دوره 37، شماره 529: هفته اول مرداد ماه 1398:587-592

رابطه‌ی بین ازدواج فامیلی و کم‌شنوایی در بیماران مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی

سید حمیدرضا ابطحی, زهرا ابراهیمی, مهسا سپهرنژاد, محمدحسین نیلفروش

DOI: 10.22122/jims.v37i529.10271

چکیده


مقدمه: تشخیص عوامل مؤثر بر کم‌شنوایی حسی- عصبی، از جهت پیش‌گیری و درمان این بیماری دارای اهمیت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین ازدواج فامیلی و کم‌شنوایی متوسط تا عمیق بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، از بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، تعداد 680 بیمار مبتلا به کم‌شنوایی حسی- عصبی شدید تا عمیق مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، مشخصات دموگرافیک بیماران و نیز نسبت فامیلی والدین کودک با استفاده از چک لیست طراحی شده، از نمونه‌های در دسترس در مرکز فوق جمع‌آوری گردید. واکاوی آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: در بیماران حاصل ازدواج فامیلی، 184 نفر (1/44 درصد) کاهش شنوایی عمیق، 116 نفر (8/27 درصد) کاهش شنوایی شدید تا عمیق، 40 نفر (6/9 درصد) کاهش شنوایی شدید، 68 نفر (3/16 درصد) کاهش شنوایی متوسط تا شدید و 9 نفر (2/2 درصد)کاهش شنوایی متوسط داشتند که این مقادیر برای بیماران حاصل ازدواج غیر فامیلی به ترتیب شامل 108 نفر (1/41 درصد)، 100 نفر (1/38 درصد)، 19 نفر (2/7 درصد)، 33 نفر (5/12 درصد) و 3 نفر (1/1 درصد) بود (13/0 = P). همچنین، تفاوت معنی‌داری بین انواع نسبت‌های فامیلی از نظر شدت کم‌شنوایی یافت نشد (61/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، ازدواج فامیلی در بین کودکان مبتلا به کم‌شنوایی حسی- عصبی، از فراوانی بالایی برخوردار می‌باشد، اما ارتباط معنی‌داری بین انواع ازدواج فامیلی با شدت ناشنوایی در کودکان با کم‌شنوایی‌های منجر به کاشت حلزون وجود ندارد.


واژگان کلیدی


کم‌شنوایی حسی- عصبی؛ ازدواج فامیلی؛ کاشت حلزون شنوایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Kayyali MN, Wright AC, Ramsey AJ, Brant JA, Stein JM, O'Malley BW, et al. Challenges and opportunities in developing targeted molecular imaging to determine inner ear defects of sensorineural hearing loss. Nanomedicine 2018; 14(2): 397-404.

Ghasemnejad T, Shekari KM, Zarei F, Farbodnia M, Mansoori DS. An update of common autosomal recessive non-syndromic hearing loss genes in Iranian population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2017; 97: 113-26.

Chetcuti K, Kumbla S. The internal acoustic canal--another review area in paediatric sensorineural hearing loss. Pediatr Radiol 2016; 46(4): 562-9.

Subasioglu A, Duman D, Sirmaci A, Bademci G, Carkit F, Somdas MA, et al. Research of genetic bases of hereditary non-syndromic hearing loss. Turk Pediatri Ars 2017; 52(3): 122-32.

Hussain S, Khattak JZ, Ismail M, Mansoor Q, Khan MH. Molecular characterization of autosomal recessive non syndromic hearing loss in selected families from District Mardan, Pakistan. Pak J Pharm Sci 2018; 31(1): 51-6.

Stelma F, Bhutta MF. Non-syndromic hereditary sensorineural hearing loss: Review of the genes involved. J Laryngol Otol 2014; 128(1): 13-21.

Xia W, Liu F, Ma D. Research progress in pathogenic genes of hereditary non-syndromic mid-frequency deafness. Front Med 2016; 10(2): 137-42.

Xia W, Hu J, Liu F, Ma J, Sun S, Zhang J, et al. New role of LRP5, associated with nonsyndromic autosomal-recessive hereditary hearing loss. Hum Mutat 2017; 38(10): 1421-31.

Oonk AM, Huygen PL, Kunst HP, Kremer H, Pennings RJ. Features of autosomal recessive non-syndromic hearing impairment: A review to serve as a reference. Clin Otolaryngol 2016; 41(5): 487-97.

Fareed M, Afzal M. Genetics of consanguinity and inbreeding in health and disease. Ann Hum Biol 2017; 44(2): 99-107.

Small N, Bittles AH, Petherick ES, Wright J. Endogamy, consanguinity and the health implications of changing marital choices in the UK Pakistani Community. J Biosoc Sci 2017; 49(4): 435-46.

Saadat M, Zarghami M. Consanguineous marriages among Iranian Mandaeans living in south-west Iran. J Biosoc Sci 2018; 50(4): 451-6.

Beheshtian M, Babanejad M, Azaiez H, Bazazzadegan N, Kolbe D, Sloan-Heggen C, et al. Heterogeneity of hereditary hearing loss in Iran: A comprehensive review. Arch Iran Med 2016; 19(10): 720-8.

Sanyelbhaa H, Kabel A, Abo El-Naga HAE, Sanyelbhaa A, Salem H. The risk ratio for development of hereditary sensorineural hearing loss in consanguineous marriage offspring. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2017; 101: 7-10.

Bener A, Eihakeem AA, Abdulhadi K. Is there any association between consanguinity and hearing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 69(3): 327-33.

Zakzouk S. Consanguinity and hearing impairment in developing countries: A custom to be discouraged. J Laryngol Otol 2002; 116(10): 811-6.

Kavitha Y, Sabarigirish K, Joish UK, Saxena S, Dutta A. A study of effect of consanguinity on cochlear morphology in patients with congenital bilateral profound sensorineural hearing loss. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 69(4): 483-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.