دوره 36، شماره 510: هفته دوم اسفند ماه 1397:1608-1615

بررسی وضعیت استرس شغلی و روش‌های مدیریت استرس در پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان‌‌های منتخب شهرستان یزد

علیرضا صفائیان , مجید حاجی‌مقصودی , پرستو گلشیری , لیلی محمودی میمند

DOI: 10.22122/jims.v36i510.10989

چکیده


مقدمه: استرس در شغل‌هایی مانند پزشکی می‌تواند اثرات مخرب فیزیولوژیکی و روان‌شناختی ایجاد کند. از این رو، هدف از انجام اين پژوهش، بررسی و مقايسه‌ی استرس پزشکان اورژانس، شناسايي راه‌کارهای اداره و مديريت استرس و رتبه‌بندي اين راه‌كارها است.

روش‌ها: مطالعه‌ی مقطعی حاضر برای 91 نفر از پزشکان اورژانس بیمارستان‌های شهید صدوقی، شهدای کارگر، افشار و شهید رهنمون یزد در سال 1396 انجام گرفت. افراد مورد مطالعه با روش سرشماری و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و عدم ورود از پزشکان عمومی، متخصصین طب اورژانس، دستیاران داخلی، جراحی، قلب و طب اورژانس وارد مطالعه شدند. پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این مطالعه، از تحقیق Miguel استخراج شد و بر اساس نظر استادان مربوط، تعداد سؤالات آن از 192 سؤال به 125 سؤال کاهش یافت و پس از بررسی روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: بالاترین میانگین استرس در بیمارستان افشار (3/57 ± 2/325) بود و بیمارستان‌های شهید صدوقی (8/52 ± 9/304)، شهید رهنمون (0/39 ± 0/288) و شهدای کارگر (6/21 ± 7/174) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین، ابعاد ارتباط با سرپرست (29/2 ± 4/17) و ارتباط با کارکنان (6/2 ± 2/20) کمترین ميانگين استرس و شغل پزشکی در کل (7/2 ± 2/18) و شرایط خانواده (9/2 ± 1/27)، بالاترین میانگین استرس مربوط به ابعاد را داشتند. نتايج رتبه‌بندي راه‌كارهاي مديريت استرس نیز نشان داد كه پزشکان اورژانس در موقعيت تنش‌زا برای كاهش استرس واكنش‌هاي منفي از خود نشان مي‌دهند.

نتیجه‌گیری: پزشکان اورژانس در محیط پراسترسی فعالیت می‌کنند و این موضوع، باعث کاهش کارایی و فرسودگی شغلی آن‌ها می‌شود. از این رو، شناخت ابعاد استرس و راه‌کارهای مدیریت نمودن آن، می‌تواند باعث بهبود شرایط کاری شود.


واژگان کلیدی


استرس شغلی؛ بخش اورژانس؛ پزشکانCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.