دوره 36، شماره 496: هفته چهارم آبان ماه 1397:1093-1099

مقایسه‌ی دو سیستم امتیازدهی SOFA و APACHE III در پیش‌بینی مرگ و میر بیماران غیر مبتلا به ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

حمیدرضا شتابی , پرویز کاشفی , ایمان حیدری

DOI: 10.22122/jims.v36i496.10646

چکیده


مقدمه: با توجه به محدودیت در تعداد تخت و منابع بخش‌های مراقبت‌های ویژه، سیستم‌های امتیازدهی گوناگونی برای تعیین پیش‌آگهی مرگ و میر بیماران معرفی شده‌اند که از جمله‌ی این سیستم‌ها، Acute physiology and chronic health evaluation (APACHE III) و Sequential organ failure assessment (SOFA) می‌باشند. با توجه به این که تا کنون این دو سیستم با یکدیگر مقایسه نشده‌ بودند، مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی این دو سیستم طراحی و اجرا گردید.

روش‌ها: این مطالعه، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی است که در سال 1394 در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت. در این مطالعه، در مجموع 100 بیمار غیر مبتلا به تروما مورد بررسی قرار گرفتند و نمره‌ی APACHE III و SOFA آن‌ها محاسبه گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: از بین بیماران مورد مطالعه، 21 درصد فوت شدند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، هر دو سیستم SOFA و APACHE III دارای دقت 20/95 درصد در تشخیص بیمارانی که فوت خواهند کرد، می‌باشند، اما از طرف دیگر، سیستم SOFA در تشخیص بیمارانی که نجات خواهند یافت، دارای دقت 08/26 درصد و سیستم APACHE III دارای دقت 36/36 درصد در تشخیص همین بیماران است (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، استفاده از سیستم‌های APACHE III و SOFA در تشخیص میزان مرگ و میر بیماران دارای ارزش مساوی می‌باشد، اما از نظر ارزش اخباری منفی، سیستم APACHE III ارجحیت دارد.


واژگان کلیدی


بخش مراقبت‌های ویژه؛ مرگ و میر؛ APACHE III؛ نمره‌ی SOFAS

تمام متن:

PDF

مراجع


Herridge MS. Prognostication and intensive care unit outcome: The evolving role of scoring systems. Clin Chest Med 2003; 24(4): 751-62.

Bouch DC, Thompson JP. Severity scoring systems in the critically ill. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care and Pain 2008; 8(5): 181-5.

Lechiancole A, Sponga S, Isola M, Vendramin I, Maiani M, Livi U. Heart transplantation in patients supported by ECMO: Is the APACHE IV score a predictor of survival? Artif Organs 2018; 42(6): 670-3.

Boricic R, Smolovic B, Lukic M. The value of APACHE II in predicting severity, mortality and duration of hospital treatment in the Montenegrin population with acute pancreatitisexperience of the clinical center of Montenegro. Pancreatology 2018; 18(4, Supplement): S13-S14.

Pattison R, Shakespeare A, Tanner SB, Zolfaghari K, Ettlinger J, Jimenez E, et al. Superiority of APACHE IV versus SOFA & qSOFA in predicting mortality in patients with sepsis admitted to the ICU. B43. Critical care: I Still Haven't Found What I'm Looking for - Identifying and Managing Sepsis. Am J Respir Crit Care Med 2018; 197: A3303.

Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, Zimmerman JE, Bergner M, Bastos PG, et al. The APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults. Chest 1991; 100(6): 1619-36.

Allard J, Cotin S, Faure F, Bensoussan PJ, Poyer F, Duriez C, et al. SOFA--an open source framework for medical simulation. Stud Health Technol Inform 2007; 125: 13-8.

Raith EP, Udy AA, Bailey M, McGloughlin S, MacIsaac C, Bellomo R, et al. Prognostic accuracy of the SOFA Score, SIRS criteria, and qSOFA score for in-hospital mortality among adults with suspected infection admitted to the intensive care unit. JAMA 2017; 317(3): 290-300.

Necchi A, Mariani L, Raggi D, Giannatempo P, Colecchia M, Calareso G, et al. Abstract CT102: APACHE: An open label, randomized, phase II study of Durvalumab (Durva), alone or in combination with Tremelimumab (Treme), in patients (pts) with advanced germ cell tumors (GCT): Results at the end of first stage. Cancer Res 2018; 78(13 Supplement): CT102.

Chang WA, Tsai JR, Tsai MJ, Kuo CY, Sheu CC. SOFA Score Is a Good Predictor of ICU Mortality in Severe Dengue. A55. Critical Care: SIRS, QSOFA, SEPSIS - What's in a Name? Am J Respir Crit Care Med 2017; 195: A1903.

Ho KM, Lee KY, Williams T, Finn J, Knuiman M, Webb SA. Comparison of Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score with organ failure scores to predict hospital mortality. Anaesthesia 2007; 62(5): 466-73.

Kaymak C, Sencan I, Izdes S, Sari A, Yagmurdur H, Karadas D, et al. Mortality of adult intensive care units in Turkey using the APACHE II and SOFA systems (outcome assessment in Turkish intensive care units). Arch Med Sci 2018; 14(3): 510-5.

Niewinski G, Starczewska M, Kanski A. Prognostic scoring systems for mortality in intensive care units--the APACHE model. Anaesthesiol Intensive Ther 2014; 46(1): 46-9.

Rahimzadeh P, Taghipur Anvari Z, Hassani V. Estimation of mortality rate of patients in surgical intensive care unit of Hazrat-Rasul hospital of Tehran using the APACHE II standard disease severity scoring system. Hakim Health Sys Res 2008; 11(1): 22-8. [In Persian].

Gosling P, Czyz J, Nightingale P, Manji M. Microalbuminuria in the intensive care unit: Clinical correlates and association with outcomes in 431 patients. Crit Care Med 2006; 34(8): 2158-66.

Peres BD, Melot C, Lopes FF, Nguyen B, V, Vincent JL. The Multiple Organ Dysfunction Score (MODS) versus the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score in outcome prediction. Intensive Care Med 2002; 28(11): 1619-24.

Mahshidfar B, Davoudi L, Farsi D, Abbasi S, Hafezimoghadam P, Rezai M et al . The relationship between APACHE-II scoring system and mortality of patients admitted to the emergency intensive care unit (EICU) and comparing it to those of the patients admitted to the medical and surgical intensive care units (MICU and SICU). Razi J Med Sci 2016; 23(142): 26-33. [In Persian].

Needleman J, Buerhaus P, Pankratz VS, Leibson CL, Stevens SR, Harris M. Nurse staffing and inpatient hospital mortality. N Engl J Med 2011; 364: 1037-45.

Minne L, Abu-Hanna A, de JE. Evaluation of SOFA-based models for predicting mortality in the ICU: A systematic review. Crit Care 2008; 12(6): R161.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.