دوره 36، شماره 496: هفته چهارم آبان ماه 1397:1084-1092

مقایسه‌ی تأثیر اسیتالوپرام و دارونما بر کیفیت زندگی و علایم افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با ماستکتومی

فاطمه رجبی , محمدرضا شعربافچی‌زاده , زهرا زین العابدینی

DOI: 10.22122/jims.v36i496.10131

چکیده


مقدمه: این مطالعه، با هدف بررسی اثر اسیتالوپرام (Escitalopram) بر علایم افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه که تحت ماستکتومی قرار گرفته بودند، در مقایسه با دارونما انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی بالینی دو سو کور تصادفی، ابتدا 72 بیمار از نظر شرایط ورود به مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. با در نظر گرفتن معیارها، در نهایت 64 نفر از زنان 65-18 ساله با تشخیص سرطان سینه و با رادیکال ماستکتومی تعدیل شده (Modified radical mastectomy)، به طور تصادفی در دو گروه مورد (32 نفر) و شاهد (32 نفر) قرار گرفتند. در گروه اسیتالوپرام، دارو با دز 10 میلی‌گرم روزانه شروع شد و بعد از یک هفته، به 20 میلی‌گرم روزانه رسید و تا هفته‌ی دوازدهم ادامه یافت. ارزیابی بیماران با پرسش‌نامه‌های Depression anxiety stress scales (DASS) و World Health Organization quality of life-brief questionnaire (WHO QOL-BREF questionnaire) در هفته‌های 0، 2، 8 و 12 صورت گرفت.

یافته‌ها: در ارزیابی کیفیت زندگی، زیر مقیاس‌های سلامت روان‌شناختی، روابط اجتماعی، سلامت محیط و سلامت عمومی در هفته‌های 2، 8 و 12 به صورت معنی‌داری از گروه شاهد بالاتر بود (05/0 > P). به علاوه، در تحلیل درون گروهی برای گروه مورد، تفاوت مقادیر میانگین زیر مقیاس‌های سلامت جسمانی، سلامت روان‌شناختی، روابط اجتماعی، سلامت محیط و سلامت عمومی معنی‌دار گزارش شد (01/0 > P).

نتیجه‌گیری: شروع اسیتالوپرام با دز روزانه‌ی 10 میلی‌گرم و افزایش تدریجی آن به 20 میلی‌گرم روزانه در بیماران غیر افسرده‌ی مبتلا به سرطان سینه با ماستکتومی، ممکن است در پیش‌گیری از علایم افسردگی و بهبود کیفیت زندگی در قیاس با دارونما مؤثر باشد.


واژگان کلیدی


افسردگی؛ کیفیت زندگی؛ نئوپلاسم‌های پستان؛ اسیتالوپرام

تمام متن:

PDF

مراجع


Casla S, Lopez-Tarruella S, Jerez Y, Marquez-Rodas I, Galvao DA, Newton RU, et al. Supervised physical exercise improves VO2max, quality of life, and health in early stage breast cancer patients: A randomized controlled trial. Breast Cancer Res Treat 2015; 153(2): 371-82.

Giardini A, Pisoni C, Giorgi I, Borelli V, Scoccia E, Majani G. ICF, quality of life, and depression in breast cancer: perceived disability in disease-free women 6 months after mastectomy. Support Care Cancer 2013; 21(9): 2453-60.

Kashani F, Babaee S, Bahrami M, Valiani M. The effects of relaxation on reducing depression, anxiety and stress in women who underwent mastectomy for breast cancer. Iran J Nurs Midwifery Res 2012; 17(1): 30-3.

Zhou K, Li X, Li J, Liu M, Dang S, Wang D, et al. A clinical randomized controlled trial of music therapy and progressive muscle relaxation training in female breast cancer patients after radical mastectomy: results on depression, anxiety and length of hospital stay. Eur J Oncol Nurs 2015; 19(1): 54-9.

Zhou KN, Li XM, Yan H, Dang SN, Wang DL. Effects of music therapy on depression and duration of hospital stay of breast cancer patients after radical mastectomy. Chin Med J (Engl) 2011; 124(15): 2321-7.

Groenvold M. Health-related quality of life in early breast cancer. Dan Med Bull 2010; 57(9): B4184.

Lydiatt WM, Bessette D, Schmid KK, Sayles H, Burke WJ. Prevention of depression with escitalopram in patients undergoing treatment for head and neck cancer: randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 139(7): 678-86.

Park HY, Lee BJ, Kim JH, Bae JN, Hahm BJ. Rapid improvement of depression and quality of life with escitalopram treatment in outpatients with breast cancer: a 12-week, open-label prospective trial. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012; 36(2): 318-23.

Jimenez-Fonseca P, Calderon C, Hernandez R, Ramon YC, Mut M, Ramchandani A, et al. Factors associated with anxiety and depression in cancer patients prior to initiating adjuvant therapy. Clin Transl Oncol 2018; 20(11): 1408-15.

Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2006; 4(4): 1-12. [In Persian].

Brown TA, Chorpita BF, Korotitsch W, Barlow DH. Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behav Res Ther 1997; 35(1): 79-89.

Henry JD, Crawford JR. The short-form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): construct validity and normative data in a large non-clinical sample. Br J Clin Psychol 2005; 44(Pt 2): 227-39.

Sahebi A, Asghari M, Salari R. Validation of Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) for an Iranian Population. Journal of Developmental Psychology 2005;1(4): 36-54. [In Persian].

Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Qual Life Res 2004; 13(2): 299-310.

Kober KM, Smoot B, Paul SM, Cooper BA, Levine JD, Miaskowski C. Polymorphisms in Cytokine Genes Are Associated With Higher Levels of Fatigue and Lower Levels of Energy in Women After Breast Cancer Surgery. J Pain Symptom Manage 2016; 52(5): 695-708.

Kouteh BR, Yazdkhasti F, Etemadifar M. The effectiveness of mental– physical relaxation (Dohsa-hou) On Depression, Anxiety and Stress in patients with Multiple Sclerosis (MS). International Journal of Humanities and Social Science Invention 2013; 2(2): 4-11.

Lydiatt WM, Denman D, McNeilly DP, Puumula SE, Burke WJ. A randomized, placebo-controlled trial of citalopram for the prevention of major depression during treatment for head and neck cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134(5): 528-35.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.