دوره 29، شماره 138: هفته دوم تیر ماه 1390:562-570

الگوی درمان‌های دارویی در مبتلایان به سندرم متابولیک: یافته‌های برنامه‌ی قلب سالم اصفهان

مژگان قاری‌پور, افشان اخوان طبیب, نفیسه طغیانی‌فرد, علی‌اکبر توسلی, امین قاری‌پور, نضال صراف‌زادگان

چکیده


مقدمه: درمان‌های دارویی از جمله روش‌های نهایی جهت درمان سندرم متابولیک هستند. البته تغییر شیوه‌ی زندگی هنوز اولین و بهترین قدم درمانی است به طوری که کاهش وزن مبتلایان به این سندرم بهترین درمان آن است. در سایر موارد هر یک از مبتلایان به سندرم متابولیک را باید تک تک و بر اساس غلبه‌ی هر یک از عوامل خطر و بسته به موقعیت و وضعیت فرد درمان کرد. به همین دلیل در این مطالعه بر آن شدیم تا درمان هر یک از اجزای اصلی سازنده‌ی سندرم متابولیک را در یک جمعیت نمونه از دارندگان این سندرم بررسی کنیم.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی از فاز اول اطلاعات برنامه‌ی قلب سالم اصفهان بود که به منظور بررسی تصادفی نمونه‌های جمع‌آوری شده از مردان و زنان ساکن سه شهرستان مرکزی ایران انجام شد. پرسش‌نامه‌ای که برای همه‌ی شرکت کنندگان در این طرح تکمیل شد شامل خصوصیات فردی و دموگرافیک، وضعیت سلامتی و بهداشتی، معاینه‌ی فیزیکی و همچنین سابقه‌ی بیماری‌های قبلی بود. بر این اساس در مطالعه‌ی حاضر بر اساس معاینات و نتایج حاصل از پرسش‌نامه، افراد واجد نشانگان سندرم متابولیک تعیین و سپس اجزای سندرم  و همچنین درمان‌های دارویی برای هر جز و ارتباط با وقوع حوادث قلبی عروقی تعیین گردید.

یافته‌ها: شایع‌ترین دارویی که در اکثر مبتلایان به نشانگان سندرم متابولیک دریافت می‌شد بتابلوکرها با 8/72 درصد که جهت کنترل پرفشاری خون استفاده می‌شد و به دنبال آن داروهای کاهنده‌ی چربی (36 درصد) بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه مشخص کرد که بتا بلوکرها، استاتین‌ها، فیبرات‌ها و گلیبن‌کلامید فراوان‌ترین داروهای مصرفی برای مبتلایان به نشانگان سندرم متابولیک هستند. انجام مطالعاتی در رابطه با پذیرش درمان‌های دارویی در این گروه از بیماران ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


سندرم متابولیک؛ ایران؛ الگوی درمان‌های دارویی

تمام متن:

PDF

مراجع


AlSaraj F, McDermott JH, Cawood T, McAteer S, Ali M, Tormey W, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in patients with diabetes mellitus. Ir J Med Sci 2009; 178(3): 309-13.

Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002; 287(3): 356-9.

GhariPour M, Baghei A, Boshtam M, Rabiei K. Prevalence of metabolic syndrome among the adults of central of areas of Iran (as part of "Isfahan Healthy Heart Study"). Journal of Birjand University of Medical Sciences 2006; 13(3): 56-63.

Delavari A, Forouzanfar MH, Alikhani S, Sharifian A, Kelishadi R. First nationwide study of the prevalence of the metabolic syndrome and optimal cutoff points of waist circumference in the Middle East: the national survey of risk factors for noncommunicable diseases of Iran. Diabetes Care 2009; 32(6): 1092-7.

Sarrafzadegan N, Kelishadi R, Baghaei A, Hussein SG, Malekafzali H, Mohammadifard N, et al. Metabolic syndrome: an emerging public health problem in Iranian women: Isfahan Healthy Heart Program. Int J Cardiol 2008; 131(1): 90-6.

Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005; 112(17): 2735-52.

