دوره 36، شماره 509: هفته اول اسفند ماه 1397:1560-1565

مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون اینتراکاف بر گلودرد و سرفه‌ی ‌بعد از عمل جراحی

ميترا جبل‌عاملي , آزاده بهادري , ريحانك طلاكوب , فاطمه حبيبي

DOI: 10.22122/jims.v36i509.10614

چکیده


مقدمه: گلودرد و سرفه‌ی بعد از اکستوباسیون (Extubation) از عوارض شایع بعد از اعمال جراحی به دنبال بیهوشی عمومی است. روش‌های مختلفی مانند استفاده از داروی دگزامتازون به صورت وریدی و اینتراکاف جهت کنترل این عوارض پیشنهاد شده است، اما همواره یک روش استاندارد برای آن ارایه نشده است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دو دز متفاوت دگزامتازون اینتراکاف (4 و 8 میلی‌گرم) بر گلودرد و سرفه‌ی بعد از عمل جراحی بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، تعداد 90 بیمار تحت بیهوشی عمومی با اینتوباسیون (Intubation) وارد شدند. بیماران به سه گروه به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه اول 4 میلی‌گرم، گروه دوم 8 میلی‌گرم دگزامتازون و گروه سوم (گروه شاهد) سرم فیزیولوژیک به صورت اینتراکاف قبل از لوله‌گذاری دریافت کردند. درد گلو و سرفه‌ی بعد از عمل در سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین شدت گلودرد بعد از عمل در زمان‌های بدو ورود به ریکاوری، 1 و 24 ساعت بعد و تعداد سرفه در ریکاوری در گروه‌های 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (دارونما) بود (05/0 > P). از طرفی، بین گروه 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون، اختلاف معنی‌داری بر اساس درد گلو بعد از عمل و سرفه وجود نداشت (05/0 < P). همچنین، بر اساس اطلاعات دموگرافیک بین سه گروه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: استفاده از دگزامتازون داخل کاف به صورت دو دز 4 و 8 میلی‌گرم تأثیر مفیدی در کاهش عوارض بعد از اکستوباسیون مانند گلودرد و سرفه‌ی بعد از عمل دارد و تفاوتی بین این دو دز در کاهش این عوارض نیست.


واژگان کلیدی


دگزامتازون؛ سرفه؛ درد گلو

تمام متن:

PDF

مراجع


Haider HS, Al-Ali BT. The role of dexamethasone in reducing the severity of postoperative sore throat. The Iraqi Postgraduate Medical Journal 2013; 12(3): 454-9.

Kalil DM, Silvestro LS, Austin PN. Novel preoperative pharmacologic methods of preventing postoperative sore throat due to tracheal intubation. AANA J 2014; 82(3): 188-97.

D'Aragon F, Beaudet N, Gagnon V, Martin R, Sansoucy Y. The effects of lidocaine spray and intracuff alkalinized lidocaine on the occurrence of cough at extubation: a double-blind randomized controlled trial. Can J Anaesth 2013; 60(4): 370-6.

Maruyama K, Sakai H, Miyazawa H, Toda N, Iinuma Y, Mochizuki N, et al. Sore throat and hoarseness after total intravenous anaesthesia. Br J Anaesth 2004; 92(4): 541-3.

Stenqvist O, Nilsson K. Postoperative sore throat related to tracheal tube cuff design. Can Anaesth Soc J 1982; 29(4): 384-6.

Macario A, Weinger M, Carney S, Kim A. Which clinical anesthesia outcomes are important to avoid? The perspective of patients. Anesth Analg 1999; 89(3): 652-8.

Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. New York, NY: McGraw-Hill; 2012.

Takekawa K, Yoshimi S, Kinoshita Y. Effects of intravenous lidocaine prior to intubation on postoperative airway symptoms. J Anesth 2006; 20(1): 44-7.

Lee CH, Peng MJ, Wu CL. Dexamethasone to prevent postextubation airway obstruction in adults: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Crit Care 2007; 11(4): R72.

Rafiei MR, Arianpour N, Rezvani M, Ebrahimi A. Effects of intracuff dexamethasone on post-extubation reactions. J Res Med Sci 2012; 17(4): 338-43.

Kep Kee W, Nadia MN, Melvin K, Muhammad M, Raha AR, Nurlia Y. Post-intubation airway related adverse effects: A Comparison between intra-cuff dexamethasone and intra-cuff alkalinized lignocaine. Journal of Surgical Academia 2013; 3(2): 26-31.

Choubsaz M, Amirifard N, Sadeghi M, Sadeghi E, Johari Z. The effect of adding dexamethasone to intracuff lidocaine 2% on decreasing the respiratory complications after general anesthesia: a randomized, double blind, clinical trail. J App Pharm Sci 2016; 6(5): 152-5.

Babu RS, Kadamala P, Velayudhan M. Effect of intracuff lignocaine versus lignocaine with dexamethasone on endotracheal tube induced emergence phenomena after general anaesthesia- comparative study. J Evid Based Med Healthc 2018; 5(5), 392-6.

Bagchi D, Mandal MC, Das S, Sahoo T, Basu SR, Sarkar S. Efficacy of intravenous dexamethasone to reduce incidence of postoperative sore throat: A prospective randomized controlled trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012; 28(4): 477-80.

Lee SH, Lee YC, Lee JH, Choi SR, Lee SC, Lee JH, et al. The prophylactic effect of dexamethasone on postoperative sore throat in prone position surgery. Korean J Anesthesiol 2016; 69(3): 255-61.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.