دوره 36، شماره 510: هفته دوم اسفند ماه 1397:1608-1615

بررسی وضعیت استرس شغلی و روش‌های مدیریت استرس در پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان‌‌های منتخب شهرستان یزد

علیرضا صفائیان , مجید حاجی‌مقصودی , پرستو گلشیری , لیلی محمودی میمند

DOI: 10.22122/jims.v36i510.10989

چکیده


مقدمه: استرس در شغل‌هایی مانند پزشکی می‌تواند اثرات مخرب فیزیولوژیکی و روان‌شناختی ایجاد کند. از این رو، هدف از انجام اين پژوهش، بررسی و مقايسه‌ی استرس پزشکان اورژانس، شناسايي راه‌کارهای اداره و مديريت استرس و رتبه‌بندي اين راه‌كارها است.

روش‌ها: مطالعه‌ی مقطعی حاضر برای 91 نفر از پزشکان اورژانس بیمارستان‌های شهید صدوقی، شهدای کارگر، افشار و شهید رهنمون یزد در سال 1396 انجام گرفت. افراد مورد مطالعه با روش سرشماری و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و عدم ورود از پزشکان عمومی، متخصصین طب اورژانس، دستیاران داخلی، جراحی، قلب و طب اورژانس وارد مطالعه شدند. پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این مطالعه، از تحقیق Miguel استخراج شد و بر اساس نظر استادان مربوط، تعداد سؤالات آن از 192 سؤال به 125 سؤال کاهش یافت و پس از بررسی روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: بالاترین میانگین استرس در بیمارستان افشار (3/57 ± 2/325) بود و بیمارستان‌های شهید صدوقی (8/52 ± 9/304)، شهید رهنمون (0/39 ± 0/288) و شهدای کارگر (6/21 ± 7/174) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین، ابعاد ارتباط با سرپرست (29/2 ± 4/17) و ارتباط با کارکنان (6/2 ± 2/20) کمترین ميانگين استرس و شغل پزشکی در کل (7/2 ± 2/18) و شرایط خانواده (9/2 ± 1/27)، بالاترین میانگین استرس مربوط به ابعاد را داشتند. نتايج رتبه‌بندي راه‌كارهاي مديريت استرس نیز نشان داد كه پزشکان اورژانس در موقعيت تنش‌زا برای كاهش استرس واكنش‌هاي منفي از خود نشان مي‌دهند.

نتیجه‌گیری: پزشکان اورژانس در محیط پراسترسی فعالیت می‌کنند و این موضوع، باعث کاهش کارایی و فرسودگی شغلی آن‌ها می‌شود. از این رو، شناخت ابعاد استرس و راه‌کارهای مدیریت نمودن آن، می‌تواند باعث بهبود شرایط کاری شود.


واژگان کلیدی


استرس شغلی؛ بخش اورژانس؛ پزشکان

تمام متن:

PDF

مراجع


Glazer S, Gyurak A. Sources of occupational stress among nurses in five countries. Int J Intercult Relat 2008; 32(1): 49-66.

Baehler K, Bryson J. Stress, minister: Government policy advisors and work stress. International Journal of Public Sector Management 2008; 21(3): 257-70.

American Psychological Association. Psychology at work [online]. [cited 1996]; Available from: URL: https://www.apa.org/

Chang EM, Bidewell JW, Huntington AD, Daly J, Johnson A, Wilson H, et al. A survey of role stress, coping and health in Australian and New Zealand hospital nurses. Int J Nurs Stud 2007; 44(8): 1354-62.

Hashemizadeh H. Analysis of relation between time management behaviors and occupational stress of medical surgical ward's head nurses of educational hospitals depend on Shaheed Beheshti Medical University. J Fundam Ment Health 2006; 8(29-30): 51-6. [In Persian].

Brown H, Edelmann R. Project 2000: A study of expected and experienced stressors and support reported by students and qualified nurses. J Adv Nurs 2000; 31(4): 857-64.

Miguel BA, Mary Joyce C, Jordan A. Common stressful situations and stress management practices among emergency room nurses in selected private hospitals in Marikina city [BSc Thesis]. Makati, Philippines: AMA School of Medicine; 2007.

Farshadfar E. Statistical methods. Kermanshah, Iran: Taghe Bostan Publications; 2000. [In Persian].

Jami M, Shahabizadeh F. The role of existential anxiety on occupational stress in physicians working in hospitals in Birjand. Proceedings of the 1st National Conference on Sustainable Development in Education and Psychology, Social and Cultural Studies; 2014 Nov 11; Tehran, Iran. [In Persian].

Jafarpoor A. Identification and ranking of stressor factors in managers of public and private hospitals in Tehran [MSc Thesis]. Tehran, Iran: State Management Training Center; 2000. [In Persian].

Rajaei M, Haghighi H, Dadipoor S, Fallaghi S, Salimi M, Sareghi Brojeni M, et al. Relationship between occupational stress and job satisfaction among Iranian obstetricians. Hormozgan Med J 2013; 17(3): 249-55.

Didehvar M, Jalili Z, Zareban I, Bakhshani N M, Shahrakipour M. The effect of stress management education based on precede model on occupational stress of nurses in hospitals of Iranshahr, Iran. Strides Dev Med Educ 2015; 12(3): 472-84. [In Persian].

Alavi Arjmand N, Kashaninia Z, Hosseini M A, Rezasoltani P. Effect of stress management on job stress and work-family conflict among nurses. Hayat 2013; 18(4): 81-91. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.