دوره 36، شماره 508: هفته چهارم بهمن ماه 1397:1526-1532

مقایسه‌ی اثربخشی دو روش درمانی Extracorporeal Shockwave Therapy وPlatelet-Rich Plasma در درمان التهاب پلانتار فاشیا

شیروان رستگار , خاطره اورک

DOI: 10.22122/jims.v36i508.10680

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر دو روش درمانی Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) و Platelet-rich plasma (PRP) در درمان التهاب پلانتار فاشیا می‌باشد.

روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود. بیماران با تشخیص التهاب پلانتار فاشیا وارد مطالعه شدند. همه‌ی بیماران رادیوگرافی و Magnetic resonance imaging (MRI) از پا جهت رد کردن Stress fractures و دیگر جراحات استخوانی انجام دادند. از دو روش درمانی جداگانه شامل PRP و ESWT در دو گروه استفاده شد. در همه‌ی بیماران در شروع مطالعه، 3، 6، 12 هفته و6 و 12 ماه پس از درمان با مقیاس دیداری سنجش درد (Visual analog scale یا VAS)، ارزیابی و امتیاز آن‌ها ثبت شد.

یافته‌ها: با مقایسه‌ی میانگین نمره‌ی درد التهاب پلانتار فاشیا در زمان‌های مختلف مطالعه با روش PRP و روش ESWT با کنترل دو متغیر سن و جنس مشخص شد که بین دو روش تفاوت معنی‌داری وجود داشت (007/0 = P)؛ با توجه به مقدار میانگین‌های هر دو روش در طول دوره‌ی روش PRP کاهش درد بیشتری نسبت به روش ESWT وجود داشت و متغیرهای زمینه‌ای سن و جنسیت تأثیری ندارند. به علاوه، مشخص شدکه حداقل در یکی از روش‌ها، بین نتایج اندازه‌گیری‌های مکرر تفاوت معنی‌داری وجود داشت (006/0 = P) که با توجه به مقادیر اندازه‌های مکرر، روش PRP این تفاوت را داشت.

نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی مطالعه‌ی حاضر، نشان از اثربخشی موفقیت‌آمیز روش درمانی PRP در درمان التهاب پلانتار فاشیا در مقابل روش درمانی ESWT بود.


واژگان کلیدی


پلانتار فاشیا؛ Extracorporeal shockwave therapy؛ Platelet-rich plasma

تمام متن:

PDF

مراجع


Lemont H, Ammirati KM, Usen N. Plantar fasciitis: A degenerative process (fasciosis) without inflammation. J Am Podiatr Med Assoc 2003; 93(3): 234-7.

Malliaropoulos N, Crate G, Meke M, Korakakis V, Nauck T, Lohrer H, et al. Success and recurrence rate after radial extracorporeal shock wave therapy for plantar fasciopathy: A retrospective study. Biomed Res Int 2016; 2016: 9415827.

Mahmood S, Huffman LK, Harris JG. Limb-length discrepancy as a cause of plantar fasciitis. J Am Podiatr Med Assoc 2010; 100(6): 452-5.

Lim AT, How CH, Tan B. Management of plantar fasciitis in the outpatient setting. Singapore Med J 2016; 57(4): 168-70.

Rompe JD, Hopf C, Nafe B, Burger R. Low-energy extracorporeal shock wave therapy for painful heel: A prospective controlled single-blind study. Arch

Orthop Trauma Surg 1996; 115(2): 75-9.

Metzner G, Dohnalek C, Aigner E. High-energy extracorporeal shock-wave therapy (ESWT) for the treatment of chronic plantar fasciitis. Foot Ankle Int 2010; 31(9): 790-6.

O'Malley MJ, Vosseller JT, Gu Y. Successful use of platelet-rich plasma for chronic plantar fasciitis. HSS J 2013; 9(2): 129-33.

Chang KV, Chen SY, Chen WS, Tu YK, Chien KL. Comparative effectiveness of focused shock wave therapy of different intensity levels and radial shock wave therapy for treating plantar fasciitis: a systematic review and network meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2012; 93(7): 1259-68.

Gerdesmeyer L, Frey C, Vester J, Maier M, Weil L, Jr., Weil L, Sr., et al. Radial extracorporeal shock wave therapy is safe and effective in the treatment of chronic recalcitrant plantar fasciitis: Results of a confirmatory randomized placebo-controlled multicenter study. Am J Sports Med 2008; 36(11): 2100-9.

Lohrer H, Nauck T, Dorn-Lange NV, Scholl J, Vester JC. Comparison of radial versus focused extracorporeal shock waves in plantar fasciitis using functional measures. Foot Ankle Int 2010; 31(1): 1-9.

van der Worp H, Zwerver J, Hamstra M, van den Akker-Scheek I, Diercks RL. No difference in effectiveness between focused and radial shockwave therapy for treating patellar tendinopathy: A randomized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2014; 22(9): 2026-32.

Hsiao MY, Hung CY, Chang KV, Chien KL, Tu YK, Wang TG. Comparative effectiveness of autologous blood-derived products, shock-wave therapy and corticosteroids for treatment of plantar fasciitis: A network meta-analysis. Rheumatology (Oxford) 2015; 54(9): 1735-43.

Tiwari M, Bhargava R. Platelet rich plasma therapy: A comparative effective therapy with promising results in plantar fasciitis. J Clin Orthop Trauma 2013; 4(1): 31-5.

Lee SJ, Kang JH, Kim JY, Kim JH, Yoon SR, Jung KI. Dose-related effect of extracorporeal shock wave therapy for plantar fasciitis. Ann Rehabil Med 2013; 37(3): 379-88.

Martinelli N, Marinozzi A, Carni S, Trovato U, Bianchi A, Denaro V. Platelet-rich plasma injections for chronic plantar fasciitis. Int Orthop 2013; 37(5): 839-42.

Boonstra AM, Schiphorst Preuper HR, Reneman MF, Posthumus JB, Stewart RE. Reliability and validity of the visual analogue scale for disability in patients with chronic musculoskeletal pain. Int J Rehabil Res 2008; 31(2): 165-9.

Kim TG, Bae SH, Kim GY, Kim KY. The effects of extracorporeal shock wave therapy on stroke patients with plantar fasciitis. J Phys Ther Sci 2015; 27(2): 523-6.

Dastgir N. Extracorporeal shock wave therapy for treatment of plantar fasciitis. J Pak Med Assoc 2014; 64(6): 675-8.

Zhiyun L, Tao J, Zengwu S. Meta-analysis of high-energy extracorporeal shock wave therapy in recalcitrant plantar fasciitis. Swiss Med Wkly 2013; 143: w13825.

Acosta-Olivo C, Elizondo-Rodriguez J, Lopez-Cavazos R, Vilchez-Cavazos F, Simental-Mendia M, Mendoza-Lemus O. Plantar fasciitis-a comparison of treatment with intralesional steroids versus platelet-rich plasma a randomized, blinded study. J Am Podiatr Med Assoc 2017; 107(6): 490-6.

Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet 1974; 2(7889): 1127-31.

Hale SA, Hertel J. Reliability and sensitivity of the foot and ankle disability index in subjects with chronic ankle instability. J Athl Train 2005; 40(1): 35-40.

Leigheb M, Janicka P, Andorno S, Marcuzzi A, Magnani C, Grassi F. Italian translation, cultural adaptation and validation of the "American Orthopaedic Foot and Ankle Society's (AOFAS) ankle-hindfoot scale". Acta Biomed 2016; 87(1): 38-45.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.