دوره 36، شماره 507: هفته سوم بهمن ماه 1397:1498-1504

بررسی مقایسه‌ای اثر داروهای امپرازول، پنتوپرازول، اس‌امپرازول و لانزوپرازول در کاهش ‌علایم بیماران مبتلا به ریفلاکس معده به مری

نیما آرزومندی , پيمان اديبي

DOI: 10.22122/jims.v36i507.10815

چکیده


مقدمه: بیماری برگشت اسید معده به مري (ریفلاکس)، یک بیماری مزمن و عود ‌کننده می‌باشد که شیوع‌آن رو به افزایش‌است. به همین منظور، انتخاب بهترین روش درمانی با دارو سال‌ها مورد‌ توجه محققین بوده ‌است. یکی از درمان‌هاي اصلی این ‌بیماری، ‌استفاده از داروهای مهار كننده‌ی پمپ پروتون (Proton pump inhibitors یا PPIs) می‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای اثر داروهای امپرازول، پنتوپرازول، اس‌امپرازول و لانزوپرازول در کاهش‌ علایم بیماران مبتلا به ریفلاکس معده به مری انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی ‌شده‌ی حاضر، بر روی 120 بیمار مبتلا به برگشت اسید معده به مري (ریفلاکس) انجام شد. چهار ‌گروه ‌30 نفره به ترتیب امپرازول 40 میلی‌گرم، پنتوپرازول 40 میلی‌گرم، اس‌اموپرازول 40 میلی‌گرم و لانزوپرازول 30 میلی‌گرم را به صورت روزانه ناشتا و به مدت 8 هفته دریافت نمودند. در همین حین، ‌شدت علایم سوزش ‌پشت ‌جناغ ‌سینه و احساس ترش کردن در قبل از مداخله و در فواصل 2، 4 و 8 هفته حین مداخله، با استفاده از پرسش‌نامه ارزیابی و ثبت‌ شد. در نهایت، اطلاعات جمع‌آوری‌ شده وارد نرم‌افزار SPSS ‌شد و در بین چهار گروه ‌مورد ‌مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین ‌شدت سوزش‌ پشت‌ جناغ ‌سینه و احساس ‌ترش ‌کردن در قبل از مداخله و در هفته‌های 2، 4 و 8 حین مداخله در بین چهار ‌گروه ‌اختلاف معنی‌داری یافت ‌نشد (050/0 P >). در مقابل، با گذشت ‌زمان طی 8 هفته در هر یک از چهار ‌گروه، کاهش‌ معنی‌داری در ‌شدت علایم سوزش ‌پشت ‌جناغ ‌سینه و احساس ‌ترش ‌کردن مشاهده گردید (001/0 P <).

نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج مطالعه‌ی حاضر، چهار ‌داروی امپرازول، پنتوپرازول، اس‌امپرازول و لانزوپرازول بر کاهش‌ شدت علایم برگشت ‌اسید ‌معده ‌به ‌مری اثرات مشابهی داشتند و همه‌ی این ‌داروها با گذشت زمان توانستند منجر به کاهش‌ شدت علایم کلی بیماری شوند.


واژگان کلیدی


برگشت ‌اسید ‌معده ‌به ‌مری؛ پنتوپرازول؛ لانزوپرازول؛ اس‌امپرازول؛ امپرازول

تمام متن:

PDF

مراجع


Abbasinazari M, Panahi Y, Mortazavi SA, Fahimi F, Valizadegan G, Mohtashami R, et al. Effect of a Combination of omeprazole plus sustained release baclofen versus omeprazole alone on symptoms of patients with gastroesophageal reflux disease (GERD). Iran J Pharm Res 2014; 13(4): 1221-6.

Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, Dent J, Jones R. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: A global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006; 101(8): 1900-20.

Eisen G. The epidemiology of gastroesophageal reflux disease: what we know and what we need to know. Am J Gastroenterol 2001; 96(8 Suppl): S16-S18.

Damiano A, Handley K, Adler E, Siddique R, Bhattacharyja A. Measuring symptom distress and health-related quality of life in clinical trials of gastroesophageal reflux disease treatment: Further validation of the Gastroesophageal Reflux Disease Symptom Assessment Scale (GSAS). Dig Dis Sci 2002; 47(7): 1530-7.

Lagergren J, Bergstrom R, Lindgren A, Nyren O. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999; 340(11): 825-31.

Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2013; 108(3): 308-28.

Delavari A, Moradi G, Birjandi F, Elahi E, Saberifiroozi M. The prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) in the Islamic Republic of Iran: A systematic review. Middle East J Dig Dis 2012; 4(1): 5-15.

