دوره 37، شماره 513: هفته اول فروردین ماه 1398:9-15

ناهنجاری‌های آشکار مادرزادی و عوامل خطر آن در استان اصفهان 94-1393

حیدرعلی داوری , زهرا جوانمردی , زهره هوشنگی , الهام معظم

DOI: 10.22122/jims.v37i513.10714

چکیده


مقدمه: ناهنجاری‌های مادرزادی، یکی از علل عمده‌ی مرگ و میر نوزادان و از جمله عوامل مهم ایجاد کننده‌ی عوارض دوران کودکی و بلوغ هستند. این مطالعه، جهت برآورد شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی در استان اصفهان و شناسایی عوامل خطر مرتبط با آن انجام شد.

روش‌ها: اطلاعات 156620 تولد ثبت شده در بیمارستان‌های استان اصفهان با کمک سامانه‌ی کشوری اطلاعات مادران و نوزادان ایران در سال‌های 94-1393 استخراج گردید. پرونده‌ی 1174 نوزادی که گزارش ابتلا به ناهنجاری مادرزادی در هر سطحی داشتند، بازخوانی و اطلاعات مورد نیاز با مطالعه‌ی مدارک و پرونده‌ی بیمارستانی نوزادان مبتلا، مصاحبه با مادر، مصاحبه با پزشک معالج، بررسی پرونده‌ی مراقبت بارداری مادر تکمیل شد. نتایج با آماره‌های توصیفی ارایه گردید.

یافته‌ها: شیوع دوسالانه‌ی ناهنجاری مادرزادی آشکار، 5/7 مورد در 1000 تولد برآورد گردید. ناهنجاری‌های تعریف نشده (3/24 درصد) و ناهنجاری‌های اندام (0/18 درصد)، شایع‌ترین گروه ناهنجاری‌ها را به خود اختصاص ‌دادند. درصد بیشتری از موارد ناهنجاری حاصل ازدواج فامیلی (2/26 درصد) در مقایسه با ازدواج غیرفامیلی (0/19 درصد) (5/1 = Odds ratio یا OR و 75/3-10/1 :Confidence interval یا CI) و حاملگی‌های پرخطر (2/16 درصد) در برابر حاملگی‌های معمولی (1/12 درصد) (4/1 = OR و 7/1-1/1 :CI) بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع پایین ناهنجاری مادرزادی در این مطالعه، به نظر می‌رسد نیاز به مطالعات تکمیلی مبتنی بر جمعیت و راه‌اندازی نظام ثبت کیفی در سطح استان وجود دارد. مداخلات پیش‌گیرانه در جهت کاهش ازدواج‌های فامیلی و کنترل عوامل خطر بارداری توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی


ناهنجاری مادرزادی آشکار؛ نقص زمان تولد؛ شیوع؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


World Health Organization. Congenital anomalies [Online]. [cited 2016 Sep 7]; Available from: URL: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies

World Health Organization. Birth defects surveillance: Atlas of selected congenital anomalies [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: https://www.who.int/nutrition/publications/birthdefects_atlas/en/

Loane M, Dolk H, Kelly A, Teljeur C, Greenlees R, Densem J. Paper 4: EUROCAT statistical monitoring: Identification and investigation of ten year trends of congenital anomalies in Europe. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2011; 91(Suppl 1): S31-S43.

Dolk H. EUROCAT: 25 years of European surveillance of congenital anomalies. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005; 90(5): F355-F358.

Bishop C, Small N, Mason D, Corry P, Wright J, Parslow RC, et al. Improving case ascertainment of congenital anomalies: Findings from a prospective birth cohort with detailed primary care record linkage. BMJ Paediatrics Open 2017; 1(1): e000171.

Harris BS, Bishop KC, Kemeny HR, Walker JS, Rhee E, Kuller JA. Risk factors for birth defects. Obstet Gynecol Surv 2017; 72(2): 123-35.

