دوره 37، شماره 516: هفته چهارم فروردین ماه 1398:108-113

بررسی تأثیر تجویز لیدوکائین و کتامین در پیش‌گیری از سرفه‌ی ناشی از فنتانیل در حین القای بیهوشی کودکان

امیر شفا , محمدرضا حبیب‌زاده , نگین گودرزی

چکیده


مقدمه: فنتانیل شایع‌ترین دارو در القای بیهوشی در کودکان می‌باشد. یکی از عوارض فنتانیل، سرفه است که ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧد باعث ایجاد عوارضی نظیر پنوموتوراکس، افزایش فشار مغز و فشار داخل شکمی شود. مطالعه‌ی حاضر به مقایسه‌ی اثر دو داروی لیدوکائین و کتامین در پیش‌گیری از سرفه‌ی ناشی از فنتانیل در کودکان پرداخت.

روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی آینده‌نگر تصادفی شده‌ی دو سو کور بود که در آن، 120 نفر از کودکان 6 ماه تا 2 سال با درجه‌ی بیهوشی I و II بر اساس معیارهای American Society of Anesthesiologists (ASA) به سه گروه 40 نفره تقسیم شدند و هر گروه، 1 دقیقه قبل از تزریق فنتانیل به ترتیب، لیدوکائین با دز 1 میلی‌گرم/کیلوگرم، کتامین با دز 15/0 میلی‌گرم/کیلوگرم و گروه شاهد با حجم مساوی، نرمال‌سالین 9/0 درصد دریافت کردند و کلیه‌ی بیماران به مدت یک دقیقه بعد از تجویز فنتانیل از نظر زمان بروز سرفه، شدت سرفه و همودینامیک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: طبق نتایج بروز سرفه در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از دو گروه لیدوکائین و کتامین بود (04/0 = P). شدت سرفه در طول 1 دقیقه پس از تجویز فنتانیل در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از دو گروه دیگر بود (03/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های حاصل، تزریق وریدی هر کدام از دو پیش‌داروی لیدوکائین و کتامین بروز سرفه‌ی ناشی از فنتانیل و همچنین، شدت سرفه را در کودکان تحت القای بیهوشی کاهش می‌دهد.


واژگان کلیدی


فنتانیل؛ سرفه؛ لیدوکائین؛ کتامین؛ بیهوشی؛ کودکان

تمام متن:

PDF

مراجع


El Baissari MC, Taha SK, Siddik-Sayyid SM. Fentanyl-induced cough--pathophysiology and prevention. Middle East J Anaesthesiol 2014; 22(5): 449-56.

Han JI, Lee H, Kim CH, Lee GY. The frequency of fentanyl-induced cough in children and its effects on tracheal intubation. J Clin Anesth 2010; 22(1): 3-6.

Peringathara B, Robinson S. Fentanyl-induced cough is a risk factor for postoperative nausea and vomiting. Br J Anaesth 2016; 117(2): 269.

Gecaj-Gashi A, Nikolova-Todorova Z, Ismaili-Jaha V, Gashi M. Intravenous lidocaine suppresses fentanyl-induced cough in Children. Cough 2013; 9: 20.

Saleh AJ, Zhang L, Hadi SM, Ouyang W. A priming dose of intravenous ketamine-dexmedetomidine suppresses fentanyl-induced coughing: a double-blind, randomized, controlled study. Ups J Med Sci 2014; 119(4): 333-7.

Golmohammadi M, Shajiee S, Sane S, Valie M. Comparison of the effects of pretreatment ntravenous fentanyl or intravenous lidocaine on suppression of fentanyl-induced cough in children: A randomized, double-blind, controlled clinical trial. Electron Physician 2018; 10(6): 6877-83.

Yeh CC, Wu CT, Huh BK, Lee MS, Lin SL, Sheen J, et al. Premedication with intravenous low-dose ketamine suppresses fentanyl-induced cough. J Clin Anesth 2007; 19(1): 53-6.

Pandey CK, Raza M, Ranjan R, Lakra A, Agarwal A, Singh U, et al. Intravenous lidocaine suppresses fentanyl-induced coughing: A double-blind, prospective, randomized placebo-controlled study. Anesth Analg 2004; 99(6): 1696-8.

Tan W, Li S, Liu X, Gao X, Huang W, Guo J, et al. prophylactic intravenous lidocaine at different doses for fentanyl-induced cough (FIC): A meta-analysis. Sci Rep 2018; 8(1): 9946.

Naldan ME, Arslan Z, Ay A, Yayik AM. Comparison of lidocaine and atropine on fentanyl-induced cough: A randomized controlled study. J Invest Surg 2018.

[Epub ahead of print].

Lin JA, Chen FC, Lee MS, Horng HC, Cherng CH, Yeh CC, et al. Intravenous dexamethasone pretreatment reduces fentanyl-induced cough. J Formos Med Assoc 2007; 106(8): 649-55.

Cheng XY, Lun XQ, Li HB, Zhang ZJ. Butorphanol suppresses fentanyl-induced cough during general anesthesia induction: A randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Medicine (Baltimore) 2016; 95(26): e3911.

Liu HL, An LJ, Su Z, Zhang Y, Gui B. Magnesium sulphate suppresses fentanyl-induced cough during general anesthesia induction: a double-blind, randomized, and placebo-controlled study. Int J Clin Exp Med 2015; 8(7): 11332-6.

Iida K, Handa M, Fukuda K, Saita N, Kasahara M, Koukita Y, et al. Incidence and onset time of fentanyl-induced cough depends on the dose of IV fentanyl. Masui 2009; 58(8): 962-5. [In Japanese].

Liu MQ, Li FX, Han YK, He JY, Shi HW, Liu L, et al. Administration of fentanyl via a slow intravenous fluid line compared with rapid bolus alleviates fentanyl-induced cough during general anesthesia induction. J Zhejiang Univ Sci B 2017; 18(11): 955-62.

Yu H, Yang XY, Zhang X, Li Q, Zhu T, Wang Y, et al. The effect of dilution and prolonged injection time on fentanyl-induced coughing. Anaesthesia 2007; 62(9): 919-22.

Chen YM, Chen WT, Liang SW, Gu MN. Intravenous injection rate and site of fentanyl affect the incidence and onset time of fentanyl-induced cough. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2009; 29(2): 339-40. [In Chinese].

Oshima T, Kasuya Y, Okumura Y, Murakami T, Dohi S. Identification of independent risk factors for fentanyl-induced cough. Can J Anaesth 2006; 53(8): 753-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.