دوره 29، شماره 137: هفته اول تیرماه 1390:537-545

نقش اتوآنتی بادی بلوكان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان

شیما صالحی ابری, مهین ‌هاشمی پور, شقایق حق‌ جوی جوانمرد, نفیسه اسماعیل, مسعود امینی, رویا کلیشادی, اکبر حسن‌زاده

چکیده


مقدمه: با توجه به نقش اتوآنتی‌بادی بلوكان مادری ضد رسپتور تیروتروبین (Thyroid stimulating hormone receptor blocking Ab یا TRAb) در ایجاد كم‌كاری مادرزادی تیرویید (Congenital hypothyroidism یا CH)، در این مطالعه نقش TRAb به عنوان عامل اتیولوژیک در بروز CH بررسی شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد-شاهدی گروهی از نوزادان با تشخیص CH و مادران آن‌ها به عنوان گروه مورد و گروهی از نوزادان سالم و مادران آن‌ها به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ی خون ورید نوزادان ومادران برای بررسی سطح اتوآنتی‌بادی، گرفته ‌شد. سطح TSH نیز در مادران دو گروه اندازه‌گیری شد. مقادیر TSH و TRAb اندازه‌گیری شده در گروه‌های مختلف با یكدیگر مقایسه و نقش احتمالی TRAb در بروز CH بررسی شد. 

یافته‌ها: 50 نوزاد مبتلا به CH و مادران آن‌ها و 150 نوزاد سالم و مادرانشان مورد مطالعه قرار گرفتند. فراوانی اتوآنتی‌بادی TRAb در نوزادان مبتلا به CH (80 درصد) و مادران آن‌ها (5/81 درصد) به طور معنی‌داری بالاتر از گروه شاهد (5/1 درصد در مادران و صفر درصد در نوزادان) بود
(05/0 > P) و ارتباط معنی‌داری بین بروز بیماری و اتوآنتی‌بادی TRAb وجود داشت (05/0 > P) .

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که خود ایمنی نقش مهمی‌ در بروز CH دارد. با این حال برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر در این زمینه مطالعات بیشتری  با بررسی همزمان سایر اتوآنتی‌بادی‌ها و نقش آن‌ها در بروز موارد دایمی و گذرای بیماری ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


کم‌کاری مادرزادی تیرویید؛ اتوآنتي‌بادي بلوكان ضد رسپتور تيروتروپين؛ اتيولوژي

تمام متن:

PDF

مراجع


Klett M. Epidemiology of congenital hypothyroidism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1997; 105 Suppl 4: 19-23.

Toublanc JE. Comparison of epidemiological data on congenital hypothyroidism in Europe with those of other parts in the world. Horm Res 1992; 38(5-6): 230-5.

Foley Jr TP. Congrnital hypothroidism. In: Braverman LE, Utiger RD, Ingbar SH, Werner SC, editors. Werner and Ingbar's the Thyroid: A Fundamental and Clinical Text. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1996. p. 988-94.

Park SM, Chatterjee VK. Genetics of congenital hypothyroidism. J Med Genet 2005; 42(5): 379-89.

Olivieri A, Fazzini C, Grandolfo ME, Medda E, Stazi MA, D'Archivio M, et al. [Congenital forms of hypothyroidism: study of risk factors and preventive interventions]. Ann Ist Super Sanita 1999; 35(2): 273-82.

Simpser T, Rapaport R. Update on some aspects of neonatal thyroid disease. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010; 2(3): 95-9.

Azizi F, Sheikholeslam R, Hedayati M, Mirmiran P, Malekafzali H, Kimiagar M, et al. Sustainable control of iodinedeficiency in Iran: beneficial results of the implementation of the mandatory law on salt iodization. J Endocrinol Invest 2002; 25(5): 409-13.

Hashemipoor M, Amini M, Gheisari A, Sharifei S, Iranpour R, Aminorroaya A. Comparison of urinary iodine excretion in neonates and their mothers in Isfahan, Iran. Endocr Pract 2002; 8(5): 347-50.

Hashemipour M, Amini M, Talaie M, Kelishadi R, Hovespian S, Iranpour R, et al. Parental consanguinity among parents of neonates with congenital hypothyroidism in Isfahan. East Mediterr Health J 2007; 13(3): 567-74.

Mahjoubi F, Mohammadi MM, Montazeri M, Aminii M, Hashemipour M. Mutations in the gene encoding paired box domain (PAX8) are not a frequent cause of congenital hypothyroidism (CH) in Iranian patients with thyroid dysgenesis. Arq Bras Endocrinol Metabol 2010; 54(6): 555-9.

