دوره 36، شماره 500: هفته چهارم آذر ماه 1397:1248-1260

دریافت اسید فولیک و خطر سرطان پستان: مقاله‌ی مروری

حدیث سوری‌نژاد , الهام ادیب مقدم , زمزم پاک‌نهاد

DOI: 10.22122/jims.v36i500.10412

چکیده


مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان تهاجمی در زنان و نیز شایع‌ترین دلیل مرگ ناشی از سرطان است و 2/25 درصد از تمام سرطان‌های تازه تشخیص داده شده در سراسر جهان را شامل می‌شود. این بیماری، چند عاملی است و علاوه بر وضعیت محیطی و ارثی، وضعیت تغذیه و عوامل غذایی از جمله فولات، ویتامین‌‌های B6 و B12 و الکل نیز ممکن است با آن مرتبط باشند.

روش‌ها: در این مطالعه، با استفاده از موتورهای جستجو شامل PubMed، Proquest، Scopus، Science direct و Web of Science، بر اساس کلید واژه‌های Breast cancer، Breast Neoplasms، Folic acid و Vitamin B9، مطالعات مورد- شاهدی (13 مطالعه)، هم‌گروهی (10 مطالعه) و 1 مطالعه‌ی Case series طی سال‌های 2018-2007 مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: با بررسی مطالعات انجام شده، به نظر می‌رسد که رژیم غذایی غنی از فولات، با کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان همراه نیست. اثر حفاظتی فولات بر سرطان پستان متناقض است و احتمال می‌رود مصرف فولات منجر به پیش‌گیری از سرطان پستان در سنین قبل از یائسگی شود و به طور عمده بر روی نوع گیرنده‌ی منفی این تأثیر را اعمال خواهد کرد. با این وجود، تفاوت در حجم نمونه، منطقه‌ی انجام مطالعه، طراحی مطالعه و روش‌های ارزیابی، ممکن است باعث ناهم‌گونی در نتایج مطالعات شده باشد.

نتیجه‌گیری: ارتباط بین فولات و سرطان پستان همواره مبهم بوده است و نیازمند مطالعات بیشتر و در نظر گرفتن وضعیت یائسگی و گیرنده‌ی هورمونی است تا به نتایج شفاف‌تری در این زمینه دست یابیم.


واژگان کلیدی


سرطان پستان؛ نئوپلاسم پستان؛ اسید فولیک؛ ویتامین B9

تمام متن:

PDF

مراجع


Khalighfard S, Rajbi H, Gharakhanlou R, Khalighfard S, Setoudeh V, Alizadeh A. The Effect of 8 Weeks of Interval Aerobic Exercise before and after Induction of Breast Cancer on Serum Level of Irisin and Tumor Growth in Balb/c mice. J Isfahan Med Sch 2018; 35(459): 1775-84. [In Persian].

Kennedy DA, Stern SJ, Moretti M, Matok I, Sarkar M, Nickel C, et al. Folate intake and the risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol 2011; 35(1): 2-10.

Chen P, Li C, Li X, Li J, Chu R, Wang H. Higher dietary folate intake reduces the breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Br J Cancer 2014; 110(9): 2327-38.

Kim HJ, Jung S, Eliassen AH, Chen WY, Willett WC, Cho E. Alcohol Consumption and Breast Cancer Risk in Younger Women According to Family History of Breast Cancer and Folate Intake. Am J Epidemiol 2017; 186(5): 524-31.

Kolak A, Kaminska M, Sygit K, Budny A, Surdyka D, Kukielka-Budny B, et al. Primary and secondary prevention of breast cancer. Ann Agric Environ Med 2017; 24(4): 549-53.

Hafezi G, Tavssoli M, Hemmati S, Safari F. The Association between CA Polymorphism in src Gene and Risk of Breast Cancer. J Isfahan Med Sch 2017; 35(419): 87-92. [In Persian].

Vahid F, Hatami M, Sadeghi M, Ameri F, Faghfoori Z, Davoodi SH. The association between the Index of Nutritional Quality (INQ) and breast cancer and the evaluation of nutrient intake of breast cancer patients: A case-control study. Nutrition 2018; 45: 11-6.

