دوره 29، شماره 152: هفته چهارم مهر ماه 1390:1229-1234

بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد

محمدرضا مدرسی, جمال فقیهی نیا, سید حسین میرلوحی, فرهاد پژنگ

چکیده


مقدمه: برونشیولیت حاد یک بیماری فصلی شایع دستگاه تنفسی تحتانی در شیرخواران است. ویروس سنسیشیال تنفسی (Respiratory syncytial virus یا RSV) مسؤول بیش از 50 درصد موارد آن می‌باشد. علایم بیماری شامل سرفه، ویز، افزایش تعداد تنفس و رتراکشن است. درمان آن اغلب حمایتی می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر به بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد پرداخته است.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر به صورت کارآزمایی بالینی دوسو کور بر روی 60 کودک که 2 ماه تا یک سال از ابتلای آن‌ها به برونشیولیت حاد می‌گذشت و در سال‌های 90-1389 در بیمارستان‌های الزهرا (س)، شریعتی و امین اصفهان بستری شده بودند، انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی به 2 دسته‌ی 30 تایی در 2 گروه A و B تقسیم شدند گروه A با سولفات منیزیم، اپی‌نفرین و نرمال سالین و گروه B با اپی‌نفرین و نرمال سالین درمان شدند. شدت علایم بیماری توسط میزان درجه‌ی حرارت (Tem)، تعداد تنفس (Respiratory rate یا RR)، تعداد نبض (Pulse rate یا PR) و اشباع اکسیژن (SPO2) و نیز درجه‌بندی RDAI (Respiratory distress assessment instrument) که بر اساس ویز و رتراکشن است، از بدو ورود تا 3 روز پس از درمان، بررسی شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط آزمون Student-t و Repeated measure ANOVA بین دو گروه مقایسه گردید.

یافته‌ها: مقادیر میانگین و انحراف معیار Tem، SPO2، PR، RR و RDAI در بدو مراجعه و در طول مدت بستری پس از تجویز دارو در گروه A و B اختلاف معنی‌داری نداشت، اما با از بین بردن اثر مخدوش کنندگی تفاوت بدو ورود RDAI در دو گروه با استفاده از آنالیز کوواریانس مشخص شد که RDAI روز 2 و 3 در گروه A به طور معنی‌داری کمتر از گروه B بود (01/0 > P).

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، درمان با سولفات منیزیم تأثیری در بهبود علایم بروشیولیت حاد نداشت و تنها توانست به صورت تأخیری در روزهای دوم و سوم بستری از میزان RDAI بکاهد.


واژگان کلیدی


برونشیولیت حاد؛ سولفات منیزیم؛ اپی‌نفرین

تمام متن:

PDF

مراجع


Goodman D. Inflammatory Disorder of the Small. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2003. p. 1415-7.

Wright AL, Taussig LM, Ray CG, Harrison HR, Holberg CJ. The Tucson Children's Respiratory Study. II. Lower respiratory tract illness in the first year of life. Am J Epidemiol 1989; 129(6): 1232-46.

Kellner JD, Ohlsson A, Gadomski AM, Wang EE. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2): CD001266.

Ralston S, Hartenberger C, Anaya T, Qualls C, Kelly HW. Randomized, placebo-controlled trial of albuterol and epinephrine at equipotent beta-2 agonist doses in acute bronchiolitis. Pediatr Pulmonol 2005; 40(4): 292-9.

Beck R, Elias N, Shoval S, Tov N, Talmon G, Godfrey S, et al. Computerized acoustic assessment of treatment efficacy of nebulized epinephrine and albuterol in RSV bronchiolitis. BMC Pediatr 2007; 7: 22.

Langley JM, Smith MB, LeBlanc JC, Joudrey H, Ojah CR, Pianosi P. Racemic epinephrine compared to salbutamol in hospitalized young children with bronchiolitis; a randomized controlled clinical trial [ISRCTN46561076]. BMC Pediatr 2005; 5(1): 7.

Scarfone RJ, Loiselle JM, Joffe MD, Mull CC, Stiller S, Thompson K, et al. A randomized trial of magnesium in the emergency department treatment of children with asthma. Ann Emerg Med 2000; 36(6): 572-8.

Bertrand P, Aranibar H, Castro E, Sanchez I. Efficacy of nebulized epinephrine versus salbutamol in hospitalized infants with bronchiolitis. Pediatr Pulmonol 2001; 31(4): 284-8.

Lowell DI, Lister G, Von Koss H, McCarthy P. Wheezing in infants: the response to epinephrine. Pediatrics 1987; 79(6): 939-45.

Kimpen JL. Prevention and treatment of respiratory syncytial virus bronchiolitis and postbronchiolitic wheezing. Respir Res 2002; 3(Suppl 1): S40-S45.

Ciarallo L, Brousseau D, Reinert S. Higher-dose intravenous magnesium therapy for children with moderate to severe acute asthma. Arch Pediatr Adolesc Med 2000; 154(10): 979-83.

Gourgoulianis KI, Chatziparasidis G, Chatziefthimiou A, Molyvdas PA. Magnesium as a relaxing factor of airway smooth muscles. J Aerosol Med 2001; 14(3): 301-7.

Mull CC, Scarfone RJ, Ferri LR, Carlin T, Salvaggio C, Bechtel KA, et al. A randomized trial of nebulized epinephrine vs albuterol in the emergency department treatment of bronchiolitis. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158(2): 113-8.

Ray MS, Singh V. Comparison of nebulized adrenaline versus salbutamol in wheeze associated respiratory tract infection in infants. Indian Pediatr 2002; 39(1): 12-22.

Menon K, Sutcliffe T, Klassen TP. A randomized trial comparing the efficacy of epinephrine with salbutamol in the treatment of acute bronchiolitis. J Pediatr 1995; 126(6): 1004-7.

Abul-Ainine A, Luyt D. Short term effects of adrenaline in bronchiolitis: a randomised controlled trial. Arch Dis Child 2002; 86(4): 276-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.