دوره 37، شماره 513: هفته اول فروردین ماه 1398:23-30

بررسی اثر تیوپنتال سدیم و سالین هایپرتونیک 5 درصد به تنهایی و ترکیب این دو دارو بر تغییرات فشار داخل جمجمه‌ای در اعمال جراحی کرانیوتومی

مهرداد مسعودی‌فر , زهرا بهاری

DOI: 10.22122/jims.v37i513.10819

چکیده


مقدمه: در طول انجام عمل کرانیوتومی، فشار داخل جمجمه‌ای کافی یک عامل کلیدی جهت تسهیل جراحی برداشتن تومور است. از این رو، یافتن راه درمانی در جهت فشار جمجمه‌ای متناسب، امری ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر تیوپنتال سدیم و سالین هایپرتونیک 5 درصد به تنهایی و ترکیب این دو دارو بر تغییرات فشار داخل جمجمه‌ای در اعمال جراحی کرانیوتومی بود.

روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بود که بر روی 67 بیمار کاندیدای کرانیوتومی انجام شد. به روش تصادفی‌سازی ساده، 22 نفر در گروه سالین هیپرتونیک، 22 نفر در گروه سالین هیپرتونیک و تیوپنتال سدیم و 23 نفر در گروه تیوپنتال سدیم قرار گرفتند. داروهای مورد نظر بعد از بیهوشی تجویز شد و علایم حیاتی و فشار داخل جمجمه در بیماران ثبت گردید. از آزمون‌های 2χ و ANOVA جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: میزان ریلکسیشن (35/0 ± 86/3) در گروه دریافت کننده‌ی سالین هایپرتونیک به همراه تیوپنتال سدیم دارای شرایط بهتری بود (001/0 > P) و میزان رضایت بیشتر جراح (35/0 ± 86/3) را نیز در بر داشت (005/0 = P). همچنین، در این گروه ثبات علایم همودینامیک نیز دیده شد (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای افزایش فشار مغزی به دنبال اعمال جراحی کرانیوتومی جهت خارج کردن تومورهای سوپراتنتوریال مغز، پیشنهاد می‌شود برای تمام بیماران سالین هایپرتونیک به همراه تیوپنتال سدیم تجویز شود تا سبب کاهش عوارض و بهبود نتیجه‌ی درمانی و افزایش رضایت بیمار و جراح شود.


واژگان کلیدی


ریلکسیشن مغزی؛ سالین هایپرتونیک؛ تیوپنتال سدیم

تمام متن:

PDF

مراجع


Cheng F, Xu M, Liu H, Wang W, Wang Z. A retrospective study of intracranial pressure in head-injured patients undergoing decompressive craniectomy: A comparison of hypertonic saline and mannitol. Front Neurol 2018; 9: 631.

Wang W, Lin C, Hong J, Wang S, Gu J. Effects of increased intracranial pressure gradient on cerebral venous infarction in rabbits. World Neurosurg 2018; 120: e161-e168.

Madhusudhana R, Aswathappa J, Simha J, Gundappa P, Iyer P. A comparative study of intraoperative brain relaxation with thiopentone and propofol for supratentorial tumour surgery. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences 2014; 13(4): 29-31.

Santra S, Das B. Effect of propofol and thiopentone on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure in patients undergoing elective craniotomy - a comparative study. Indian J Anaesth 2007; 51(3): 211-5.

Perez-Barcena J, Llompart-Pou JA, Homar J, Abadal JM, Raurich JM, Frontera G, et al. Pentobarbital versus thiopental in the treatment of refractory intracranial hypertension in patients with traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Crit Care 2008; 12(4): R112.

Rahimi Z. The comparison effect of two deferent doses of hypertonic salin (3% and 5%) to reducing intracranial pressure in patients with brain tumor under craniotomy in Alzahra and Kashani Hospitals in 2016-2017 [MD Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2017.

Giles K. Mannitol vs. hypertonic saline for brain relaxation in patients undergoing craniotomy. Am J Nurs 2015; 115(1): 70.

Dunham CM, Malik RJ, Huang GS, Kohli CM, Brocker BP, Ugokwe KT. Hypertonic saline administration and complex traumatic brain injury outcomes: A retrospective study. Int J Burns Trauma 2018; 8(3): 40-53.

Gu J, Huang H, Huang Y, Sun H, Xu H. Hypertonic saline or mannitol for treating elevated intracranial pressure in traumatic brain injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. Neurosurg Rev 2018. [Epub ahead of print].

Ali A, Tetik A, Sabanci PA, Altun D, Sivrikoz N, Abdullah T, et al. Comparison of 3% hypertonic saline and 20% mannitol for reducing intracranial pressure in patients undergoing supratentorial brain tumor surgery: a randomized, double-blind clinical trial. J Neurosurg Anesthesiol 2018; 30(2): 171-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.