دوره 36، شماره 496: هفته چهارم آبان ماه 1397:1077-1083

بررسی ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و پیرابالینی بیماران مبتلا به Pemphigus Vulgaris نیازمند به بستری در سال‌های 96-1385

فاطمه مختاری , علی اصیلیان , محمدعلی کریم , گیتا فقیهی , محمد علی نیلفروش‌زاده , شیوا طاهری

DOI: 10.22122/jims.v36i496.10800

چکیده


مقدمه: Pemphigus vulgaris، یک‌ بیماری خودایمنی است که به صورت تاول داخل ‌جلدی و مخاطی بروز می‌کند. شیوع این بیماری در کشورها و مناطق مختلف، متفاوت‌ است. از این رو، شناسایی میزان شیوع و خصوصیات بیماران مبتلا به این‌ بیماری در اقلیم‌های متفاوت، می‌تواند در مدیریت آن و کاهش مرگ‌ و ‌میر ناشی از آن مفید باشد. به ‌همین‌ منظور، در مطالعه‌ی حاضر، به ارزیابی اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به این بیماری طی 10 سال در شهر اصفهان پرداخته شد.

روش‌ها: در مطالعه‌ی ‌‌توصیفی گذشته‌نگر حاضر، پرونده‌ی 114 بیمار مبتلا به Pemphigus vulgaris که طی سال‌های 96-1385‌ در بیمارستان‌ الزهرای (س) ‌اصفهان بستری بودند، مورد‌ ارزیابی قرار‌گرفت و اطلاعات دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران ثبت و نتایج‌ حاصل از آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS گزارش داده شد.

یافته‌ها: از 114 بیمار‌ حاضر در مطالعه، 78 نفر (4/68 درصد) زن و 6 نفر (6/31 درصد) مرد با میانگین سنی 55/12 ± 15/49 سال بودند. نوع ضایعه در 9/14 درصد مخاطی و Vegetative، در 6/24 درصد پوستی و در 5/60 درصد هر دو نوع تظاهر ‌پوستی و مخاطی بود. به علاوه، فصل‌ بروز این بیماری اغلب در بهار و تابستان به ترتیب با 6/31 و 2/27 درصد بود. اغلب ‌بیماران با داروی پردنیزولون و آزارام تحت درمان قرار‌گرفتند که در 8/17 درصد با عوارض همراه بود، اما در ‌نهایت سرانجام تمامی بیماران بهبودی‌ بود و هیچ مرگ ‌و ‌میری طی این ارزیابی رخ ‌نداد.

نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج‌ مطالعه‌ی ‌حاضر، شیوع این بیماری در زنان بیش از مردان بود و بیشتر آن در فصول بهار و تابستان و به صورت تظاهرات ‌جلدی- مخاطی بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در ‌خصوص میزان ‌بروز این بیماری و نحوه‌ی تظاهرات‌آن و فصل شایع این بیماری و درمان‌های موفق در این زمینه در مناطق مختلف و وسیع‌تر، تحقیقات بیشتری صورت‌گیرد.


واژگان کلیدی


Pemphigus vulgaris؛ اپیدمیولوژی؛ عوامل ‌دموگرافیک؛ علایم و نشانه‌ها

تمام متن:

PDF

مراجع


Tavakolpour S. Pemphigus trigger factors: Special focus on pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus. Arch Dermatol Res 2018; 310(2): 95-106.

Miyamoto S, Ohkubo A, Seshima H, Komori S, Yamamoto M, Maeda T, et al. Selective Plasma Exchange for the Removal of Pemphigus Autoantibodies, Fibrinogen, and Factor XIII in Pemphigus Vulgaris. Ther Apher Dial 2017; 21(3): 226-31.

Tsankov N, Vassileva S, Kamarashev J, Kazandjieva J, Kuzeva V. Epidemiology of pemphigus in Sofia, Bulgaria. A 16-year retrospective study (1980-1995). Int J Dermatol 2000; 39(2): 104-8.

Salmanpour R, Shahkar H, Namazi MR, Rahman-Shenas MR. Epidemiology of pemphigus in south-western Iran: a 10-year retrospective study (1991-2000). Int J Dermatol 2006; 45(2): 103-5.

Chams-Davatchi C, Valikhani M, Daneshpazhooh M, Esmaili N, Balighi K, Hallaji Z, et al. Pemphigus: analysis of 1209 cases. Int J Dermatol 2005; 44(6): 470-6.

