دوره 36، شماره 494: هفته دوم آبان ماه 1397:1018-1023

بررسی مقایسه‌ای تأثیر سلگزان با بانداژ کشی و بانداژ کشی به تنهایی در پیش‌گیری از ترومبوز وریدهای عمقی اندام‌های تحتانی در بیماران تحت عمل جراحی ستون فقرات همراه با وسیله‌گذاری

سعید ابریشم‌کار , مجید رضوانی , محمد علوی , میثم عدیمی , ابوالفضل زارعیان

DOI: 10.22122/jims.v36i494.10474

چکیده


مقدمه: این مطالعه، به منظور تعیین تأثیر پیش‌گیرانه‌ی سلگزان از بروز ترمبوز وریدهای عمقی اندام‌های تحتانی در بیماران تحت اعمال جراحی ستون فقرات همراه با وسیله‌گذاری انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 300 بیمار تحت عمل جراحی ستون فقرات در دو گروه 150 نفره توزیع شدند. به گروه مورد، علاوه بر بستن بانداژ کشی، روزانه 1 میلی‌گرم/کیلوگرم آمپول سلگزان تا زمان بستری مطلق، تزریق گردید و در گروه شاهد، از بانداژ کشی به تنهایی استفاده شد. کلیه‌ی بیماران در 14 روز بعد از عمل، تحت پی‌گیری قرار گرفتند و بروز ترومبو آمبولی در دو گروه تعیین و مقایسه گردید.

یافته‌ها: در طی مدت مطالعه، 4 بیمار مبتلا به ترومبوز وریدهای عمقی گردیدند که 3 نفر (2 درصد) آن‌ها از گروه شاهد (باند کشی) و 1 نفر (7/0 درصد) از گروه مورد (باند کشی + تزریق سلگزان) بودند، اما بروز Deep vein thrombosis (DVT) در دو گروه پیش‌گفته معنی‌دار نبود (620/0 = P). میانگین حجم خونریزی در دو گروه شاهد و مورد به ترتیب 7/7 ± 0/163 و 3/8 ± 4/203 میلی‌لیتر بود و حجم خونریزی در بیماران گروه مورد به طور معنی‌داری بیشتر بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه تحت پیش‌گیری از ترومبوز وریدهای عمقی با باند کشی و باند کشی + سلگزان مشاهده نشد. همچنین، مطالعه‌ای که تأثیر قطعی این دارو را در پیش‌گیری از بروز ترومبوز وریدهای عمقی و ترومبو آمبولی اثبات نماید، به انجام نرسیده است. از این رو، پیشنهاد می‌گردد مطالعات بیشتر با حجم نمونه‌ی بالاتری جهت تعیین تأثیر سلگزان در پیش‌گیری از ترومبوز وریدهای عمقی انجام گیرد.


واژگان کلیدی


سلگزان؛ ترومبوز وریدهای عمقی؛ ستون فقرات؛ عمل جراحی

تمام متن:

PDF

مراجع


Braunwald E. Approach to the patient with cardiovascular disease. In: Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2015. p. 1301-4.

World Health Organization. Cardiovascular death and disability can be reduced more than 50 percent [Online]. [cited 2007 Jul 1]; Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/pr83/en/

Nicolaides AN, Breddin HK, Fareed J, Goldhaber S, Haas S, Hull R, et al. Prevention of venous thromboembolism. International Consensus Statement. Guidelines compiled in accordance with the scientific evidence. Int Angiol 2001; 20(1): 1-37.

Winn HR. Youmans and Winn Neurological Surgery. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2016. p 2345.

Anderson FA, Jr., Zayaruzny M, Heit JA, Fidan D, Cohen AT. Estimated annual numbers of US acute-care hospital patients at risk for venous thromboembolism. Am J Hematol 2007; 82(9): 777-82.

Stein PD, Henry JW. Prevalence of acute pulmonary embolism among patients in a general hospital and at autopsy. Chest 1995; 108(4): 978-81.

Hull RD, Pineo GF, Stein PD, Mah AF, MacIsaac SM, Dahl OE, et al. Timing of initial administration of low-molecular-weight heparin prophylaxis against deep vein thrombosis in patients following elective hip arthroplasty: A systematic review. Arch Intern Med 2001; 161(16): 1952-60.

Raskob GE, Hirsh J. Controversies in timing of the first dose of anticoagulant prophylaxis against venous thromboembolism after major orthopedic surgery. Chest 2003; 124(6 Suppl): 379S-85S.

Hamilton MG, Yee WH, Hull RD, Ghali WA. Venous thromboembolism prophylaxis in patients undergoing cranial neurosurgery: A systematic review and meta-analysis. Neurosurgery 2011; 68(3): 571-81.

Malvitz DM, Judge SP. Correlates of reported participation in continuing education. Dent Hyg (Chic) 1976; 50(12): 543-6.

Epstein NE. A review of the risks and benefits of differing prophylaxis regimens for the treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in neurosurgery. Surg Neurol 2005; 64(4): 295-301.

Ramos R, Salem BI, De Pawlikowski MP, Coordes C, Eisenberg S, Leidenfrost R. The efficacy of pneumatic compression stockings in the prevention of pulmonary embolism after cardiac surgery. Chest 1996; 109(1): 82-5.

Al-Dujaili TM, Majer CN, Madhoun TE, Kassis SZ, Saleh AA. Deep venous thrombosis in spine surgery patients: incidence and hematoma formation. Int Surg 2012; 97(2): 150-4.

Glotzbecker MP, Bono CM, Wood KB, Harris MB. Postoperative spinal epidural hematoma: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2010; 35(10): E413-E420.

Shahraz S, Ghaziani T. A comprehensive textbook of drug information. 3rd ed. Tehran, Iran: Teimourzadeh Publications; 2008. 286. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.