دوره 29، شماره 147: هفته سوم شهریور ماه 1390:922-928

نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به نقص ابرو در شهر اصفهان

حسین ابدالی, مهدی غلامیان, سمیه صادقی, مهرداد ابدالی

چکیده


مقدمه: علل متعددی مانند داروهای شیمی درمانی، بیماری‌های پوستی، تروما و سوختگی باعث ریزش موقت یا دایم ابرو می‌شود. امروزه یکی از بهترین راهکارهای درمانی نقایص ابرو، پیوند موی طبیعی در نواحی درگیر است که ممکن است با عوارضی همچون عفونت محل پیوند، فولیکولیت، ریزش ابروی پیوند شده و واکنش‌های موضعی همراه باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به دیفکت ابرو و بررسی عوارض آن بود.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود. کلیه‌ی افرادی که به علل مختلف تمام یا قسمتی از ابروی خود را از دست داده و در سال 1389 در مرکز پیوند موی طبیعی تحت پیوند ابرو قرار گرفته بودند با نمونه‌گیری به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران پس از پیوند ابرو با تکنیک میکروگرافت به مدت سه ماه تحت مراقبت بالینی و پی‌گیری قرار گرفتند و عوارض احتمالی در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه 75 بیمار دچار نقص ابرو مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین تعداد موی پیوند شده در کل بیماران مورد مطالعه 2/5 ± 29 عدد بود. همچنین میانگین تعداد موی پیوند شده در مردان و زنان به ترتیب 9/1 ± 8/28 و 8/2 ± 1/29 عدد بود (54/0 = P). در 24 مورد (32 درصد) عوارض قابل اهمیتی رخ نداد ولی در 39 مورد عارضه‌ی خفیف شامل التهاب و در 12 مورد نیز عارضه‌ی متوسط شامل عفونت ایجاد گردید. در هیچ ‌کدام از بیماران مطالعه شده، ریزش ابرو مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، پیوند ابرو یک عمل جراحی موفقیت آمیز با حداقل عوارض پس از عمل محسوب می‌‌گردد. تکنیک مورد استفاده جهت ترمیم نقایص ابرو باید با توجه به هر فرد به طور اختصاصی انتخاب شود تا نتایج مطلوب‌تر و رضایتمندانه‌تری حاصل شود.


واژگان کلیدی


پیوند موی طبیعی؛ پیوند ابرو؛ عوارض پیوند ابرو

تمام متن:

PDF

مراجع


Caputy GG, Flowers RS. The "pluck and sew" technique of individual hair follicle placement. Plast Reconstr Surg 1994; 93(3): 615-20.

Goldman GD. Eyebrow transplantation. Dermatol Surg 2001; 27(4): 352-4.

Pensler JM, Dillon B, Parry SW. Reconstruction of the eyebrow in the pediatric burn patient. Plast Reconstr Surg 1985; 76(3): 434-40.

Vallis CP. The strip scalp graft. Clin Plast Surg 1982; 9(2): 229-40.

Fritz TM, Burg G, Hafner J. Eyebrow reconstruction with free skin and hair-bearing composite graft. J Am Acad Dermatol 1999; 41(6): 1008-10.

Kajikawa A, Ueda K. Bilateral eyebrow reconstruction using a unilateral extended superficial temporal artery flap. Ann Plast Surg 2003; 50(4): 416-9.

Gardner ES, Goldberg LH. Eyebrow reconstruction with the subcutaneous island pedicle flap. Dermatol Surg 2002; 28(10): 921-5.

Kim KS, Hwang JH, Kim DY, Lee SY, Cho BH. Eyebrow island flap for reconstruction of a partial eyebrow defect. Ann Plast Surg 2002; 48(3): 315-7.

Tipples J, Atkinson AP, Young AW. The eyebrow frown: a salient social signal. Emotion 2002; 2(3): 288-96.

Vachiramon A, Aghabeigi B, Crean SJ. Eyebrow reconstruction using composite graft and microsurgical transplant. Int J Oral Maxillofac Surg 2004; 33(5): 504-8.

Silapunt S, Goldberg LH, Peterson SR, Gardner ES. Eyebrow reconstruction: options for reconstruction of cutaneous defects of the eyebrow. Dermatol Surg 2004; 30(4 Pt 1): 530-5.

Ergun SS, Sahinoglu K. Eyebrow transplantation. Ann Plast Surg 2003; 51(6): 584-6.

Vachiramon A, Aghabeigi B, Crean SJ. Reconstruction of the eyebrow using a combination of hair-bearing composite graft and microsurgical hair follicle transplant techniques. Br J Oral Maxillofac Surg 2003; 41(5): 355-7.

Motomura H, Muraoka M, Nose K. Eyebrow reconstruction with intermediate hair from the hairline of the forehead on the pedicled temporoparietal fascial flap. Ann Plast Surg 2003; 51(3): 314-8.

Farber GA. The punch scalp graft. Clin Plast Surg 1982; 9(2): 207-20.

McConnell CM, Neale HW. Eyebrow reconstruction in the burn patient. J Trauma 1977; 17(5): 362-6.

Cedars MG. Reconstruction of the localized eyebrow defect. Plast Reconstr Surg 1997; 100(3): 685-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.