دوره 29، شماره 152: هفته چهارم مهر ماه 1390:1235-1241

میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان

حسن علی سلطانی, علیرضا جعفری

چکیده


مقدمه: از جمله مشکلات حین بیهوشی در عمل جراحی چشم بروز رفلکس چشمی- قلبی می‌باشد که در اثر فشار به کره‌ی چشم یا تحت کشش قرار گرفتن ساختمان‌های اطراف چشم رخ می‌دهد. این رفلکس در بیشتر مواقع به صورت برادیکاردی خود را نشان می‌دهد، ولی در بعضی مواقع می‌تواند به صورت آریتمی‌های دیگر که می‌تواند تهدید کننده‌ی جان بیمار و یا حتی ایست کامل قلبی بروز کند. هدف از اجرای این مطالعه، ارزیابی تأثیر عمق بیهوشی با استفاده از پروپوفول بر رفلکس چشمی- قلبی بر اساس بی‌اسپکترال ایندکس در جراحی استرابیسم کودکان و نوجوانان بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسو کور بود كه در بیماران 2 تا 18 ساله‌ی مبتلا به استرابیسم که جهت عمل جراحی اصلاح استرابیسم به اتاق عمل بیمارستان فیض مراجعه كرده بودند، انجام شد. بیماران بر حسب ورود به اتاق عمل به صورت تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. گروه‌ها بر اساس عمق بیهوشی تقسیم شدند. در گروه I،  Bis(Bispectral index) 4 ± 40، گروه II 4 ± 50 و گروه III 4 ± 60 بود. برای مقایسه‌ی میانگین متغیرهای کمی بین سه گروه از آزمون One way ANOVA و برای مقایسه‌ی فراوانی متغیرهای کیفی بین سه گروه از 2χ استفاده شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 3 گروه 25 نفره از كودكانی که تحت عمل جراحی استرابیسم قرار گرفته بودند، مطالعه شدند. در گروه I و II 40 درصد پسر و 60 درصد دختر و در گروه III 52 درصد پسر و 48 درصد دختر بودند. بروز رفلکس چشمی- قلبی در سه گروه مورد مطالعه متغیر و بین 20 درصد در گروه I تا 60 درصد در گروه III متغیر بود. آزمون One way ANOVA نشان داد که تفاوت میانگین ضربان قلب بین گروه اول و دوم معنی‌دار نبود (05/0 < P)، اما بین گروه اول و سوم و بین گروه دوم و سوم معنی‌دار بود (05/0 > P). به علاوه میانگین فشار خون سیستولیك بین سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. در گروه I در 20 درصد موارد، در گروه II در 28 درصد موارد و در گروه III در 60 درصد موارد عارضه رخ داده بود. آزمون 2χ نشان داد بروز آریتمی و نیاز به دارو برای رفع آریتمی در سه گروه یكسان نبود (05/0 < P)، اما بروز تهوع و استفراغ در سه گروه یكسان بود.

نتیجه‌گیری: بروز رفلکس چشمی- قلبی در حین انجام اعمال جراحی چشم بین 30 تا 90 درصد است. نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد که این میزان در سه گروه مورد مطالعه متغیر و بین 20 درصد در گروه I تا 60 درصد در گروه III متغیر بود. همچنین نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد در گروه I و II رفلکس چشمی- قلبی به طور معنی‌داری کمتر از گروه III بود.


واژگان کلیدی


رفلکس چشمی- قلبی؛ عوارض؛ استرابیسم؛ جراحی ترمیمی؛ پروپوفول؛ بی‌اسپکترال ایندکس

تمام متن:

PDF

مراجع


Marc AF. Anaesthesia for Eye, Ear, Nose and Throat Surgery. In: Miller RD, editor. Anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2010. p. 2238, 2279.

Reves JG, Glass PS. Travenous Anesthesia. In: Miller RD, editor. Anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2010. p. 726.

Cashman GN. Complications of anaesthesia. In: Rushman GB, Davies NJH, Cashman GN, Lee JA, Atkinson RS, editors. Lee's synopsis of anaesthesia. 12th ed. New York, NY: Butterworth-Heinemann; 1999. p. 265.

Lewandowski KB. Strabismus as a possible sign of subclinical muscular dystrophy predisposing to rhabdomyolysis and myoglobinuria: a study of an affected family. Can Anaesth Soc J 1982; 29(4): 372-6.

Mather SJ, Davy H. Anesthesia for strabismus surgery. Journal of Anaesthesia 2009; 43(11). 1095-9.

Kinouchi K, Okawa M, Fukumitsu K, Tachibana K, Kitamura S, Taniguchi A. Two pediatric cases of malignant hyperthermia caused by sevoflurane. Masui 2001; 50(11): 1232-5. [In Japanese].

Baris S, Karakaya D, Guldogus F, Sarihasan B, Tekat A. A Case of Malignant Hyperthermia During Sevoflurane Anesthesia. Turk J Med Sci 2001; 31(2): 171-3.

Hsu SC, Huang WT, Yeh HM, Hsieh AY. Suspected malignant hyperthermia during sevoflurane anesthesia. J Chin Med Assoc 2007; 70(11): 507-10.

Rosenberg H, Davis M, James D, Pollock N, Stowell K. Malignant hyperthermia. Orphanet J Rare Dis 2007; 2: 21.

Yi C, Jee D. Influence of the anaesthetic depth on the inhibition of the oculocardiac reflex during sevoflurane anaesthesia for paediatric strabismus surgery. Br J Anaesth 2008; 101(2): 234-8.

Henzler D, Kramer R, Steinhorst UH, Piepenbrock S, Rossaint R, Kuhlen R. Factors independently associated with increased risk of pain development after ophthalmic surgery. Eur J Anaesthesiol 2004; 21(2): 101-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.