Smrcka V, Leznarova D. Environmental pollution and the occurrence of congenital defects in a 15-year period in a south Moravian district. Acta Chir Plast 1998; 40(4): 112-4.

Mokhtari R, Bagga A. Consanguinity, genetic disorders and malformations in the Iranian population. Acta Biol Szeged 2003; 47(1-4): 47-50.

Mosayebi Z, Movahedian AH. Pattern of congenital malformations in consanguineous versus nonconsanguineous marriages in Kashan, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2007; 13(4): 868-75.

Daliri s, Sayehmiri K, Asadollahi K, Rezaei N, Saroukhani D, Karimi A. Prevalence of Congenital Anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis. Iranian Journal of Neonatology IJN 2018; 9(2): 21-32.

Vatankhah S, Jalilvand M, Sarkhosh S, Azarmi M, Mohseni M. Prevalence of congenital anomalies in Iran: A review article. Iran J Public Health 2017; 46(6): 733-43.

Foster WG, Evans JA, Little J, Arbour L, Moore A, Sauve R, et al. Human exposure to environmental contaminants and congenital anomalies: A critical review. Crit Rev Toxicol 2017; 47(1): 59-84.

Vrijheid M, Dolk H, Stone D, Abramsky L, Alberman E, Scott JE. Socioeconomic inequalities in risk of congenital anomaly. Arch Dis Child 2000; 82(5): 349-52.

Yoon PW, Rasmussen SA, Lynberg MC, Moore CA, Anderka M, Carmichael SL, et al. The National Birth Defects Prevention Study. Public Health Rep 2001; 116(Suppl 1): 32-40.

Tomatir AG, Demirhan H, Sorkun HC, Koksal A, Ozerdem F, Cilengir N. Major congenital anomalies: A five-year retrospective regional study in Turkey. Genet Mol Res 2009; 8(1): 19-27.

Queisser-Luft A, Stolz G, Wiesel A, Schlaefer K, Spranger J. Malformations in newborn: Results based on 30,940 infants and fetuses from the Mainz congenital birth defect monitoring system (1990-1998). Arch Gynecol Obstet 2002; 266(3): 163-7.

Tootoonchi P. Easily identifiable congental anomalies: Prevalence and risk factors. Acta Med Iran 2003; 41(1):15-9.

Dastgiri S, Imani S, Kalankesh L, Barzegar M, Heidarzadeh M. Congenital anomalies in Iran: A cross-sectional study on 1574 cases in the North-West of country. Child Care Health Dev 2007; 33(3): 257-61.

Mashhadi Abdolahi H, Kargar Maher MH, Afsharnia F, Dastgiri S. Prevalence of congenital anomalies: A community-based study in the northwest of Iran. ISRN Pediatrics 2014; 2014: 920940.

Abdi-Rad I, Khoshkalam M, Farrokh-Islamlou HR. The prevalence at birth of overt congenital anomalies in Urmia, Northwestern Iran. Arch Iran Med 2008; 11(2): 148-51.

Mirfazeli A, Kaviany N, Hosseinpoor K, Aryaie M, Golalipour MJ. Birth defects in northern Iran (2008-2013). Iran J Public Health 2018; 47(3): 413-7.

Barisic I, Working Group E. EUROCAT - epidemiological surveillance of congenital anomalies in Europe. Zdrav Vestn 2009; 78(Suppl I): I-175-I-179.

Dastgiri S, Kalankesh LR, Heidarzadehe M, Tajahmad A, Rezaian E. A new registry of congenital anomalies in Iran. J Registry Manag 2010; 37(1): 27-9.

Kovalenko AA, Brenn T, Odland JO, Nieboer E, Krettek A, Anda EE. Under-reporting of major birth defects in Northwest Russia: A registry-based study. Int J Circumpolar Health 2017; 76(1): 1366785.

Stone DH, Dastgiri S, Heidarzadeh M, Abdollahi HM, Imani S, Maher MHK. Uses, limitations, and validity of a registry of congenital anomalies in Iran: A critical review. J Environ Public Health 2017; 2017: 6972617.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.