Farup C, Kleinman L, Sloan S, Ganoczy D, Chee E, Lee C, et al. The impact of nocturnal symptoms associated with gastroesophageal reflux disease on health-related quality of life. Arch Intern Med 2001; 161(1): 45-52.

Jung SH, Oh JH, Jie BS, Oh SH, Kim JS, Jeon JS, et al. Typical symptoms rather than extraesophageal symptoms affect the quality of life in gastroesophageal reflux disease. Turk J Gastroenterol 2012; 23(6): 747-52.

Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2015.

Velanovich V. The development of the GERD-HRQL symptom severity instrument. Dis Esophagus 2007; 20(2): 130-4.

Hunter JG, Trus TL, Branum GD, Waring JP, Wood WC. A physiologic approach to laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease. Ann Surg 1996; 223(6): 673-85.

Shaker R, Castell DO, Schoenfeld PS, Spechler SJ. Nighttime heartburn is an under-appreciated clinical problem that impacts sleep and daytime function: The results of a Gallup survey conducted on behalf of the American Gastroenterological Association. Am J Gastroenterol 2003; 98(7): 1487-93.

Chait MM. Gastroesophageal reflux disease: Important considerations for the older patients. World J Gastrointest Endosc 2010; 2(12): 388-96.

Tack J. Emerging medical therapies for the treatment of GERD. Gastroenterol Hepatol (NY) 2010; 6(9): 566-9.

Wang YK, Hsu WH, Wang SS, Lu CY, Kuo FC, Su YC, et al. Current pharmacological management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterol Res Pract 2013; 2013: 983653.

Vela MF, Tutuian R, Katz PO, Castell DO. Baclofen decreases acid and non-acid post-prandial gastro-oesophageal reflux measured by combined multichannel intraluminal impedance and pH. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17(2): 243-51.

van Herwaarden MA, Samsom M, Rydholm H, Smout AJ. The effect of baclofen on gastro-oesophageal reflux, lower oesophageal sphincter function and reflux symptoms in patients with reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(9): 1655-62.

Chiba N, De Gara CJ, Wilkinson JM, Hunt RH. Speed of healing and symptom relief in grade II to IV gastroesophageal reflux disease: A meta-analysis. Gastroenterology 1997; 112(6): 1798-810.

Kahrilas PJ, Howden CW, Hughes N. Response of regurgitation to proton pump inhibitor therapy in clinical trials of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2011; 106(8): 1419-25.

Ip S, Chung M, Moorthy D, Yu WW, Lee J, Chan JA, et al. Comparative effectiveness of management strategies for gastroesophageal reflux disease: Update. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011.

Nasseri Moghaddam S, Tofangchiha S, Azimi K, Ostad Rahimi S, Malekzade R. Comparing different brands of omeprazole with Pantozole® in GERD patients. Ann Mil Health Sci Res 2010; 8 (2): 132-7. [In Persian].

Richter JE, Kahrilas PJ, Johanson J, Maton P, Breiter JR, Hwang C, et al. Efficacy and safety of esomeprazole compared with omeprazole in GERD patients with erosive esophagitis: a randomized controlled trial. Am J Gastroenterol 2001; 96(3): 656-65.

Coron E, Hatlebakk JG, Galmiche JP. Medical therapy of gastroesophageal reflux disease. Curr Opin Gastroenterol 2007; 23(4): 434-9.

Johnson DA, Benjamin SB, Vakil NB, Goldstein JL, Lamet M, Whipple J, et al. Esomeprazole once daily for 6 months is effective therapy for maintaining healed erosive esophagitis and for controlling gastroesophageal reflux disease symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety. Am J Gastroenterol 2001; 96(1): 27-34.

Remak E, Brown RE, Yuen C, Robinson A. Cost-effectiveness comparison of current proton-pump inhibitors to treat gastro-oesophageal reflux disease in the UK. Curr Med Res Opin 2005; 21(10): 1505-17.

Thjodleifsson B, Beker JA, Dekkers C, Bjaaland T, Finnegan V, Humphries TJ. Rabeprazole versus omeprazole in preventing relapse of erosive or ulcerative gastroesophageal reflux disease: a double-blind, multicenter, European trial. The European Rabeprazole Study Group. Dig Dis Sci 2000; 45(5): 845-53.

Janczewska I, Sagar M, Sjostedt S, Hammarlund B, Iwarzon M, Seensalu R. Comparison of the effect of lansoprazole and omeprazole on intragastric acidity and gastroesophageal reflux in patients with gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 1998; 33(12): 1239-43.

Stedman CA, Barclay ML. Review article: Comparison of the pharmacokinetics, acid suppression and efficacy of proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14(8): 963-78.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.