfibrous scaffold for connective tissue engineering. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2010; 95(1): 19-28.

Oberpenning F, Meng J, Yoo JJ, Atala A. De novo reconstitution of a functional mammalian urinary bladder by tissue engineering. Nat Biotechnol 1999; 17(2): 149-55.

Korossis S, Bolland F, Ingham E, Fisher J, Kearney J, Southgate J. Review: tissue engineering of the urinary bladder: considering structure-function relationships and the role of mechanotransduction. Tissue Eng 2006; 12(4): 635-44.

Baker SC, Rohman G, Southgate J, Cameron NR. The relationship between the mechanical properties and cell behaviour on PLGA and PCL scaffolds for bladder tissue engineering. Biomaterials 2009; 30(7): 1321-8.

Nakanishi Y, Chen G, Komuro H, Ushida T, Kaneko S, Tateishi T, et al. Tissue-engineered urinary bladder wall sing PLGA mesh-collagen hybrid scaffolds: a omparison study of collagen sponge and gel as a caffold. Journal of Pediatric Surgery 2003; 38(12): 1781-4.

Duan X, McLaughlin C, Griffith M, Sheardown H. Biofunctionalization of collagen for improved biological response: scaffolds for corneal tissue engineering. Biomaterials 2007; 28(1): 78-88.

Rafat M, Li F, Fagerholm P, Lagali NS, Watsky MA, Munger R, et al. PEG-stabilized carbodiimide crosslinked collagen-chitosan hydrogels for corneal tissue engineering. Biomaterials 2008; 29(29): 3960-72.

Lawrence BD, Marchant JK, Pindrus MA, Omenetto FG, Kaplan DL. Silk film biomaterials for cornea tissue engineering. Biomaterials 2009; 30(7): 1299-308.

Ghezzi CE, Rnjak-Kovacina J, Kaplan DL. Corneal tissue engineering: recent advances and future perspectives. Tissue Eng Part B Rev 2015; 21(3): 278-87.

Demarco FF, Conde MC, Cavalcanti BN, Casagrande L, Sakai VT, Nor JE. Dental pulp tissue engineering. Braz Dent J 2011; 22(1): 3-13.

Sumita Y, Honda MJ, Ohara T, Tsuchiya S, Sagara H, Kagami H, et al. Performance of collagen sponge as a 3-D scaffold for tooth-tissue engineering. Biomaterials 2006; 27(17): 3238-48.

Young CS, Terada S, Vacanti JP, Honda M, Bartlett JD, Yelick PC. Tissue engineering of complex tooth structures on biodegradable polymer scaffolds. J Dent Res 2002; 81(10): 695-700.

Nakashima M, Reddi AH. The application of bone morphogenetic proteins to dental tissue engineering. Nat Biotechnol 2003; 21(9): 1025-32.

Ng J, Spiller K, Bernhard J, Vunjak-Novakovic G. Biomimetic Approaches for Bone Tissue Engineering. Tissue Eng Part B Rev 2017; 23(5): 480-93.

Noori A, Ashrafi SJ, Vaez-Ghaemi R, Hatamian-Zaremi A, Webster TJ. A review of fibrin and fibrin composites for bone tissue engineering. Int J Nanomedicine 2017; 12: 4937-61.

Hirata E, Uo M, Takita H, Akasaka T, Watari F, Yokoyama A. Multiwalled carbon nanotube-coating of 3D collagen scaffolds for bone tissue engineering. Carbon 2011; 49(10): 3284-91.

Depan D, Misra RD. Processing-structure-functional property relationship in organic-inorganic nanostructured scaffolds for bone-tissue engineering: the response of preosteoblasts. J Biomed Mater Res A 2012; 100(11): 3080-91.

Roseti L, Parisi V, Petretta M, Cavallo C, Desando G, Bartolotti I, et al. Scaffolds for Bone Tissue Engineering: State of the art and new perspectives. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2017; 78: 1246-62.

Bose S, Roy M, Bandyopadhyay A. Recent advances in bone tissue engineering scaffolds. Trends Biotechnol 2012; 30(10): 546-54.

Marchand R, Woerly S, Bertrand L, Valdes N. Evaluation of two cross-linked collagen gels implanted in the transected spinal cord. Brain Res Bull 1993; 30(3-4): 415-22.

Bunge MB. Bridging the transected or contused adult rat spinal cord with Schwann cell and olfactory ensheathing glia transplants. Prog Brain Res 2002; 137: 275-82.

