دوره 30، شماره 175: هفته اول فروردین ماه 1391

بررسی تغییرات IgAبزاقی به دنبال فعالیت شدید و شناوری در آب سرد و گرم

زینب رضایی, فهیمه اسفرجانی, سید محمد مرندی

چکیده


مقدمه: فواصل استراحتی کوتاه پس از فعالیت‌های شدید، فشار جسمی ‌و روحی زیادی بر ورزشکاران وارد می‌کند که تغییرات هورمونی و ایمنی را به دنبال دارد. هدف این تحقیق، مقایسه‌ی اثر دماهای مختلف آب، هنگام شناوری بر غلظت IgA بزاق، ضربان قلب و میزان خستگی شناگران زن نخبه، پس از یک شنای سرعتی بود.

روش‌ها: 10 نفر از شناگران با میانگین سن 8/172/2 ± 8/17 سال و سابقه‌ی حداقل سه سال شنای حرفه‌ای و کسب عناوین قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. شناگران در سه روز جداگانه و به فاصله‌های 48 ساعت، در محل اجرای آزمون حضور یافتند که هر بار پس از انجام شنای 100 متر کرال سینه در یکی از روش‌های برگشت به حالت اولیه‌ی 15 دقیقه‌ای شامل شناوری متناوب در آب گرم (40 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 2 دقیقه)/آب سرد (23 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 1 دقیقه)، شناوری در آب سرد (23 درجه‌ی سانتی‌گراد) و شناوری در آب گرم (40 درجه‌ی سانتی‌گراد) شرکت کردند. IgA بزاق و ضربان قلب شناگران، قبل و بعد از اجرای آزمون (صد متر کرال سینه) و در پایان هر یک از روش‌های برگشت به حالت اولیه اندازه‌گیری شد. همچنین، کیفیت روش‌های تحت بررسی، روی میزان خستگی ورزشکاران، از طریق پرسش‌نامه ارزیابی گردید. از آزمون‌های ANOVA و Repeated measure ANOVA برای آنالیز داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: پس از شناوری در آب گرم،  IgAبزاق به طور معنی‌داری در مقایسه با شناوری در آب سرد افزایش یافت. شناوری در آب سرد سبب کاهش سریع‌تر ضربان قلب نسبت به گروه‌های دیگر شد و در مقایسه با شناوری در آب گرم، تفاوت معنی‌داری نشان داد. پس از هر سه روش، میزان خستگی کاهش یافت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد روش‌های شناوری در آب گرم/سرد سبب تسریع و بهبود روند برگشت به حالت اولیه شود و شناوری در آب گرم، با افزایش ترشح  IgAبزاق، عملکرد سیستم ایمنی را بهبود دهد.

واژگان کلیدی: IgAبزاق، شناوری در آب گرم/سرد، شناوری در آب سرد، شنای سرعتی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.