دوره 29، شماره 132:هفته چهارم اردیبهشت 1390:281-288

اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان

غلامرضا خیرآبادی, الناز سلماسی, سحر اکبری پور, ماه رخساره نادریان

چکیده


مقدمه: همراهی تظاهرات پوستی با اختلال وسواسی– جبری (Oobsessive -compulsive disorder یا OCD) در برخی مطالعات گزارش شده است. بررسی حاضر با هدف تعیین شیوع و شدت OCD و ارتباط احتمالی بین این اختلال و برخی از متغیر‌های دموگرافیک در بیماران مبتلا به اگزما انجام گرفت.
روش‌ها: این بررسی از نوع توصیفی– تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام گرفت و در آن 150 بیمار مبتلا به اگزما مراجعه کننده‌ی به درمانگاه پوست بیمارستان شریعتی اصفهان به وسیله پرسش‌نامه‌ی یل‌براون از نظر علایم اختلال وسواسی–جبری مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نمرات، بیماران در دو دسته‌ی مبتلا و غیرمبتلا به OCD قرار گرفتند. دو گروه از نظر متغیر‌های دموگرافیک و مشخصات بیماری پوستی با یکدیگر مقایسه گردیدند.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 9/15 ± 1/39 سال بود و 3/59 درصد آن‌ها زن بودند. میانگین مدت ابتلا به اگزما در آن‌ها 9/48 ± 1/21 ماه بود. 38 نفر (3/25 درصد) مبتلا به OCD بودند. تمام بیماران مبتلا به OCD زن بودند و به صورت معنی‌داری از افراد غیرمبتلا به این اختلال جوان‌تر بودند (05/0 >P ). مدت زمان ابتلا به اگزما و شدت اگزما بین مبتلایان و غیر مبتلایان به OCD تفاوتی نداشت (05/0

P) همراه بود.
نتیجه‌گیری: شیوع OCD در بیماران مبتلا به اگزما که به درمانگاه‌‌های پوست مراجعه می‌کنند از جمعیت عمومی‌ به بیش‌تر است. جهت درمان مؤثر و به موقع بیماری اگزما تشخیص و درمان به موقع OCD همراه آن حایز اهمیت است.
واژگان کلیدی: اختلال وسواسی– جبری، اگزما، بیماری‌های پوستی.


واژگان کلیدی


اختلال وسواسی– جبری؛ اگزما؛ بیماری‌های پوستی

تمام متن:

PDF

مراجع


Sadock, B.J. & Sadock, V.A. Kaplan & sadock’s synopsis of Psychiatry. 10edn. Philadelphia: lippincott Williams & wilkins; 2007

Gupta MA, Gupta AK, Ellis CN, Koblenzer CS. Psychiatric evaluation of the dermatology pa-tient. Dermatol Clin 2005; 23(4): 591-9.

Gupta MA, Gupta AK. Psychiatric and psychological co-morbidity in patients with dermatologic disorders: epidemiology and management. Am J Clin Dermatol 2003; 4(12): 833-42.

Radmanesh M, shafiei S. Psychosomatic skin diseases. Iranian Journal of Dermatology. 1997; 1(3-4): 34-7.

Vythilingum B, Stein DJ. Obsessive-compulsive disorders and dermatologic disease. Dermatol Clin 2005; 23(4): 675-80.

Demet MM, Deveci A, Taskin EO, Ermertcan AT, Yurtsever F, Deniz F, et al. Obsessive-compulsive disorder in a dermatology outpatient clinic. Gen Hosp Psychiatry 2005; 27(6): 426-30.

Fineberg NA, O'Doherty C, Rajagopal S, Reddy K, Banks A, Gale TM. How common is obsessive-compulsive disorder in a dermatology outpatient clinic? J Clin Psychiatry 2003; 64(2): 152-5.

Hatch ML, Paradis C, Friedman S, Popkin M, Shalita AR. Obsessive-compulsive disorder in patients with chronic pruritic conditions: case studies and discussion. J Am Acad Dermatol 1992; 26(4): 549-51.

Omranifard V, Kheirabadi GhR, Abtahi SMM, Kamali M. Obsessive-compulsive disorder among outpatient referrals to dermatologic clinics of Isfahan. Ofogh-e-Danesh Journal. 2007; 13(2): 52-7.

Koblenzer CS. Dermatology and conditions related to obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Dermatol 1992; 27(6 Pt 1): 1033-5.

Stein DJ, Hollander E. Dermatology and conditions related to obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Dermatol 1992; 26(2 Pt 1): 237-42.

Habif T.P. clinical Dermatology. 4ed. New York: Mosby; 2005

Rosario-Campos MC, Miguel EC, Quatrano S, Chacon P, Ferrao Y, Findley D, et al. The Di-mensional Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (DY-BOCS): an instrument for assessing obsessive-compulsive symptom dimensions. Mol Psychiatry 2006; 11(5): 495-504.

Monti M, Sambvani N, Sacrini F. Obsessive-compulsive disorders in dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol 1998; 11(2): 103-8.

Kordon A, Broocks A, Hohagen F. [Obsessive-compulsive disorders in general practice. How the obsessive-compulsive neurotic is revealed by skin and hair]. MMW Fortschr Med 2003; 145 Suppl 2: 4-7.

Fullana MA, Mataix-Cols D, Caspi A, Harring-ton H, Grisham JR, Moffitt TE, et al. Obsessions and compulsions in the community: prevalence, interference, help-seeking, developmental stability, and co-occurring psychiatric conditions. Am J Psychiatry 2009; 166(3): 329-36.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.