دوره 29، شماره 134: هفته دوم خرداد ماه 1390:394-402

انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز روده‌ی باریك با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی

مهدی راستی اردکانی, محمد علی حقوقی, پیمان فاضل, مجتبی اکبری, پژمان مرتضوی, شهرار ادیبی

چکیده


مقدمه: در بسیاری از اعمال جراحی شكم و لگن آناستوموز دستگاه گوارش مرحله‌ی بسیار مهمی ‌از عمل جراحی است. آناستوموزهای روده در حال حاضر توسط تكنیك مرسوم با استفاده‌ی از نخ و سوزن و یا استاپلر انجام می‌شود. مطالعه‌ی فعلی به بررسی امكان استفاده‌ی بی‌خطر از چسب فیبرین گلوی جدید در آناستوموز روده‌ی باریك در نمونه‌ی حیوانی برای کاهش زمان عمل و عوارض آن ‌پرداخت.

روش‌ها: این مطالعه به طریقه‌ی Experimental trial انجام شد. 5 قلاده سگ كه از نظر نژادی، وزنی، سنی و جنسی مشابه بودند تحت عمل جراحی لاپاراتومی ‌قرار گرفتند و پس از برداشتن 5 سانتی‌متر از روده‌ی باریك با استفاده‌ی از فیبرین گلو آناستوموز شدند. پس از حدود 15 روز این گروه دوباره تحت لاپاراتومی ‌قرار گرفته و بررسی محل آناستوموز از نظر پاتولوژی و قطرهای پروگزیمال، دیستال و محل آناستوموز انجام گرفت. محل توسط روش دستی (Handsewn) آناستوموز شد. داده‌ها با نرم افزار PASW نسخه‌ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: زمان میانگین برای آناستوموز روده‌ی باریک با فیبرین گلو حدود 6:47 دقیقه و برای آناستوموز با دست (Handsewn) حدود 11:11 دقیقه بود. بروز پریتونیت و مورتالیتی در هیچ‌کدام از نمونه‌ها اتفاق نیفتاد. در لاپاراتومی ‌انجام شده پس از 15روز از عمل اول شواهدی از لیک آناستوموز و وجود آبسه دیده نشد. از دید ماکروسکوپی و در لمس محل آناستوموز، چسبندگی به طور کامل اتفاق افتاده بود. در بررسی میکروسکوپی تنها در یک مورد از نمونه ها اتصال در لایه‌ی مخاط و زیر مخاط کامل نشده بود ولی اتصال لایه‌ی عضلانی و سروز کامل بود.

نتیجه‌گیری: آناستوموز با استفاده‌ی از فیبرین گلو در مقایسه‌ی با آناستوموز با دست، به طور محسوسی سریع‌تر است. با توجه به عدم اتساع لومن پروگزیمال و دیستال در مقایسه‌ی با قطر طبیعی روده،Patency   آناستوموز در حد مطلوب بود. نتایج این طرح نشان می‌دهد که می‌توان از چسب بافتی اتولوگ که با ذرات نانو تقویت شده است با اطمینان بالا در جهت تقویت آناستوموزهای دستگاه گوارش استفاده کرد.


واژگان کلیدی


آناستوموز؛ روده‌ی باریك؛ فیرین گلوی جدید

تمام متن:

PDF

مراجع


Kodner J, Fry D, Fleshman W, Birnbaum H. Co-lon, Rectum, Anus. Daly S, Galloway F. Princi-ples of surgery Schwartz. 8th ed. Philadelphia: Mcgraw–hill publisher; 2005. p. 1071-3.

Katherine JM, Waker FW. Surgical procedures on the small intestine. Shackerfords surgery of the alimentary tract; 1996. p. 273-88.

Carter FM, McLeod RS, Cohen Z. Subtotal co-lectomy for ulcerative colitis: complications re-lated to the rectal remnant. Dis Colon Rectum 1991; 34(11): 1005-9.

Wiegerinck MA, Roukema M, van Kessel PH, Mol BW. Sutureless re-anastomosis by laparos-copy versus microsurgical re-anastomosis by laparotomy for sterilization reversal: a matched cohort study. Hum Reprod 2005; 20(8): 2355-8.

Thetter O. Fibrin adhesive and its application in thoracic surgery. Thorac Cardiovasc Surg 1981; 29(5): 290-2.

