دوره 36، شماره 498: هفته دوم آذر ماه 1397:1175-1182

عوامل مساعد کننده‌ی افت اشباع اکسیژن شریانی حین و پس از عمل جراحی در واحد مراقبت‌های بعد از بیهوشی

پروین ساجدی , فرناز حسام

DOI: 10.22122/jims.v36i498.10227

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی عواملی بود که حین و پس از عمل جراحی در واحد مراقبت‌ بعد از بیهوشی باعث افت اشباع اکسیژن در بیمار می‌شد.

روش‌ها: در مطالعه‌ی مشاهده‌ای حاضر، عواملی نظیر دمای بدن، فشار خون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی، تعداد تنفس، تعداد نبض، اشباع اکسیژن حین و پس از عمل جراحی، عوامل نیاز به استفاده از Nitrous oxide (N2O) و نیاز به فشار مثبت انتهای بازدمی (Positive end-expiratory pressure یا PEEP)، حجم مایع مورد نیاز برای هر بیمار، میانگین خون از دست رفته‌ی بیمار، فراورده‌ی خونی مورد استفاده، نوع داروهای بیهوشی، مدت زمان جراحی و محل عمل جراحی بر روی بدن در طی جراحی، خروپف (Snoring)، وجود درد و شدت آن پس از جراحی، جمع‌آوری و ثبت گردید. بیماران بر اساس ابتلا یا عدم ابتلا به افت اشباع اکسیژن خون در ریکاوری، به دو گروه دچار افت اشباع اکسیژن خون و بدون افت اشباع اکسیژن خون تقسیم شدند. سپس، متغیرهای یاد شده بین دو گروه مقایسه گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه، 500 بیمار شرکت داده شدند. 50 نفر از آن‌ها (10 درصد) در اتاق بهبودی افت اشباع اکسیژن را تجربه کردند و 445 نفر (89 درصد) دچار افت اشباع اکسیژن نشدند. در ارتباط با 5 بیمار (1 درصد) وضعیت افت درصد اشباع اکسیژن مشخص نشد. عواملی که به صورت معنی‌داری در گروه دچار افت اشباع اکسیژن بالاتر بودند، شامل تعداد نبض حین جراحی (009/0 = P)، میانگین حجم مایع مصرفی حین عمل جراحی (029/0 = P)، وجود درد (001/0 = P) و شدت آن (001/0 = P) و خروپف (020/0 = P) بودند. ارتباط معنی‌داری بین افت اشباع اکسیژن و جراحی روی ناحیه‌ی قفسه‌ی ‌سینه (60 درصد)، قسمت فوقانی شکم (40 درصد) و جراحی ستون مهره‌ها (39 درصد) وجود داشت (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: متغیرهای تعداد نبض طی عمل جراحی، حجم مایع مصرفی طی جراحی، استفاده از N2O، عدم استفاده از PEEP، درد و شدت آن و خرخر در واحد مراقبت بعد از بیهوشی و محل عمل جراحی با افت اشباع اکسیژن همراهی دارند.


واژگان کلیدی


اکسیژن؛ مراقبت بعد از بیهوشی؛ کمبود اکسیژن‌

تمام متن:

PDF

مراجع


Miller R, Pardo M. Basics of anesthesia. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 817.

Gift AG, Stanik J, Karpenick J, Whitmore K, Bolgiano CS. Oxygen saturation in postoperative patients at low risk for hypoxemia: is oxygen therapy needed? Anesth Analg 1995; 80(2): 368-72.

Sear JW. Oxygen: needed for life. But do we need supplemental oxygen during transfer from the OR to the PACU? J Clin Anesth 2013; 25(8): 609-11.

Hedenstierna G. Oxygen and anesthesia: What lung do we deliver to the post-operative ward? Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56(6): 675-85.

Siddiqui N, Arzola C, Teresi J, Fox G, Guerina L, Friedman Z. Predictors of desaturation in the postoperative anesthesia care unit: An observational study. J Clin Anesth 2013; 25(8): 612-7.

Pereira H, Xara D, Mendonca J, Santos A, Abelha FJ. Patients with a high risk for obstructive sleep apnea syndrome: postoperative respiratory complications. Rev Port Pneumol 2013; 19(4): 144-51.

Canet J, Ricos M, Vidal F. Early postoperative arterial oxygen desaturation. Determining factors and response to oxygen therapy. Anesth Analg 1989; 69(2): 207-12.

Daley MD, Norman PH, Colmenares ME, Sandler AN. Hypoxaemia in adults in the post-anaesthesia care unit. Can J Anaesth 1991; 38(6): 740-6.

Rosenberg J, Dirkes WE, Kehlet H. Episodic arterial oxygen desaturation and heart rate variations following major abdominal surgery. Br J Anaesth 1989; 63(6): 651-4.

Meiklejohn BH, Smith G, Elling AE, Hindocha N. Arterial oxygen desaturation during postoperative transportation: the influence of operation site. Anaesthesia 1987; 42(12): 1313-5.

Catley DM, Thornton C, Jordan C, Lehane JR, Royston D, Jones JG. Pronounced, episodic oxygen desaturation in the postoperative period: its association with ventilatory pattern and analgesic regimen. Anesthesiology 1985; 63(1): 20-8.

Beaussier M, Genty T, Lescot T, Aissou M. Influence of pain on postoperative ventilatory disturbances. Management and expected benefits. Ann Fr Anesth Reanim 2014; 33(7-8): 484-6.

Charuluxananan S, Suraseranivongse S, Punjasawadwong Y, Somboonviboon W, Sriswasdi S, Pranootnarabhal T, et al. Risk factors of intraoperative oxygen desaturation: a case-control study of 152,314 anesthetics. J Med Assoc Thai 2007; 90(11): 2359-65.

Aggarwal S, Goyal VK, Chaturvedi SK, Mathur V, Baj B, Kumar A. A comparative study between propofol and etomidate in patients under general anesthesia. Braz J Anesthesiol 2016; 66(3): 237-41.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.