Najafi-Dorche S, Tavassoli M, Hemati S, Safari F. The Study of TAAAA Polymorphism in p53 Gene and Its Association with Breast Cancer. J Isfahan Med Sch 2015; 33(323): 134-43. [In Persian].

Sharifi M, Moridnia A. Inducing Apoptosis and Decreases Cell Proliferation in Human Breast Cancer Cells through miR-182-5p Blockage Caused by Locked Nucleic Acid. J Isfahan Med Sch 2017; 35(418): 57-63. [In Persian].

Hankinson SE, Colditz GA, Willett WC. Towards an integrated model for breast cancer etiology: the lifelong interplay of genes, lifestyle, and hormones. Breast Cancer Res 2004; 6(5): 213-8.

Noroozi M, Rastegari Z, Paknahad Z. Type of body fat distribution in postmenopausal women and its related factors. Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15(1): 27-31.

Haghighatdoost F, Paknahad Z. Soy Intake and Risk of Breast Cancer. J Health Syst Res 2013; 9(5): 449-59. [In Persian].

Liu M, Cui LH, Ma AG, Li N, Piao JM. Lack of effects of dietary folate intake on risk of breast cancer: an updated meta-analysis of prospective studies. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(5): 2323-8.

Gong Z, Ambrosone CB, McCann SE, Zirpoli G, Chandran U, Hong CC, et al. Associations of dietary folate, Vitamins B6 and B12 and methionine intake with risk of breast cancer among African American and European American women. Int J Cancer 2014; 134(6): 1422-35.

Yang D, Baumgartner RN, Slattery ML, Wang C, Giuliano AR, Murtaugh MA, et al. Dietary intake of folate, B-vitamins and methionine and breast cancer risk among Hispanic and non-Hispanic white women. PLoS One 2013; 8(2): e54495.

Ericson U, Sonestedt E, Gullberg B, Olsson H, Wirfalt E. High folate intake is associated with lower breast cancer incidence in postmenopausal women in the Malmo Diet and Cancer cohort. Am J Clin Nutr 2007; 86(2): 434-43.

Maruti SS, Ulrich CM, White E. Folate and one-carbon metabolism nutrients from supplements and diet in relation to breast cancer risk. Am J Clin Nutr 2009; 89(2): 624-33.

Tavani A, Malerba S, Pelucchi C, Dal ML, Zucchetto A, Serraino D, et al. Dietary folates and cancer risk in a network of case-control studies. Ann Oncol 2012; 23(10): 2737-42.

Stevens VL, McCullough ML, Sun J, Gapstur SM. Folate and other one-carbon metabolism-related nutrients and risk of postmenopausal breast cancer in the Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort. Am J Clin Nutr 2010; 91(6): 1708-15.

Zhang YF, Shi WW, Gao HF, Zhou L, Hou AJ, Zhou YH. Folate intake and the risk of breast cancer: a dose-response meta-analysis of prospective studies. PLoS One 2014; 9(6): e100044.

Shrubsole MJ, Shu XO, Li HL, Cai H, Yang G, Gao YT, et al. Dietary B vitamin and methionine intakes and breast cancer risk among Chinese women. Am J Epidemiol 2011; 173(10): 1171-82.

Larsson SC, Bergkvist L, Wolk A. Folate intake and risk of breast cancer by estrogen and progesterone receptor status in a Swedish cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008; 17(12): 3444-9.

Weiwei Z, Liping C, Dequan L. Association between dietary intake of folate, vitamin B6, B12 & MTHFR, MTR Genotype and breast cancer risk. Pak J Med Sci 2014; 30(1): 106-10.

de Batlle J, Ferrari P, Chajes V, Park JY, Slimani N, McKenzie F, et al. Dietary folate intake and breast cancer risk: European prospective investigation into cancer and nutrition. J Natl Cancer Inst 2015; 107(1): 367.

Egnell M, Fassier P, Lecuyer L, Zelek L, Vasson MP, Hercberg S, et al. B-Vitamin Intake from Diet and Supplements and Breast Cancer Risk in Middle-Aged Women: Results from the Prospective NutriNet-Sante Cohort. Nutrients 2017; 9(5).

