دوره 36، شماره 490: هفته دوم مهر ماه 1397:897-901

گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی تخمدان راست در خانم جوان با سابقه‌ی سالپنژکتومی راست

کتانه کاظمی , محسن رخشا , سید حسن سید شریفی, محبوبه قربانی

DOI: 10.22122/jims.v36i490.10230

چکیده


مقدمه: حاملگی تخمدانی، یک نوع نادر حاملگی خارج‌ رحمی می‌باشد که اغلب، بعد از علامت‌دار شدن، تشخیص داده می‌شود. مهم‌ترین عامل خطر آن استفاده از وسایل داخل رحمی پیش‌گیری کننده از بارداری می‌باشد.

گزارش مورد: بیمار خانم 20 ساله با سابقه‌ی سالپنژکتومی راست به دنبال حاملگی خارج ‌رحمی -دومین بارداری- بود که با درد شکم با شروع از یک هفته قبل، تهوع، استفراغ و افت فشار خون ارتواستاتیک مراجعه کرده بود. در آزمایش‌های انجام شده، Beta-human chorionic gonadotropin (βHCG) با تیتر mIU/ml 105000 مثبت بود. در سونوگرافی، یک ناحیه‌ی اکوژن به ابعاد 32 × 44 میلی‌متر مربع در آدنکس راست، به همراه مایع آزاد در شکم دیده شده که به نفع حاملگی خارج ‌رحمی گزارش شد و بیمار با تشخیص حاملگی نابه‌جا تحت لاپاراتومی قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: در خانم‌هایی که با تأخیر قاعدگی، درد شکم و شکایت خون‌ریزی مراجعه می‌کنند، یکی از اولین تشخیص‌ها حاملگی نابه‌جا می‌باشد و بیمار باید تحت ارزیابی βHCG و سونوگرافی قرار گیرد و بر اساس معاینه‌ی بالینی و شواهد پیرابالینی با بیمار برخورد می‌شود.


واژگان کلیدی


حاملگی نابه‌جا؛ حاملگی تخمدانی؛ لاپاراتومی

تمام متن:

PDF

مراجع


Cunningham FG. Williams obstetrics. New York, NY: McGraw-Hill; 2001. p. 884-96.

Koo YJ, Choi HJ, Im KS, Jung HJ, Kwon YS. Pregnancy outcomes after surgical treatment of ovarian pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2011; 114(2): 97-100.

Nadarajah S, Sim LN, Loh SF. Laparoscopic management of an ovarian pregnancy. Singapore Med J 2002; 43(2): 95-6.

Kirk E, Bottomley C, Bourne T. Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the management of pregnancy of unknown location. Hum Reprod Update 2014; 20(2): 250-61.

Rahbar N, Ghazvini F. Ovarian pregnancy in a patient with two previous ectopic pregnancies. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2008; 7(10): 97-100. [In Persian].

Comstock C, Huston K, Lee W. The ultrasonographic appearance of ovarian ectopic pregnancies. Obstet Gynecol 2005; 105(1): 42-5.

Yao M, Tulandi T. Current status of surgical and nonsurgical management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1997; 67(3): 421-33.

Asnafi N, Hajian K, Shahriyari M, Taheri B. Risk factors in ectopic pregnancy: a case - control study. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(2): 52-7. )In Persian].

Alinejad M, Shafti V, Masjoodi B. Baseline characteristics of patients with ectopic pregnancy in emergency department; a cross-sectional study. Iranian Journal of Emergency Medicine 2017; 4(3): 97-101. )In Persian].

Casikar I, Reid S, Condous G. Ectopic pregnancy: Ultrasound diagnosis in modern management. Clin Obstet Gynecol 2012; 55(2): 402-9.

Patel Y, Wanyonyi SZ, Rana FS. Laparoscopic management of an ovarian ectopic pregnancy: case report. East Afr Med J 2008; 85(4): 201-4.

Sharma N, Vasudevam S. Ruptured ovarian ectopic pregnancy: Case report and review of literature. Int J Curr Microbiol App Sci 2014; 39(294): 299.

Lotfian N, Talaei Bajestani A, Rahmani Beilondi M, Daiemi M, Rahmani Beilondi R. Ovarian ectopic pregnancy: A rare case report. Armaghane-danesh. 2017; 21(11): 1142-8. )In Persian].

Kraiem J, Bouden S, Ounaissa F, Falfoul A. Ovarian pregnancy: the situation in 2003. A report of four cases and literature review. Tunis Med 2004; 82(9): 858-66. )In French].

Pagidas K, Frishman GN. Nonsurgical management of primary ovarian pregnancy with transvaginal ultrasound-guided local administration of methotrexate. J Minim Invasive Gynecol 2013; 20(2): 252-4.

Resta S, Fuggetta E, D'Itri F, Evangelista S, Ticino A, Porpora MG. Rupture of ovarian pregnancy in a woman with low beta-hCG levels. Case Rep Obstet Gynecol 2012; 2012: 213169.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.