دوره 36، شماره 498: هفته دوم آذر ماه 1397:1149-1155

ارتباط انواع شخصیتی با مزاج از منظر طب ایرانی در دانشجویان پزشکی اصفهان طی سال‌های 96-1394

ریحانه طاوسی , محمد مظاهری

DOI: 10.22122/jims.v36i498.10341

چکیده


مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه‌ی چگونگی ارتباط انواع شخصیتی افراد با مزاج‌های طب ایرانی، تلفیق احتمالی این دو طب به منظور ارتقای سطح سلامت افراد و جلوگیری از ابتلا به بیماری‌ها بود.

روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه‌ی تحلیلی- مقطعی بود که در آن، 293 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اسفندماه سال 1394 تا بهمن‌ماه سال 1396، با کسب رضایت آگاهانه و به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های تعیین مزاج و Temperament and character inventory-125 (TCI-125) جمع‌آوری گردید و با به کارگیری نرم‌افزار SPSS تحلیل شد.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 81/0 ± 74/22 سال بود که 30/54 درصد آن‌ها زن و 70/45 درصد مرد بودند. در خصوص بررسی ابعاد سرشتی که شامل نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی و پشتکار در افراد با مزاج گرم و خشک بیشترین شیوع (60/36 درصد) و در افراد با سرشت معتدل و تر (00/19 درصد) دارای کمترین شیوع بود (001/0 > P) و همچنین، در بررسی ابعاد منش که خود شامل خود راهبردی، همکاری و خود فراروی می‌باشد، در افراد گرم و معتدل در تری و خشکی دارای بیشترین شیوع (00/41 درصد) و در افراد گرم و خشک (57/34 درصد) دارای کمترین شیوع بود (011/0 = P).

نتیجه‌گیری: یک فرد با یک مزاج خاص یک سری از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری را دارد که با یک کیفیت خاص غالب در بدنش مرتبط است. پس اگر با برنامه‌ریزی صحیح در جهت سلامت افراد، این کیفیت که منجر به یک رفتار خاص می‌شود، در حد اعتدال نگهداری و حفظ گردد، فرد در قبال اعتدال آن کیفیت از سلامت جسمی و روحی- روانی برخوردار می‌شود.


واژگان کلیدی


سرشت؛ منش؛ طب ایرانی

تمام متن:

PDF

مراجع


Nolen-Hoeksema S, Fredrickson BL, Loftus GR, Wagenaar WM. Atkinson and Hilgard's introduction to psychology. Trans. Arjmand M, Rafie H. Tehran, Iran: Arjmand Publications; 2013.

Bahadori Khosroshahi J, Hashemi Nosrat Abad T, Mashinchi Abassi N. The relationship between personality traits, emotional intelligence and happiness among university students. J Kermanshah Univ Med Sci 2012; 16(6): 473-9. [In Persian].

Cloninger CR, Svrakic DM. The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. St. Louis, MO: Center for Psychobiology of Personality, Washington University; 1994.

Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry 1993; 50(12): 975-90.

Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2009. p. 2197-205.

Svrakic DM, Whitehead C, Przybeck TR, Cloninger CR. Differential diagnosis of personality disorders by the seven-factor model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry 1993; 50(12): 991-9.

Cloninger CR, Svrakic DM. Differentiating normal and deviant personality by the seven-factor personality model. In: Strack, Lorr M, editors. Differentiating normal and abnormal personality. New York, NY: Springer; 1994. p. 40-64.

Ibn Sina. Al Qanun Fi Al-Tibb. Beirot, Lebanon: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi; 1993. vol 1. p. 21-3. [In Arabic].

Kaviani H. Biological theories of personality. Tehran, Iran: Mehr Kavian Publications; 2007. [In Persian].

Kaviani H, Haghshenas H. a preliminary study to standardize the Temperament and Character Inventory (Tci-125) in Persian speakers. Advances in Cognitive Science 2000; 2(3-4): 18-24. [In Persian].

Kaviani H. Biological theories of personality. Tehran, Iran: Sana Publication- Cognitive Science Institute; 2003. p. 103-47. [In Persian].

Kaviani H, Poor Naseh M. Validation Of Temperament And Character Inventory (TCI) In Iranian Sample: Normative Data . Tehran Univ Med J 2005; 63(2): 89-98. [In Persian].

Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, et al. Reliability and validity assessment of Mizaj Questionnaire: A novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(3): e15924.

Emamipour S, Mahmoudi G, Yousefi M. The relationship between personality characteristics and aggression with temperaments aming the students in Central Tehran Branch, Islamic Azad University [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Central Tehran Branch, Islamic Azad University; 2015. [In Persian].

Mohammadi M, Askari Z. Comparison between women's personality in women with cold Mizaj and normal Mizaj 20-30 years old in Tehran, Iran. Tehran, Iran: University of Tehran; 2009. [In Persian].

Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and Wilkins; 2003. p. 2198-203.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.