دوره 36، شماره 508: هفته چهارم بهمن ماه 1397:1511-1516

مقایسه‌ی عوارض قلبی- عروقی در بیماران مسموم با داروهای ضد جنون و ضد افسردگی با یا بدون بنزودیازپین‌ها

احمد یراقی , آرش نوری , نسترن ایزدی‌مود , میرعلی محمد سبزقبایی , مرجان منصوریان

DOI: 10.22122/jims.v36i508.10824

چکیده


مقدمه: باتوجه به شیوع بالای مسمومیت با داروهای ضد جنون، ضد افسردگی و بنزودیازپین‌ها، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی مقایسه‌ای عوارض قلبی- عروقی در بیماران مسموم مصرف کننده‌ی داروهای ضد جنون و آنتی‌دپرسانت با یا بدون بنزودیازپین بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 120 بیمار مسموم با داروهای روان‌پزشکی به دو گروه مورد (با مصرف بنزودیازپین) و گروه شاهد (بدون مصرف بنزودیازپین‌ها) تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک، بالینی و عوارض قلبی بیماران در بدو ورود به اورژانس از پرونده‌ی آن‌ها استخراج شد و سپس، اطلاعات به دست آمده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بین بیماران اختلاف معنی‌داری بر اساس اطلاعات دموگرافیک، راه مسمومیت، نوع دارو، طول مدت بستری، اندازه‌ی مردمک، داده‌های همودینامیک، یافته‌های Electrocardiography و پیامد وجود نداشت (050/0 < P).

نتیجه‌گیری: مسمومیت با داروهای ضد افسردگی و ضد جنون در صورتی که با مصرف بنزودیازپین‌ها هم‌زمان باشد، باعث وضعیت هوشیاری کاهش یافته‌تری نسبت به گروهی که بنزودیازپین مصرف نکرده‌اند، می‌شود. در عین حال، علایم همودینامیک، تغییرات نوار قلب، علایم حیاتی، وضعیت سیستم عصبی و حتی پیامد بیماران در گروه مصرف کننده‌ی بنزودیازپین با گروهی که این دارو را مصرف نکرده‌اند، تفاوت چشم‌گیری ندارد.


واژگان کلیدی


مسمومیت؛ ضد جنون؛ قلب؛ بنزودیازپین

تمام متن:

PDF

مراجع


Berling I, Buckley NA, Isbister GK. The antipsychotic story: Changes in prescriptions and overdose without better safety. Br J Clin Pharmacol 2016; 82(1): 249-54.

Buckley NA, Whyte IM, Dawson AH, Isbister GK. A prospective cohort study of trends in self-poisoning, Newcastle, Australia, 1987-2012: Plus ca change, plus c'est la meme chose. Med J Aust 2015; 202(8): 438-42.

Wong A, Taylor DM, Ashby K, Robinson J. Changing epidemiology of intentional antidepressant drug overdose in Victoria, Australia. Aust N Z J Psychiatry 2010; 44(8): 759-64.

Moreno-Kustner B, Martin C, Pastor L. Prevalence of psychotic disorders and its association with methodological issues. A systematic review and meta-analyses. PLoS One 2018; 13(4): e0195687.

Levine M, Ruha AM. Overdose of atypical antipsychotics: clinical presentation, mechanisms of toxicity and management. CNS Drugs 2012; 26(7): 601-11.

Minns AB, Clark RF. Toxicology and overdose of atypical antipsychotics. J Emerg Med 2012; 43(5): 906-13.

Alinejad S, Zamani N, Abdollahi M, Mehrpour O. A Narrative Review of Acute Adult Poisoning in Iran. Iran J Med Sci 2017; 42(4): 327-46.

Vukcevic NP, Ercegovic GV, Segrt Z, Djordjevic S, Stosic JJ. Benzodiazepine poisoning in elderly. Vojnosanit Pregl 2016; 73(3): 234-8.

Liaw GW, Hung DZ, Chen WK, Lin CL, Lin IC, Kao CH. Relationship Between Acute Benzodiazepine Poisoning and Acute Pancreatitis Risk: A Population-Based Cohort Study. Medicine (Baltimore) 2015; 94(52): e2376.

Eizadi-Mood N, Aboofazeli E, Hajhashemi V, Gheshlaghi F, Badri S, Sabzghabaee AM. Effect of intravenous midazolam on cardiac parameters in acute tricyclic antidepressants poisoning. ARYA Atheroscler 2016; 12(4): 195-200.

Wlodarczyk A, Szarmach J, Cubala WJ, Wiglusz MS. Benzodiazepines in combination with antipsychotic drugs for schizophrenia: GABA-ergic targeted therapy. Psychiatr Danub 2017; 29(Suppl 3): 345-8.

Eizadi-Mood N, Sabzghabaee AM, Saghaei M, Gheshlaghi F, Mohammad-Ebrahimi B. Benzodiazepines co-ingestion in reducing tricyclic antidepressant toxicity. Med Arh 2012; 66(1): 49-52.

Kazemzadeh N, Mohammadi S, Emamhadi M, Amirfarhangi A, Sanaeizadeh H. electrocardiographic manifestations of benzodiazepine toxicity. Iran J Toxicol 2014; 7 (23): 952-5. [In Persian].

Eizadi-Mood N, Montazeri K, Dehghani Dastjerdi M. Evaluation of cardiovascular manifestations in Benzodiazepine poisoning. Iran J Toxicol 2011; 4(4): 373-6. [In Persian].

Arroyo Plasencia AM, Ballentine LM, Mowry JB, Kao LW. Benzodiazepine-associated atrioventricular block. Am J Ther 2012; 19(1): e48-e52.

Aghabiklooei A, Sangsefidi J. The effects of intravenous aminophylline on level of consciousness in acute intentional benzodiazepines poisoning in comparison to flumazenil. Hum Exp Toxicol 2017; 36(3): 311-6.

Chua KC, Teodorescu C, Reinier K, Uy-Evanado A, Aro AL, Nair SG, et al. Wide QRS-T angle on the 12-lead ECG as a predictor of sudden death beyond the LV ejection fraction. J Cardiovasc Electrophysiol 2016; 27(7): 833-9.

Thanacoody HK, Thomas SH. Tricyclic antidepressant poisoning: Cardiovascular toxicity. Toxicol Rev 2005; 24(3): 205-14.

Pacher P, Kecskemeti V. Cardiovascular side effects of new antidepressants and antipsychotics: New drugs, old concerns? Curr Pharm Des 2004; 10(20): 2463-75.

Rasimas JJ, Liebelt EL. Adverse effects and toxicity of the atypical antipsychotics: what is important for the pediatric emergency medicine practitioner. Clin Pediatr Emerg Med 2012; 13(4): 300-10.

Dargan PI, Colbridge MG, Jones AL. The management of tricyclic antidepressant poisoning: The role of gut decontamination, extracorporeal procedures and fab antibody fragments. Toxicol Rev 2005; 24(3): 187-94.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.