Hashemipour M, Nasri P, Hovsepian S, Hadian R, Heidari K, Attar HM, et al. Urine and milk iodine concentrations in healthy and congenitally hypothyroid neonates and their mothers. Endokrynol Pol 2010; 61(4): 371-6.

Aminorroaya A, Momenzadeh M, Hovsepian S, Haghighi S, Amini M. Thyroid autoantibodies in women with and without thyroid disorders in an iodine-replete area. East Mediterr Health J 2008; 14(2): 325-32.

Strakosch CR, Wenzel BE, Row VV, Volpe R. Immunology of autoimmune thyroid diseases. N Engl J Med 1982; 307(24): 1499-507.

van der Gaag RD, Drexhage HA, Dussault JH. Role of maternal immunoglobulins blocking TSH-induced thyroid growth in sporadic forms of congenital hypothyroidism. Lancet 1985; 1(8423): 246-50.

Bogner U, Gruters A, Sigle B, Helge H, Schleusener H. Cytotoxic antibodies in congenital hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1989; 68(3): 671-5.

Klein RZ, Mitchell ML. Hypothyroidism in infants and children. In: Braverman.LE, Utiger RD, editors. The Thyroid. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins ; 2000. p. 973-88.

Fisher DA. Disorders of the thyroid in the newborn and infant. In: Sperling MA, editor. Pediatric Endocrinology.Philadelphia: Saunders; 1996. p. 51-70.

LaFranchi S. Congenital hypothyroidism: etiologies, diagnosis, and management. Thyroid 1999; 9(7): 735-40.

Schwingshandl J, Donaghue K, Luttrell B, Cowell C, Ward P, Silink M. Transient congenital hypothyroidism due to maternal thyrotrophin binding inhibiting immunoglobulin. J Paediatr Child Health 1993; 29(4): 315-8.

Mengreli C, Maniati-Christidi M, Kanaka-Gantenbein C, Girginoudis P, Vagenakis AG, Dacou-Voutetakis C. Transient congenital hypothyroidism due to maternal autoimmune thyroid disease. Hormones (Athens ) 2003; 2(2): 113-9.

Evans C, Jordan NJ, Owens G, Bradley D, Ludgate M, John R. Potent thyrotrophin receptor-blocking antibodies: a cause of transient congenital hypothyroidism and delayed thyroid development. Eur J Endocrinol 2004; 150(3): 265-8.

Karlsson FA, Dahlberg PA, Ritzen EM. Thyroid blocking antibodies in thyroiditis. Acta Med Scand 1984; 215(5): 461-6.

Hashemipour M, Hovsepian S, Kelishadi R, Iranpour R, Hadian R, Haghighi S, et al. Permanent and transient congenital hypothyroidism in Isfahan-Iran. J Med Screen 2009; 16(1): 11-6.

Ordookhani A, Pearce EN, Mirmiran P, Azizi F, Braverman LE. Transient congenital hypothyroidism in an iodine-replete area is not related to parental consanguinity, mode of delivery, goitrogens, iodine exposure, or thyrotropin receptor autoantibodies. J Endocrinol Invest 2008; 31(1): 29-34.

Ginsberg J, Walfish PG, Rafter DJ, von WC, Ehrlich RM. Thyrotrophin blocking antibodies in the sera of mothers with congenitally hypothyroid infants. Clin Endocrinol (Oxf) 1986; 25(2): 189-94.

Evans C, Gregory JW, Barton J, Bidder C, Gibbs J, Pryce R, et al. Transient congenital hypothyroidism due to thyroid-stimulating hormone receptor blocking antibodies: a case series. Ann Clin Biochem 2011.

Brown RS, Bellisario RL, Botero D, Fournier L, Abrams CA, Cowger ML, et al. Incidence of transient congenital hypothyroidism due to maternal thyrotropin receptor-blocking antibodies in over one million babies. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81(3): 1147-51.

Bona G, Chiovato L, Campra D, Paniccia P, Zaffaroni M, Costa L, et al. Thyroid autoimmunity: really an important cause of sporadic congenital hypothyroidism? Panminerva Med 1991; 33(3): 145-51.

Weber G, Vigone MC, Rapa A, Bona G, Chiumello G. Neonatal transient hypothyroidism: aetiological study. Italian Collaborative Study on Transient Hypothyroidism. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998; 79(1): F70-F72.

Wemeau JL. [Hypothyroidism related to excess iodine]. Presse Med 2002; 31(35): 1670-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.