دوره 29، شماره 152: هفته چهارم مهر ماه 1390:1224-1228

تأثیر درمان با مهار كننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین بر شاخص‌های اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی

آلاله قیصری, شقایق د حق‌جوی جوانمرد, روح‌اله شیرزادی, مسعود امینی

چکیده


مقدمه: كودكان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع I (Insulin dependent diabetes mellitus یا IDDM) به شدت در معرض ابتلا به نفروپاتی دیابتی در سنین نوجوانی و بزرگ‌سالی هستند. درمان اختلال عملكرد اندوتلیوم در این بیماران می‌تواند باعث طول عمر آن‌ها گردد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اصلاح عملكرد اندوتلیوم در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی پس از مصرف مهار كننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین بود.

روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر بود که در سال‌های 1389 و 1390 در شهر اصفهان انجام گرفت. در این مطالعه 32 بیمار مبتلا به IDDM كه بیماری آن‌ها در سن کمتر از 15 سالگی آغاز شده بود و در دو نمونه‌ی ادرار، آلبومینوری اثبات شده داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. سطح شاخص‌های عملکرد اندوتلیوم شامل نیتریک اکسید (Nitric oxide یا NO)، VCAM (Vascular cell adhesion molecule) و Fetuin-A قبل و بعد از مصرف 1 ماهه‌ی والزارتان (مهار كننده‌ی گیرنده‌‌ی آنژیوتانسین) اندازه‌گیری شد. داده‌ها جمع‌آوری گردید و مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه 32 بیمار دیابتی نوع I مبتلا به نفروپاتی دیابتی با میانگین سنی 16/2 ± 66/24 سال بررسی شدند. 4/34 درصد افراد مورد مطالعه مرد بودند. میانگین Fetuin-A قبل از درمان 03/0 ± 36/0 و بعد از درمان به 02/0 ± 25/0 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود. میانگین NO قبل و بعد از درمان به ترتیب 02/0 ± 23/0 و 01/0± 29/0 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود. میانگین VCAM قبل از درمان 5/18 ± 1/251 نانوگرم در میلی‌لیتر و بعد از درمان 2/11 ± 5/211 نانوگرم در میلی‌لیتر بود.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه درمان دارویی با والزارتان و یا دیگر مهار کننده‌های گیرنده‌ی آنژیوتانسین می‌تواند در بهبود عملکرد اندوتلیوم مؤثر باشد. بنابراین توصیه می‌شود برای بهبود عملکرد اندوتلیوم از داروهای ضد گیرنده‌ی آنژیوتانسین استفاده شود.


واژگان کلیدی


والزارتان؛ اختلال عملکرد اندوتلیوم؛ مهار کننده‌های گیرنده‌ی آنژیوتانسین

تمام متن:

PDF

مراجع


Breyer JA. Diabetic nephropathy in insulin-dependent patients. Am J Kidney Dis 1992; 20(6): 533-47.

Hostetter TH. Diabetic nephropathy. In: Brenner BM, Rector FC, editors. Brenner & Rector's the kidney. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008. p. 1377-402.

Milovanceva-Popovska M, Dzikova S. Progression of diabetic nephropathy: value of intrarenal resistive index (RI). Prilozi 2007; 28(1): 69-79.

Schweiger MJ, Cannon CP, Murphy SA, Gibson CM, Cook JR, Giugliano RP, et al. Early coronary intervention following pharmacologic therapy for acute myocardial infarction (the combined TIMI 10B-TIMI 14 experience). Am J Cardiol 2001; 88(8): 831-6.

Hume DZ, Drobatz KJ, Hess RS. Outcome of dogs with diabetic ketoacidosis: 127 dogs (1993-2003). J Vet Intern Med 2006; 20(3): 547-55.

Otieno CF, Kayima JK, Omonge EO, Oyoo GO. Diabetic ketoacidosis: risk factors, mechanisms and management strategies in sub-Saharan Africa: a review. East Afr Med J 2005; 82(12 Suppl): S197-S203.

Chen HY, Chiu YL, Hsu SP, Pai MF, Lai CF, Peng YS, et al. Association of serum fetuin A with truncal obesity and dyslipidemia in non-diabetic hemodialysis patients. Eur J Endocrinol 2009; 160(5): 777-83.

Porazko T, Kuzniar J, Kusztal M, Kuzniar TJ, Weyde W, Kuriata-Kordek M, et al. IL-18 is involved in vascular injury in end-stage renal disease patients. Nephrol Dial Transplant 2009; 24(2): 589-96.

Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Cakir E, Kilic S, Sonmez A, et al. Serum fetuin-a concentration and endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Nephron Clin Pract 2008; 108(3): c233-40.

Matsumoto Y, Adams V, Jacob S, Mangner N, Schuler G, Linke A. Regular exercise training prevents aortic valve disease in low-density lipoprotein-receptor-deficient mice. Circulation 2010; 121(6): 759-67.

Donnini S, Terzuoli E, Ziche M, Morbidelli L. Sulfhydryl angiotensin-converting enzyme inhibitor promotes endothelial cell survival through nitric-oxide synthase, fibroblast growth factor-2, and telomerase cross-talk. J Pharmacol Exp Ther 2010; 332(3): 776-84.

Zdionchenko VS, Leksina KS, Timofeeva NI, Shekhian GG, Bagatyrova KM, Mironova MA. [Effect of angiotensin converting enzyme inhibitors on oxidative stress, endothelial function in patients with myocardial infarction]. Kardiologiia 2009; 49(7-8): 32-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.