دوره 36، شماره 501: هفته اول دی ماه 1397:1276-1281

بررسی فراوانی نسبی موارد مثبت آزمایش BACTEC، کشت خون، کشت ادرار و کشت مایع مغزی- نخاعی در نوزادان بستری شده در واحد مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان و بخش داخلی نوزادان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 95-1390

امیرمحمد آرمانیان , مائده فرج‌اللهی

DOI: 10.22122/jims.v36i501.10577

چکیده


مقدمه: شیوع باکتری‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان (Neonatal intensive care unit یا NICU) و بخش نوزادان همواره در حال تغییر است و برخی اوقات، به خاطر مقاومت این باکتری‌ها، تجویز آنتی‌بیوتیک‌های تجربی مؤثر نیست. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی موارد مثبت کشت خون، کشت ادرار و کشت مایع مغزی- نخاعی در نوزادان بستری شده در NICU و بخش داخلی نوزادان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی 5 سال اخیر بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، 466 نمونه‌ی کشت مثبت از 2853 نمونه‌ی کشت مختلف (خون، ادرار، مایع مغزی- نخاعی و ...) از نوزادان بستری شده در NICU و بخش نوزادان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان که همگی دارای علایم بالینی عفونت نوزادی بودند، در سال‌های 95-1390 جمع‌آوری و از نظر نوع باکتری و حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها بررسی شد.

یافته‌ها: از بین کشت‌های BACTEC، خون، Cerebrospinal fluid (CSF) و ادرار به ترتیب 5/15، 3/9، 4/6 و 6/28 درصد مثبت گزارش شد. همچنین، از بین کشت‌های BACTEC بیشترین گونه Staphylococcus epidermidis (7/46 درصد)؛ از کشت خون بیشترین گونه Staphylococcus epidermidis (1/53 درصد)، از کشت‌های CSF بیشترین گونه Staphylococcus epidermidis (1/37 درصد)، از کشت‌های ادرار بیشترین گونه Klebsiella pneumonia (0/28 درصد) و بیشترین حساسیت در مجموع کشت‌های ارسالی مطالعه‌ی حاضر، به ترتیب مربوط به کوتریماکسازول، کلیندامایسین، آمیکاسین و اگزاسیکلین بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از کشت‌های BACTEC و خون، اتخاذ سیاست‌های لازم جهت کاهش عفونت‌های ناشی از Staphylococcus ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


شیوع؛ باکتری‌ها؛ حساسیت؛ نوزادان

تمام متن:

PDF

مراجع


Klinger G, Levy I, Sirota L, Boyko V, Reichman B, Lerner-Geva L. Epidemiology and risk factors for early onset sepsis among very-low-birthweight infants. Am J Obstet Gynecol 2009; 201(1): 38-6.

Morales WJ, Dickey SS, Bornick P, Lim DV. Change in antibiotic resistance of group B streptococcus: Impact on intrapartum management. Am J Obstet Gynecol 1999; 181(2): 310-4.

Schrag SJ, Cutland CL, Zell ER, Kuwanda L, Buchmann EJ, Velaphi SC, et al. Risk factors for neonatal sepsis and perinatal death among infants enrolled in the prevention of perinatal sepsis trial, Soweto, South Africa. Pediatr Infect Dis J 2012; 31(8): 821-6.

Camacho-Gonzalez A, Spearman PW, Stoll BJ. Neonatal infectious diseases: Evaluation of neonatal sepsis. Pediatr Clin North Am 2013; 60(2): 367-89.

Coburn B, Morris AM, Tomlinson G, Detsky AS. Does this adult patient with suspected bacteremia require blood cultures? JAMA 2012; 308(5): 502-11.

Arshad M, Seed PC. Urinary tract infections in the infant. Clin Perinatol 2015; 42(1): 17-28.

Bonadio W, Maida G. Urinary tract infection in outpatient febrile infants younger than 30 days of age: A 10-year evaluation. Pediatr Infect Dis J 2014; 33(4): 342-4.

Barichello T, Fagundes GD, Generoso JS, Elias SG, Simoes LR, Teixeira AL. Pathophysiology of neonatal acute bacterial meningitis. J Med Microbiol 2013; 62(Pt 12): 1781-9.

Beam KS, Laughon MM, Hornik CP, Cohen-Wolkowiez M, Clark RH, Benjamin DK, Jr., et al. Predictors of positive cerebrospinal fluid cultures in infants with bacteremia. Pediatr Infect Dis J 2014; 33(4): 360-5.

Villari P, Sarnataro C, Iacuzio L. Molecular epidemiology of Staphylococcus epidermidis in a neonatal intensive care unit over a three-year period. J Clin Microbiol 2000; 38(5): 1740-6.

Behmadi H, Borji A, Taghavi-Rad A, Soghandi L, Behmadi R. Prevalence and antibiotic resistance of neonatal sepsis pathogens in Neyshabour, Iran. Arch Pediatr Infect Dis 2016; 4(2):e33818.

Oordt-Speets AM, Bolijn R, van Hoorn RC, Bhavsar A, Kyaw MH. Global etiology of bacterial meningitis: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2018; 13(6): e0198772.

Blewitt J. Meningitis part 1: Causes, diagnosis and treatment. British Journal of School Nursing 2010; 5(6): 278-82.

Gupta A. Hospital-acquired infections in the neonatal intensive care unit--Klebsiella pneumoniae. Semin Perinatol 2002; 26(5): 340-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.