Faghihi F, Mirzaei E, Ai J, Lotfi A, Sayahpour FA, Barough SE, et al. Differentiation Potential of Human Chorion-Derived Mesenchymal Stem Cells into Motor Neuron-Like Cells in Two- and Three-Dimensional Culture Systems. Mol Neurobiol 2016; 53(3): 1862-72.

Ebrahimi-Barough S, Norouzi JA, Saberi H, Joghataei MT, Rahbarghazi R, Mirzaei E, et al. Evaluation of Motor Neuron-Like Cell Differentiation of hEnSCs on Biodegradable PLGA Nanofiber Scaffolds. Mol Neurobiol 2015; 52(3): 1704-13.

Schlesinger E, Ciaccio N, Desai TA. Polycaprolactone thin-film drug delivery systems: Empirical and predictive models for device design. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2015; 57: 232-9.

Patist CM, Mulder MB, Gautier SE, Maquet V, Jerome R, Oudega M. Freeze-dried poly(D,L-lactic acid) macroporous guidance scaffolds impregnated with brain-derived neurotrophic factor in the transected adult rat thoracic spinal cord. Biomaterials 2004; 25(9): 1569-82.

Day RM, Boccaccini AR, Maquet V, Shurey S, Forbes A, Gabe SM, et al. In vivo characterisation of a novel bioresorbable poly(lactide-co-glycolide) tubular foam scaffold for tissue engineering applications. J Mater Sci Mater Med 2004; 15(6): 729-34.

Johnson PJ, Parker SR, Sakiyama-Elbert SE. Controlled release of neurotrophin-3 from fibrin-based tissue engineering scaffolds enhances neural fiber sprouting following subacute spinal cord injury. Biotechnol Bioeng 2009; 104(6): 1207-14.

Silva NA, Salgado AJ, Sousa RA, Oliveira JT, Pedro AJ, Leite-Almeida H, et al. Development and characterization of a novel hybrid tissue engineering-based scaffold for spinal cord injury repair. Tissue Eng Part A 2010; 16(1): 45-54.

Madigan NN, McMahon S, O'Brien T, Yaszemski MJ, Windebank AJ. Current tissue engineering and novel therapeutic approaches to axonal regeneration following spinal cord injury using polymer scaffolds. Respir Physiol Neurobiol 2009; 169(2): 183-99.

Zhang S, Wang XJ, Li WS, Xu XL, Hu JB, Kang XQ, et al. Polycaprolactone/polysialic acid hybrid, multifunctional nanofiber scaffolds for treatment of spinal cord injury. Acta Biomaterialia 2018; 77: 15-27.

Prabhakaran MP, Venugopal J, Chan CK, Ramakrishna S. Surface modified electrospun nanofibrous scaffolds for nerve tissue engineering. Nanotechnology 2008; 19(45): 455102.

Wan JM, Liu LL, Zhang JF, Lu JW, Li Q. Promotion of neuronal regeneration by using self-polymerized dendritic polypeptide scaffold for spinal cord tissue engineering. J Mater Sci Mater Med 2017; 29(1): 6.

Chen H, Fan X, Xia J, Chen P, Zhou X, Huang J, et al. Electrospun chitosan-graft-poly (varepsilon-caprolactone)/poly (varepsilon-caprolactone) nanofibrous scaffolds for retinal tissue engineering. Int J Nanomedicine 2011; 6: 453-61.

Yao J, Tao SL, Young MJ. synthetic polymer scaffolds for stem cell transplantation in retinal tissue engineering. Polymers 2011; 3(2): 899-914.

Jiankang H, Dichen L, Yaxiong L, Bo Y, Hanxiang Z, Qin L, et al. Preparation of chitosan-gelatin hybrid scaffolds with well-organized microstructures for hepatic tissue engineering. Acta Biomater 2009; 5(1): 453-61.

Yang J, Woong Chung T, Nagaoka M, Goto M, Cho CS, Akaike T. Hepatocyte-specific porous polymer-scaffolds of alginate/galactosylated chitosan sponge for liver-tissue engineering. Biotechnology Letters 2001; 23(17): 1385-9.

Mayer J, Karamuk E, Akaike T, Wintermantel E. Matrices for tissue engineering-scaffold structure for a bioartificial liver support system. J Control Release 2000; 64(1-3): 81-90.

Dvir-Ginzberg M, Gamlieli-Bonshtein I, Agbaria R, Cohen S. Liver tissue engineering within alginate scaffolds: effects of cell-seeding density on hepatocyte viability, morphology, and function. Tissue Eng 2003; 9(4): 757-66.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.