Kim SJ, Zuchniak A, Sohn KJ, Lubinski J, Demsky R, Eisen A, et al. Plasma folate, vitamin B-6, and vitamin B-12 and breast cancer risk in B. Am J Clin Nutr 2016; 104(3): 671-7.

Cancarini I, Krogh V, Agnoli C, Grioni S, Matullo G, Pala V, et al. Micronutrients Involved in One-Carbon Metabolism and Risk of Breast Cancer Subtypes. PLoS One 2015; 10(9): e0138318.

Bassett JK, Baglietto L, Hodge AM, Severi G, Hopper JL, English DR, et al. Dietary intake of B vitamins and methionine and breast cancer risk. Cancer Causes Control 2013; 24(8): 1555-63.

Jihene AB, Balti M, Estambouli N, Zribi A, Haddaoui A. 444 (PB-077) - Plasma homocysteine, folate, vitamin B12 and risk of breast cancer. Eur J Cancer 2018; 92: S129.

Fereidani SS, Eini-Zinab H, Heidari Z, Jalali S, Sedaghat F, Rashidkhani B. Nutrient Patterns and Risk of Breast Cancer among Iranian Women: a Case- Control Study. Asian Pac J Cancer Prev 2018; 19(9): 2619-24.

Matejcic M, de Batlle J, Ricci C, Biessy C, Perrier F, Huybrechts I, et al. Biomarkers of folate and vitamin B12 and breast cancer risk: report from the EPIC cohort. Int J Cancer 2017; 140(6): 1246-59.

Pirouzpanah S, Taleban FA, Mehdipour P, Atri M, Hooshyareh-rad A, Sabour S. The biomarker-based validity of a food frequency questionnaire to assess the intake status of folate, pyridoxine and cobalamin among Iranian primary breast cancer patients. Eur J Clin Nutr 2014; 68(3): 316-23.

Zhang CX, Ho SC, Chen YM, Lin FY, Fu JH, Cheng SZ. Dietary folate, vitamin B6, vitamin B12 and methionine intake and the risk of breast cancer by oestrogen and progesterone receptor status. Br J Nutr 2011; 106(6): 936-43.

Ericson U, Borgquist S, Ivarsson MI, Sonestedt E, Gullberg B, Carlson J, et al. Plasma folate concentrations are positively associated with risk of estrogen receptor beta negative breast cancer in a Swedish nested case control study. J Nutr 2010; 140(9): 1661-8.

Gao CM, Tang JH, Cao HX, Ding JH, Wu JZ, Wang J, et al. MTHFR polymorphisms, dietary folate intake and breast cancer risk in Chinese women. J Hum Genet 2009; 54(7): 414-8.

Ma E, Iwasaki M, Kobayashi M, Kasuga Y, Yokoyama S, Onuma H, et al. Dietary intake of folate, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, genetic polymorphism of related enzymes, and risk of breast cancer: a case-control study in Japan. Nutr Cancer 2009; 61(4): 447-56.

Ma E, Iwasaki M, Junko I, Hamada GS, Nishimoto IN, Carvalho SM, et al. Dietary intake of folate, vitamin B6, and vitamin B12, genetic polymorphism of related enzymes, and risk of breast cancer: A case-control study in Brazilian women. BMC Cancer 2009; 9: 122.

Lin J, Lee IM, Cook NR, Selhub J, Manson JE, Buring JE, et al. Plasma folate, vitamin B-6, vitamin B-12, and risk of breast cancer in women. Am J Clin Nutr 2008; 87(3): 734-43.

Kabat GC, Miller AB, Jain M, Rohan TE. Dietary intake of selected B vitamins in relation to risk of major cancers in women. Br J Cancer 2008; 99(5): 816-21.

Jung S, Wang M, Anderson K, Baglietto L, Bergkvist L, Bernstein L, et al. Alcohol consumption and breast cancer risk by estrogen receptor status: in a pooled analysis of 20 studies. Int J Epidemiol 2016; 45(3): 916-28.

Larsson SC, Giovannucci E, Wolk A. Folate and risk of breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2007; 99(1): 64-76.

Tio M, Andrici J, Eslick GD. Folate intake and the risk of breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res Treat 2014; 145(2): 513-24.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.