Kridin K, Zelber-Sagi S, Bergman R. Pemphigus

vulgaris and pemphigus foliaceus: Differences in epidemiology and mortality. Acta Derm Venereol 2017; 97(9): 1095-9.

Korman NJ. New immunomodulating drugs in autoimmune blistering diseases. Dermatol Clin 2001; 19(4): 637-48.

Halaji Z, Esmaili N, Moeineddin F, Zeinali F, Aalami L, Shams-Davatchi S. Prognostic factors of pemphigus vulgaris disease: A study on 119 patients. Tehran Univ Med J 2009; 66(12): 913-8. [In Persian].

Bastuji-Garin S, Turki H, Mokhtar I, Nouira R, Fazaa B, Jomaa B, et al. Possible relation of Tunisian pemphigus with traditional cosmetics: a multicenter case-control study. Am J Epidemiol 2002; 155(3): 249-56.

Jang HS, Oh CK, Lim JY, Jun ES, Kim YS, Kwon KS. Detection of human herpesvirus 8 DNA in pemphigus and chronic blistering skin diseases. J Korean Med Sci 2000; 15(4): 442-8.

Goon AT, Tan SH. Comparative study of pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus in Singapore. Australas J Dermatol 2001; 42(3): 172-5.

Seo PG, Choi WW, Chung JH. Pemphigus in Korea: clinical manifestations and treatment protocol. J Dermatol 2003; 30(11): 782-8.

Micali G, Musumeci ML, Nasca MR. Epidemiologic analysis and clinical course of 84 consecutive cases of pemphigus in eastern Sicily. Int J Dermatol 1998; 37(3): 197-200.

Ellebrecht CT, Payne AS. Setting the target for pemphigus vulgaris therapy. JCI Insight 2017; 2(5): e92021.

Svecova D. Pemphigus vulgaris: A clinical study of 44 cases over a 20-year period. Int J Dermatol 2015; 54(10): 1138-44.

Saleh MA. Pemphigus in the Arab world. J Dermatol 2015; 42(1): 27-30.

Asilian A, Yoosefi A, Faghini G. Pemphigus vulgaris in Iran: epidemiology and clinical profile. Skinmed 2006; 5(2): 69-71.

Sadr Eshkevari S, Maboudi A, Akbari Dastak E, Golchai J, Shams Guilani J, Dorjani A, et al. Pemphigus in Guilan: Clinical and epidemiologic features of 126 hospitalized patients. Iran J Dermato 2005; 8(30): 104-9.

Chams-Davatchi C, Nonahal Azar R, Daneshpazooh M, Valikhani M, Hallaji Z, Barzegari M, et al. Open trial of mycophenolate mofetil in the treatment of resistant pemphigus vulgaris. Ann Dermatol Venereol

; 129(1 Pt 1): 23-5.

Baum S, Astman N, Berco E, Solomon M, Trau H, Barzilai A. Epidemiological data of 290 pemphigus vulgaris patients: A 29-year retrospective study. Eur J Dermatol 2016; 26(4): 382-7.

Shah AA, Seiffert-Sinha K, Sirois D, Werth VP, Rengarajan B, Zrnchik W, et al. Development of a disease registry for autoimmune bullous diseases: initial analysis of the pemphigus vulgaris subset. Acta Derm Venereol 2015; 95(1): 86-90.

Yaghoubi R. Pemphigus disease in Khuzestan: Study of 111 cases. Iran J Dermato 1999; 3(1): 16-23. [In Persian].

Krain LS. Pemphigus. Epidemiologic and survival characteristics of 59 patients, 1955-1973. Arch Dermatol 1974; 110(6): 862-5.

Huang A, Madan RK, Levitt J. Future therapies for pemphigus vulgaris: Rituximab and beyond. J Am Acad Dermatol 2016; 74(4): 746-53.

Tavakolpour S, Mahmoudi H, Balighi K, Abedini R, Daneshpazhooh M. Sixteen-year history of rituximab therapy for 1085 pemphigus vulgaris patients: A systematic review. Int Immunopharmacol 2018; 54: 131-8.

Seidenbaum M, David M, Sandbank M. The course and prognosis of pemphigus. A review of 115 patients. Int J Dermatol 1988; 27(8): 580-4.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.