دوره 36، شماره 505: هفته اول بهمن ماه 1397:1428-1433

زخم‌پوش نوین نانوالیافی پلیمری حاوی داروهای ضد التهاب و آنتی‌باکتریال جهت درمان زخم‌های پوستی

پریسا حیدری , انوشه زرگر خرازی , ژاله ورشوساز

DOI: 10.22122/jims.v36i505.10358

چکیده


مقدمه: بافت پوست، همواره در اثر عواملی مانند سوختگی، آسیب‌های فیزیکی و بیماری‌هایی مانند دیابت دچار آسیب می‌شود. عفونت و عدم التیام زخم‌های ناشی از سوختگی و عدم رگ‌زایی در زخم‌های دیابت، منجر به آسیب‌های وسیع و مرگ افراد می‌شود. از این رو، طراحی پانسمان‌های دارای قابلیت رهایش کنترل ‌شده‌ی دارو در محل زخم، اهمیت به‌سزایی دارد.

روش‌ها: در ابتدا، پلیمر پلی‌گلیسرول سباکیت [Poly(glycerol sebacate) یا PGS] تهیه گردید و جهت الکتروریسی هم ‌محور به‌وسیله‌ی پلی هیدروکسی بوتیرات (Polyhydroxybutyrate یا PHB) غلاف شد و داروی ضد التهاب و آنتی‌باکتریال به صورت مجزا بارگذاری گردید. ابتدا، جهت بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی از میکروسکوپ الکترونی (Scanning electron microscope یا SEM) استفاده شد و سپس، به ‌منظور ارزیابی‌های بیولوژیک پوشش زخم، از آزمون‌های بررسی خواص آنتی‌باکتریال زخم‌پوش، روند تکثیر و چسبندگی سلول‌های پوستی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج SEM نشان داد که الیاف زخم‌پوش یکنواخت و با قطری برابر با 6/40 ± 0/575 نانومتر است. در بررسی خاصیت آنتی‌باکتریال و سلول سازگاری زخم‌پوش مورد نظر مشاهده شد که وجود دارو در سامانه، علاوه بر این که خواص آنتی‌باکتریال مناسبی دارد؛ بلکه هیچ ‌گونه اثر نامطلوبی بر سلول‌ها ندارد و تکثیر، رشد و چسبندگی سلول‌ فیبروبلاست پوستی بر روی سطح نمونه مشاهده نشده است.

نتیجه‌گیری: با استفاده از روش الکتروریسی هم‌محور و قرار گرفتن دو پلیمر کنار هم و بارگذاری هم‌زمان و رهایش کنترل ‌شده‌ی دو دارو، می‌توان به پوشش زخم با خواص ایده‌آلی با خواص آنتی‌باکتریال و سلول سازگاری دست یافت.


واژگان کلیدی


نانوالیاف‌ها؛ پوشش زخم؛ خواص آنتی‌باکتریال؛ سلول سازگاری

تمام متن:

PDF

مراجع


Bello YM, Falabella AF, Eaglstein WH. Tissue-engineered skin. Current status in wound healing. Am J Clin Dermatol 2001; 2(5): 305-13.

Shevchenko RV, James SL, James SE. A review of tissue-engineered skin bioconstructs available for skin reconstruction. J R Soc Interface 2010; 7(43): 229-58.

Groeber F, Holeiter M, Hampel M, Hinderer S, Schenke-Layland K. Skin tissue engineering--in vivo and in vitro applications. Adv Drug Deliv Rev 2011; 63(4-5): 352-66.

Rieger KA, Birch NP, Schiffman JD. Designing electrospun nanofiber mats to promote wound healing-a review. J Mater Chem B 2013; 1(36): 4531-41.

Zhang X, Jia C, Qiao X, Liu T, Sun K. Porous poly(glycerol sebacate) (PGS) elastomer scaffolds for skin tissue engineering. Polym Test 2016; 54: 118-25.

Marchesan S, Qu Y, Waddington LJ, Easton CD, Glattauer V, Lithgow TJ, et al. Self-assembly of ciprofloxacin and a tripeptide into an antimicrobial nanostructured hydrogel. Biomaterials 2013; 34(14): 3678-87.

Unnithan AR, Barakat NA, Pichiah PB, Gnanasekaran G, Nirmala R, Cha YS, et al. Wound-dressing materials with antibacterial activity from electrospun polyurethane-dextran nanofiber mats containing ciprofloxacin HCl. Carbohydr Polym 2012; 90(4): 1786-93.

Farsaei S, Khalili H, Farboud ES. Potential role of statins on wound healing: Review of the literature. Int Wound J 2012; 9(3): 238-47.

Asai J, Takenaka H, Hirakawa S, Sakabe J, Hagura A, Kishimoto S, et al. Topical simvastatin accelerates wound healing in diabetes by enhancing angiogenesis and lymphangiogenesis. Am J Pathol 2012; 181(6): 2217-24.

Rai R, Tallawi M, Grigore A, Boccaccini AR. Synthesis, properties and biomedical applications of poly(glycerol sebacate) (PGS): A review. Progress in Polymer Science 2012; 37(8): 1051-78.

Cheng ML, Lin YR, Lin ZZ, Liao CS, Sun YM. Physical and transport properties of polyhydroxybutyrate/clay nanocomposite membrane [Online]. Available from: URL: https://www.yzu.edu.tw/admin/rd/files/rdso/G04/94/G04039(1).pdf

Andreu V, Mendoza G, Arruebo M, Irusta S. Smart dressings based on nanostructured fibers containing natural origin antimicrobial, anti-inflammatory, and regenerative compounds. Materials (Basel) 2015; 8(8): 5154-93.

Ma X, Xiao Y, Xu H, Lei K, Lang M. Preparation, degradation and in vitro release of ciprofloxacin-eluting ureteral stents for potential antibacterial application. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2016; 66: 92-9.

Mostafa AA, Al-Askar AA, Almaary KS, Dawoud TM, Sholkamy EN, Bakri MM. Antimicrobial activity of some plant extracts against bacterial strains causing food poisoning diseases. Saudi J Biol Sci 2018; 25(2): 361-6.

Kamocki K, Nor JE, Bottino MC. Effects of ciprofloxacin-containing antimicrobial scaffolds on dental pulp stem cell viability-In vitro studies. Arch Oral Biol 2015; 60(8): 1131-7.

Kearns V, MacIntosh AC, Crawford A, Hatton V. Silk-based Biomaterials for Tissue Engineering. Topics in Tissue Engineering 2008; 4: 1-199.

Bhattacharjee A, Kumar K, Arora A, Katti DS. Fabrication and characterization of Pluronic modified poly(hydroxybutyrate) fibers for potential wound dressing applications. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2016; 63: 266-73.

Heydari P, Varshosaz J, Zargar Kharazi A, Karbasi S. Preparation and evaluation of poly glycerol sebacate/poly hydroxy butyrate core-shell electrospun nanofibers with sequentially release of ciprofloxacin and simvastatin in wound dressings. Polym Adv Technol 2018; 29(6): 1795-803.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.