دوره 36، شماره 486: هفته دوم شهریور ماه 1397:750-756

بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی در سالمندان و ارتباط آن با برخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در شهرستان اصفهان در سال‌های 97-1396

نرگس معتمدی , سیده مهرنوش شفیعی دارابی , زهرا امینی

DOI: 10.22122/jims.v36i486.10104

چکیده


مقدمه: بسیاری از سالمندان دوران پیری را به عنوان دوران تنهایی توصیف کرده‌اند. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر این تفکر، امری ضروری در جهت پیش‌گیری از این احساس می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی در سالمندان و ارتباط آن با برخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در شهرستان اصفهان در سال‌های 97-1396 بود.

روش‌ها: این مطالعه بر روی 200 سالمند انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از افراد و ثبت اطلاعات دموگرافیک، سلامت اجتماعی Keyes جهت بررسی میزان سلامت اجتماعی و پرسش‌نامه‌ی Social and emotional loneliness scale for adults (SELSA) به منظور تعیین میزان فراوانی تنهایی اجتماعی و عاطفی ثبت شد. آزمون‌های 2χ، t و همبستگی Pearson جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: سالمندان با تحصیلات بالا (444/0 = r و 001/0 > P)، متأهل (572/0 = r و 001/0 > P)، درآمد بالا (481/0 = r و 001/0 > P) و سلامت اجتماعی بالا (582/0 = r و 001/0 > P)، کمتر احساس تنهایی می‌کردند. به لحاظ جنسیت، سالمندان زن بیشتر احساس تنهایی می‌کردند (194/0- = r و 006/0 = P). از طرفی، مشخص شد که احساس تنهایی ارتباط مستقیمی با زیر مقیاس‌های سلامت اجتماعی نظیر شکوفایی، انسجام، پذیرش و مشارکت داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به بروز بالای احساس تنهایی در سالمندان، شناسایی و غربالگری عوامل خطر افزایش احساس تنهایی در این مطالعه، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از این طریق، می‌توان با افزایش سلامت اجتماعی، سبب کاهش احساس تنهایی سالمندان شد.


واژگان کلیدی


احساس تنهایی؛ سلامت اجتماعی؛ سالمند

تمام متن:

PDF

مراجع


Wessel KB. How an aging population is transforming nursing. Home Healthc Now 2017; 35(4): 221-3.

Kanasi E, Ayilavarapu S, Jones J. The aging population: Demographics and the biology of aging. Periodontol 2000 2016; 72(1): 13-8.

Vancea M, Sole-Casals J. Population aging in the European information societies: Towards a comprehensive research agenda in ehealth innovations for elderly. Aging Dis 2016; 7(4): 526-39.

Tabue Teguo M1, Simo-Tabue N, Stoykova R, Meillon C, Cogne M, et al. Feelings of loneliness and living alone as predictors of mortality in the elderly: the PAQUID study. Nurs Older People 2017; 29(1): 13.

Domenech-Abella J, Lara E, Rubio-Valera M, Olaya B, Moneta MV, Rico-Uribe LA, et al. Loneliness and depression in the elderly: the role of social network. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2017; 52(4): 381-90.

Emerson KG, Jayawardhana J. Risk factors for loneliness in elderly adults. J Am Geriatr Soc 2016; 64(4): 886-7.

Andrew N, Meeks S. Fulfilled preferences, perceived control, life satisfaction, and loneliness in elderly long-term care residents. Aging Ment Health 2018; 22(2): 183-9.

Wong NM, Liu HL, Lin C, Huang CM, Wai YY, Lee SH, et al. Loneliness in late-life depression: structural and functional connectivity during affective processing. Psychol Med 2016; 46(12): 2485-99.

While A. Loneliness is a public health issue. Br J Community Nurs 2017; 22(2): 102.

Karhe L, Kaunonen M, Koivisto AM. Loneliness in professional caring relationships, health, and recovery. Clin Nurs Res 2018; 27(2): 213-34.

Due TD, Sandholdt H, Waldorff FB. Social relations and loneliness among older patients consulting their general practitioner. Dan Med J 2017; 64(3).

Hemmati Alamdarlou G, Dehshiri G, Shojaie S, Hakimi Rad E. Health and loneliness status of the elderly living in nursing homes versus those living with their families. Iran J Aging 2008; 3(2): 557-64. [In Persian].

Babapour Kheiroddin J, Toosi F, Hekmati I. Study of determinant factors role of students' social well-being. Journal of Modern Psychological Research 2010; 4(16): 1-19. [In Persian].

Jowkar B, Salimi A. Psychometric properties of the short form of the social and emotional loneliness scale for adults (SELSA-S). Journal of Behavioral Sciences 2012; 5(4): 311-8. [In Persian].

Neville S, Adams J, Montayre J, Larmer P, Garrett N, Stephens C, et al. Loneliness in men 60 years and over: The association with purpose in life. Am J Mens Health 2018; 12(4): 730-9.

Shamsaei F, Cheraghi F, Esmaeili R, Mohsenifard J. Explanation of loneliness in the elderly and comparison with psychosocial development theory: A quantitative study. Journal of Education and Community Health 2014; 1(2): 30-8. [In Persian].

Mirdrikvand F, Panahi H, Hoseyni Ramaghani NS. Loneliness of The Elderly: The Role of Communication Skills, Social Support and functional disability. Journal of Aging Psychology 2017; 2(2): 103-13. [In Persian].

Ausin B, Munoz M, Castellanos MA. Loneliness, sociodemographic and mental health variables in spanish adults over 65 years old. Span J Psychol 2017; 20: E46.

Heidari M, Ghodusi Borujeni M, Naseh L. Comparison of self-efficacy and loneliness between community-dwelling and institutionalized older people. Iran J Aging 2016; 11(1): 142-51.

Moatamedi A, Qaderi Bagajan K, Mazaheri Nejad Fard G, Soltani S. comparative study of feeling lonely between retired and labor elderly men. Social Work 2017; 6(2): 43-50. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.