Misra A, Chaudhary D, Vikram NK, Mittal V, Devi JR, Pandey RM, et al. Insulin resistance and clustering of atherogenic risk factors in women belonging to low socio-economic strata in urban slums of North India. Diabetes Res Clin Pract 2002; 56(1): 73-5.

Pacholczyk M, Ferenc T, Kowalski J. [Metabolic syndrome. Part III: its prevention and therapeutic management]. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2008; 62: 559-70.

Deedwania PC, Gupta R. Management issues in the metabolic syndrome. J Assoc Physicians India 2006; 54: 797-810.

Grundy SM. Metabolic syndrome: therapeutic considerations. Handb Exp Pharmacol 2005; (170): 107-33.

May SH. Enteral supplementation and lifestyle intervention. Implications in the treatment of wasting syndrome in patients with HIV disease. AIDS Patient Care 1995; 9(1): 18-9.

Tavassoli AA, Gharipour M, Khosravi A, Kelishadi R, Siadat ZD, Bahonar A, et al. Gender differences in obesogenic behaviour, socioeconomic and metabolic factors in a population-based sample of Iranians: the IHHP study. J Health Popul Nutr 2010; 28(6): 602-9.

Dastjerdi MS, Kazemi F, Najafian A, Mohammady M, Aminorroaya A, Amini M. An open-label pilot study of the combination therapy of metformin and fluoxetine for weight reduction. Int J Obes (Lond) 2007; 31(4): 713-7.

Sarraf-Zadegan N, Sadri G, Malek AH, Baghaei M, Mohammadi FN, Shahrokhi S, et al. Isfahan Healthy Heart Programme: a comprehensive integrated community-based programme for cardiovascular disease prevention and control. Design, methods and initial experience. Acta Cardiol 2003; 58(4): 309-20.

Sarraf-Zadegan N, Baghaei A, Sadri Gh, Kelishadi R, Malekafzali H, Boshtam M, et al. Isfahan healthy heart program: Evaluation of comprehensive, community-based interventions for non-communicable disease prevention. Prevention and Control 2006; 2(2): 73-84.

Ryo M, Funahashi T. [Global diagnosis definition of the metabolic syndrome and its management]. Nippon Rinsho 2006; 64(Suppl 9): 463-9.

Bjornsson E. The clinical aspects of non-alcoholic fatty liver disease. Minerva Gastroenterol Dietol 2008; 54(1): 7-18.

Grundy SM, Brewer HB, Jr., Cleeman JI, Smith SC, Jr., Lenfant C. Definition of metabolic syndrome: report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004; 24(2): e13-e18.

Israili ZH, Lyoussi B, Hernandez-Hernandez R, Velasco M. Metabolic syndrome: treatment of hypertensive patients. Am J Ther 2007; 14(4): 386-402.

Katzmarzyk PT. A summary of the symposium "Current strategies in the prevention and treatment of obesity". Appl Physiol Nutr Metab 2006; 31(6): 767-8.

Kirkendoll K, Clark PC, Grossniklaus D, Igho-Pemu P, Mullis R, Dunbar SB. Metabolic syndrome in African Americans: views on making lifestyle changes. J Transcult Nurs 2010; 21(2): 104-13.

Mizushima S. [New health assessment and life style modification advice program for metabolic syndrome in Japan]. Nippon Rinsho 2006; 64(Suppl 9): 729-33.

Okajima T, Tanaka K, Tanabe M, Hirase N, Tsubouchi H. [Practical benefits of application of clinical path to the patients with metabolic syndrome]. Nippon Rinsho 2006; 64(Suppl 9): 717-22.

Oshida Y, Sato Y. [Approach in clinical management of metabolic syndrome. 8. Methods and effects of exercise therapy]. Nippon Naika Gakkai Zasshi 2004; 93(4): 726-32.

Khosravi Ar, Shirani Sh, Shahrokhi Sh, Mohammadifard N, Ansari R. Antihypertensive drugs used by hypertensive patients in the provincial cities of Isfahan, Najafabad and Arak. Arya Atherosclerosis Journal 2006; 1(4): 275-80.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.