دوره 37، شماره 521: هفته اول خرداد ماه 1398:310-315

بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 و پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و ارتباط آن‌ها با شاخص فعالیت بیماری

منصور کریمی‌فر , هادی کریم‌زاده , زیبا فرج‌زادگان , خسرو اکبری , محمد موسایی‌پور , فرشید فتحی

DOI: 10.22122/jims.v37i521.10698

چکیده


مقدمه: لوپوس، یک بیماری التهابی مزمن با علت نامشخص است که بافت‌های مختلف بدن را درگیر می‌کند. پلی‌مورفیسم در گیرنده‌های Fcγ به عنوان یک عامل ژنتیکی در ایجاد بیماری‌های خودایمن و لوپوس شناخته می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 و پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و تعیین ارتباط آن‌ها با شاخص فعالیت بیماری بود.

روش‌ها: 80 نفر از بیماران مبتلا به لوپوس بر اساس معیار American college of rheumatology (ACR) انتخاب شدند. پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 و پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 به روش High resolution melt-Polymerase chain reaction (HRM-PCR) تعیین و شاخص فعالیت بیماری آن‌ها بر اساس شاخص Systemic lupus erythematous disease activity index (SLEDAI) اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: 90 درصد بیماران زن و 10 درصد مرد بودند. کمینه و بیشینه‌ی شاخص فعالیت بیماری 0 و 51 و میانگین امتیاز فعالیت بیماری 1/21 بود. در بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501، ژنوتیپ TT با شیوع 5/37 درصد بیشترین فراوانی و دو ژنوتیپ CT و CC دارای فراوانی 25/31 درصد بودند. در بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991، بیشینه‌ی شیوع ژنوتیپ TT 50/47 درصد بود؛ ژنوتیپ GT دارای فراوانی 25/31 درصد و ژنوتیپ GG دارای فراوانی 25/21 درصد بودند. شاخص فعالیت بیماری با پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 رابطه‌ی معنی‌داری نشان نداد (557/0 = P). همچنین، شاخص فعالیت بیماری با پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 رابطه‌ی معنی‌داری داشت (029/0 = P).

نتیجه‌گیری: ژنوتیپ‌های جایگاه rs1050501، در شدت بیماری مبتلایان به لوپوس تأثیری ندارد و ژنوتیپ TG جایگاه rs396991، در شدت بیماری مبتلایان به لوپوس نقش محافظتی دارد.


واژگان کلیدی


لوپوس اریتماتوس سیستمیک؛ ژنوتیپ؛ پلی‌مورفیسم‌ ژنتیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Firestein GS, Budd RC, Gabriel SE, McInnes IB, O'Dell JR. Kelley and Firestein's Textbook of Rheumatology. 10th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016. p. 1329-33.

Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2015. p. 2124-5.

Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and molecular immunology. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2015. p. 269.

Male D, Brostoff J, Roth D, Roitt I. Immunology. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2012. p.310.

Wallace D, Hahn BH. Dubois' lupus erythematosus and related syndromes. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2012.

Zhu XW, Wang Y, Wei YH, Zhao PP, Wang XB, Rong JJ, et al. Comprehensive assessment of the association between FCGRs polymorphisms and the risk of systemic lupus erythematosus: Evidence from a meta-analysis. Sci Rep 2016; 6: 31617.

Pradhan V, Patwardhan M, Nadkarni A, Ghosh K. Fc gamma R IIB gene polymorphisms in Indian systemic lupus erythematosus (SLE) patients. Indian J Med Res 2011; 134: 181-5.

Koga M, Kawasaki A, Ito I, Furuya T, Ohashi J, Kyogoku C, et al. Cumulative association of eight susceptibility genes with systemic lupus erythematosus in a Japanese female population. J Hum Genet 2011; 56(7): 503-7.

Magnusson V, Zunec R, Odeberg J, Sturfelt G, Truedsson L, Gunnarsson I, et al. Polymorphisms of the Fc gamma receptor type IIB gene are not associated with systemic lupus erythematosus in the Swedish population. Arthritis Rheum 2004; 50(4): 1348-50.

Li X, Wu J, Carter RH, Edberg JC, Su K, Cooper GS, Kimberly RP. A novel polymorphism in the Fcgamma receptor IIB (CD32B) transmembrane region alters receptor signaling. Arthritis Rheum. 2003; 48(11): 3242-52.

Dong C, Ptacek TS, Redden DT, Zhang K, Brown EE, Edberg JC, et al. Fcgamma receptor IIIa single-nucleotide polymorphisms and haplotypes affect human IgG binding and are associated with lupus nephritis in African Americans. Arthritis Rheumatol 2014; 66(5): 1291-9.

Dai M, Zhou Z, Wang X, Qian X, Huang X. Association of FcgammaRIIIa-158V/F with systemic lupus erythematosus in a Chinese population. Int J Rheum Dis 2013; 16(6): 685-91.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.