دوره 36، شماره 496: هفته چهارم آبان ماه 1397:1100-1105

بررسی عملکرد یک ساله‌ی کلیه در بیماران مزمن کلیوی مبتلا به سندرم متابولیک

مژگان مرتضوی , مهرداد مهرجو , شیوا صیرفیان , سیدمحسن حسینی , آرش طغیانی , زهرا زمانی

DOI: 10.22122/jims.v36i496.10738

چکیده


مقدمه: شیوع بیماری مزمن کلیوی در سال‌های اخیر افزایش داشته است. بیماری مزمن کلیه، می‌تواند به سمت نارسایی انتهایی کلیه پیش‌روی کند. در این بیماران، بروز سندرم متابولیک و عوارض قلبی- عروقی ناشی از آن بالا می‌باشد. این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی عملکرد یک ساله‌ی کلیه‌ی بیماران مزمن کلیوی در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه در شهر اصفهان در سال 1396 در میان بیماران مزمن کلیوی بر روی 50 نفر در گروه سندرم متابولیک و 50 نفر در گروه بدون سندرم متابولیک انجام شد. عملکرد کلیه از طریق اندازه‌گیری نرخ فیلتراسیون گلومرولی (Glomerular filtration rate یا GFR) مورد ارزیابی قرار گرفت. بیماران بر اساس فرم جمع‌آوری اطلاعات شامل ویژگی‌های دموگرافیک، معیارهای سندرم متابولیک و سطح کراتینین سرم، هر 3 ماه یک بار و در طول 1 سال پی‌گیری شدند.

یافته‌ها: 42 نفر از بیماران زن و 58 نفر مرد بودند. میانگین تغییرات GFR بین دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک در طول یک سال اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشت (322/0 = P). در طول پی‌گیری‌های 3 ماهه، بین تغییرات GFR و فشار خون سیستمیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک ارتباط معنی‌داری وجود داشت (3 ماه اول: 028/0 = P، 3 ماه دوم: 030/0 = P، 3 ماه سوم: 020/0 = P و 3 ماه چهارم: 150/0 = P). در پایان پی‌گیری یک ساله، بین تغییرات GFR با چاقی شکمی (214/0 = P)، فشار خون دیاستولیک (061/0 = P)، تری‌گلیسیرید (409/0 = P)، High-density lipoprotein (HDL) (315/0 = P) و قند خون ناشتا (284/0 = P) در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: داشتن بیماری سندرم متابولیک، تأثیری بر عملکرد کلیه‌ی بیماران مزمن کلیوی ندارد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی، بیماران در بازه‌ی زمانی طولانی‌تری پی‌گیری شوند.


واژگان کلیدی


سندرم متابولیک؛ نرخ فیلتراسیون گلومرولی؛ بیماری مزمن کلیوی

تمام متن:

PDF

مراجع


Gilbertson DT, Liu J, Xue JL, Louis TA, Solid CA, Ebben JP, et al. Projecting the number of patients with end-stage renal disease in the United States to the year 2015. J Am Soc Nephrol 2005; 16(12): 3736-41.

Go AS, Chertow GM, Fan D. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. J Vasc Surg 2005; 41(1): 177.

Bargman JM, Skorecki K.Chronic kidney disease. In: Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2015. p. 1811.

Oda E. Metabolic syndrome: its history, mechanisms, and limitations. Acta Diabetol 2012; 49(2): 89-95.

Grundy SM, Brewer HB, Cleeman J, I, Smith SC, Lenfant C. Definition of Metabolic Syndrome. Circulation 2004; 109(3): 433-8.

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285(19): 2486-97.

Athyros VG, Ganotakis ES, Tziomalos K, Papageorgiou AA, Anagnostis P, Griva T, et al. Comparison of four definitions of the metabolic syndrome in a Greek (Mediterranean) population. Curr Med Res Opin 2010; 26(3): 713-9.

Kosulwat V. The nutrition and health transition in Thailand. Public Health Nutr 2002; 5(1A): 183-9.

Mottillo S, Filion KB, Genest J, Joseph L, Pilote L, Poirier P, et al. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 56(14): 1113-32.

Schrier RW, Estacio RO, Esler A, Mehler P. Effects of aggressive blood pressure control in normotensive type 2 diabetic patients on albuminuria, retinopathy and strokes. Kidney Int 2002; 61(3): 1086-97.

Singh AK, Kari JA. Metabolic syndrome and chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens 2013; 22(2): 198-203.

Chen J, Gu D, Chen CS, Wu X, Hamm LL, Muntner P, et al. Association between the metabolic syndrome and chronic kidney disease in Chinese adults. Nephrol Dial Transplant 2007; 22(4): 1100-6.

Watanabe H, Obata H, Watanabe T, Sasaki S, Nagai K, Aizawa Y. Metabolic syndrome and risk of development of chronic kidney disease: the Niigata preventive medicine study. Diabetes Metab Res Rev 2010; 26(1): 26-32.

Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS. Assessing kidney function--measured and estimated glomerular filtration rate. N Engl J Med 2006; 354(23): 2473-83.

Huh JH, Yadav D, Kim JS, Son JW, Choi E, Kim SH, et al. An association of metabolic syndrome and chronic kidney disease from a 10-year prospective cohort study. Metabolism 2017; 67: 54-61.

Lucove J, Vupputuri S, Heiss G, North K, Russell M. Metabolic syndrome and the development of CKD in American Indians: the Strong Heart Study. Am J Kidney Dis 2008; 51(1): 21-8.

Tozawa M, Iseki C, Tokashiki K, Chinen S, Kohagura K, Kinjo K, et al. Metabolic syndrome and risk of developing chronic kidney disease in Japanese adults. Hypertens Res 2007; 30(10): 937-43.

Song H, Wang X, Cai Q, Ding W, Huang S, Zhuo L. Association of metabolic syndrome with decreased glomerular filtration rate among 75,468 Chinese adults: a cross-sectional study. PLoS One 2014; 9(11): e113450.

Mortazavi M, Seirafian S, Emami Naini A, Zamani N, Moien N. The prevalence of metabolic syndrome in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis: A comparative study. J Isfahan Med Sch 2012; 29(171): 2722-31. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.