دوره 36، شماره 502: هفته دوم دی ماه 1397:1336-1342

پيامد احيای قلبي- ريوي بيماران داخلی و جراحی بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه

محمدامین ولی‌زاد حسنلویی , شهریار صانع , علی‌اکبر نصیری, الهام گل صنملو, ندا خیرالهی

DOI: 10.22122/jims.v36i502.10500

چکیده


قدمه: با توجه به وضعیت بحرانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، این بیماران به شدت در معرض تهدید حیات می‌باشند و احیای قلبی- ریوی (Cardiopulmonary resuscitation یا CPR) یکی از اقدامات رایج در این بخش است. لازم است پزشکان و پرسنل در این بخش، به اصول اولیه و پیشرفته‌ی حمایت از حیات آشنا باشند. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیامد بیماران احیا شده‌ی قلبی- ریوی داخلی و جراحی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی بیماران مورد احیای قلبی- ریوی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در مدت 7 سال (95-1389) مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات دموگرافیک، داروهای به کار رفته در جریان CPR، زمان ایست قلبی- ریوی و زمان انجام و پیامد CPR، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه، تعداد 6365 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه بستری شده بودند که از این تعداد، 728 مورد (43/11 درصد) دچار ایست قلبی- ریوی شده و مورد CPR قرار گرفته بودند. از 728 CPR انجام شده، 117 مورد (1/16 درصد) موفق و 611 مورد (9/83 درصد) ناموفق بود. از 433 نفر بیمار داخلی، 52 نفر (0/12 درصد) و از 295 نفر بیمار جراحی، 65 نفر (0/22 درصد) عملیات احیای قلبی- ریوی موفق داشتند (001/0 = P). دیس‌ریتمی قابل مشاهده در بین بیماران داخلی و جراحی، تفاوت آماری معنی‌داری داشت (001/0 = P). میانگین طول مدت احیای قلبی- ریوی در بیماران داخلی 90/9 ± 72/32 و در بیماران جراحی، 90/8 ± 02/33 دقیقه بود (600/0 = P).

نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، زمان CPR، استفاده از داروها با تعداد و تکرار دز، در بیماران با CPR ناموفق، بیشتر بود. فراوانی CPR موفق قابل قبول بود.


واژگان کلیدی


احیای قلبی- ریوی؛ بررسی پیامد؛ بخش مراقبت‌های ویژه

تمام متن:

PDF

مراجع


Cook J, Thomas M. Cardiac arrest in ICU. J Intensive Care Soc 2017; 18(2): 173.

Shimabukuro D, Liu LL. Cardiopulmonary resuscitation. In: Miller RD, Stoelting RK, editors. Basic of anesthesia. 5th ed. London, UK: Churchill Livingstone; 2006. p. 647-58.

Marino PL. Cardiac arrest. In: Marino PL, editor. The ICU book. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2014. p. 325-45.

Callawany CM, Reynolds JC. Cardio cerebral resuscitation. In: Vincent JC, Abraham E, Moore FA, Kochanek PM, Fink MP, editors. Textbook of critical care. 7th ed. Philadelphia, PA: Saunders 2017. p. 252-62.

Mc Glinch BP,White RD. Cardiopulmonary resuscitation: Basic and advanced life support. In: Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohn NH, Young WL, editors. Miller's anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2014. p. 3182-215.

Moreno RP, Vassallo JC, Saenz SS, Blanco AC, Allende D, Araguas JL, et al. Cardiopulmonary resuscitation in nine pediatric intensive care units of the Argentine Republic. Arch Argent Pediatr 2010; 108(3): 216-25. [In Spanish].

Chang SH, Huang CH, Shih CL, Lee CC, Chang WT, Chen YT, et al. Who survives cardiac arrest in the intensive care units? J Crit Care 2009; 24(3): 408-14.

Gershengorn HB, Li G, Kramer A, Wunsch H. Survival and functional outcomes after cardiopulmonary resuscitation in the intensive care unit. J Crit Care 2012; 27(4): 421-17.

Lee HK, Lee H, No JM, Jeon YT, Hwang JW, Lim YJ, et al. Factors influencing outcome in patients with cardiac arrest in the ICU. Acta Anaesthesiol Scand 2013; 57(6): 784-92.

Tobi KU, Amadasun FE. Cardio-pulmonary resuscitation in the intensive care unit: An experience from a tertiary hospital in Sub-Saharan Africa. Niger Med J 2015; 56(2): 132-7.

Bansal A, Singh T, Ahluwalia G, Singh P. Outcome and predictors of cardiopulmonary resuscitation among patients admitted in Medical Intensive Care Unit in North India. Indian J Crit Care Med 2016; 20(3): 159-63.

Kutsogiannis DJ, Bagshaw SM, Laing B, Brindley PG. Predictors of survival after cardiac or respiratory arrest in critical care units. CMAJ 2011; 183(14): 1589-95.

Tian J, Kaufman DA, Zarich S, Chan PS, Ong P, Amoateng-Adjepong Y, et al. Outcomes of critically ill patients who received cardiopulmonary resuscitation. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182(4): 501-6.

Scales DC. Goal-directed cardiopulmonary resuscitation for patients in intensive care units. Am J Respir Crit Care Med 2014; 190(11): 1205-6.

Del Castillo J, Lopez-Herce J, Canadas S, Matamoros M, Rodriguez-Nunez A, Rodriguez-Calvo A, et al. Cardiac arrest and resuscitation in the pediatric intensive care unit: a prospective multicenter multinational study. Resuscitation 2014; 85(10): 1380-6.

Rodriguez-Nunez A, Lopez-Herce J, Garcia C, Carrillo A, Dominguez P, Calvo C, et al. Effectiveness and long-term outcome of cardiopulmonary resuscitation in paediatric intensive care units in Spain. Resuscitation 2006; 71(3): 301-9.

Sutton RM, Morgan RW, Kilbaugh TJ, Nadkarni VM, Berg RA. Cardiopulmonary resuscitation in pediatric and cardiac intensive care units. Pediatr Clin North Am 2017; 64(5): 961-72.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.