McCarthy PM, Trastek VF, Schaff HV, Weiland LH, Bernatz PE, Payne WS, et al. Esophagogas-tric anastomoses: the value of fibrin glue in pre-venting leakage. J Thorac Cardiovasc Surg 1987; 93(2): 234-9.

Hellebrekers BW, Trimbos-Kemper GC, van Blitterswijk CA, Bakkum EA, Trimbos JB. Ef-fects of five different barrier materials on postsurgical adhesion formation in the rat. Hum Reprod 2000; 15(6): 1358-63.

Martin-Cartes JA, Morales-Conde S, Suarez-Grau JM, Bustos-Jimenez M, Cadet-Dussort JM, Lopez-Bernal F, et al. Role of fibrin glue in the prevention of peritoneal adhesions in ventral hernia repair. Surg Today 2008; 38(2): 135-40.

Meek K, de VC, Murrell Z, Karamatsu M, Stabile B, Amin S, et al. Inhibition of intra-abdominal adhesions: a comparison of hemaseel APR and cryoprecipitate fibrin glue. J Invest Surg 2001; 14(4): 227-33.

de VC, Elbassir M, Hidalgo A, Schaber B, French S, Amin S, et al. Fibrin glue reduces the severity of intra-abdominal adhesions in a rat model. Am J Surg 1999; 178(6): 577-80.

Egemen O, Ugurlu K, Ozkaya O, Sacak B, Sakiz D, Bas L. Anastomosis with fish-mouth tech-nique using fibrin glue. J Craniofac Surg 2011; 22(3): 1047-51.

Stumpf M, Junge K, Rosch R, Krones C, Klinge U, Schumpelick V. Suture-free small bowel anas-tomoses using collagen fleece covered with fibrin glue in pigs. J Invest Surg 2009; 22(2): 138-47.

Shinohara K, Kobayashi E, Yoshida T, Toyama N, Kiyozaki H, Fujimura A, et al. Effect of fibrin glue on small and large bowel anastomoses in the rat. Eur Surg Res 1998; 30(1): 8-12.

Rotondano G, Viola M, Orsini L, Cipolletta F, Bianco MA, Garofano ML, et al. Uncommon cause of early postoperative colonic fistula suc-cessfully treated with endoscopic acrylate glue injection. Gastrointest Endosc 2008; 67(1): 183-6.

Del RP, Dell'Abate P, Soliani P, Ziegler S, Arcuri M, Sianesi M. Endoscopic treatment of esopha-geal and colo-rectal fistulas with fibrin glue. Acta Biomed 2005; 76(2): 95-8.

Uysal AC, Uraloglu M, Orbay H, Ortak T, Sensoz O. An alternative method of vein anastomosis with fibrin glue. Ann Plast Surg 2005; 54(5): 579-80.

Loungnarath R, Dietz DW, Mutch MG, Birn-baum EH, Kodner IJ, Fleshman JW. Fibrin glue treatment of complex anal fistulas has low suc-cess rate. Dis Colon Rectum 2004; 47(4): 432-6.

Mouritzen C, Dromer M, Keinecke HO. The ef-fect of fibrin glueing to seal bronchial and alveo-lar leakages after pulmonary resections and de-cortications. Eur J Cardiothorac Surg 1993; 7(2): 75-80.

Demirel AH, Basar OT, Ongoren AU, Bayram E, Kisakurek M. Effects of primary suture and fi-brin sealant on hemostasis and liver regeneration in an experimental liver injury. World J Ga

stroenterol 2008; 14(1): 81-4.

Kram HB, del JT, Clark SR, Ocampo HP, Shoe-maker WC. Techniques of splenic preservation using fibrin glue. J Trauma 1990; 30(1): 97-101.

Ochsner MG, Maniscalco-Theberge ME, Cham-pion HR. Fibrin glue as a hemostatic agent in hepatic and splenic trauma. J Trauma 1990; 30(7): 884-7.

Kram HB, Bansal M, Timberlake O, Shoemaker WC. Antibacterial effects of fibrin glue-antibiotic mixtures. J Surg Res 1991; 50(2): 175-8.

McCarthy PM. Fibrin glue in cardiothoracic sur-gery. Transfus Med Rev 1993; 7(3): 173-9.

Stricker RB, Lane PK, Leffert JD, Rodgers GM, Shuman MA, Corash L. Development of an-tithrombin antibodies following surgery in pa-tients with prosthetic cardiac valves. Blood 1988; 72(4): 1375-80.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.