دوره 30، شماره 198: هفته چهارم شهریورماه 1391

مقایسه‌ی عملکرد کارورزان در مراقبت‌های سرپایی کودکان زیر 5 سال در دو روش مراقبت معمول و مراقبت‌های ادغام‌یافته‌ی ناخوشی‌های اطفال (مانا)

سیدرضا اسحاقی, بهزاد شمس, حبیبه احمدی‌پور, ندا زمانی

چکیده


مقدمه: کودکان 70-30 درصد بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های سرپایی را تشکیل می‌دهند. مطالعات مختلف نشان داده‌ است كه برنامه‌ی مراقبت‌های ادغام‌یافته‌ی ناخوشی‌های اطفال (مانا) باعث بهبود كیفیت مراقبت‌های سرپایی در كودكان می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی عملكرد كارورزان در مراقبت‌های سرپایی کودکان زیر 5 سال در دو روش مراقبت معمول و مراقبت‌های ادغام‌یافته‌ی ناخوشی‌های اطفال (مانا) در درمانگاه تخصصی کودکان بود.

روش‌ها: تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی و دو سو كور در بیمارستان امین اصفهان صورت گرفت. كلیه‌ی كارورزان حاضر در دو درمانگاه كودكان در طی مدت مطالعه با روش سرشماری انتخاب شدند. عملكرد كارورزان مذكور در نحوه‌ی ویزیت كودكان مراجعه‌كننده توسط یك مشاهده‌گر و از طریق چك لیست ارزیابی گردید. در مرحله‌ی بعد كارورزان یكی از درمانگاه‌ها در مورد راهنماهای بالینی مانا آموزش دیدند. در پایان دوره عملكرد كارورزان در نحوه‌ی ویزیت كودكان در دو گروه ارزیابی مجدد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های Student-t، Paired-t و 2χ انجام گردید.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی عملكرد كارورزان در دو درمانگاه در پایان دوره افزایش یافته بود و در دو گروه در پایان دوره تفاوت معنی‌داری دیده نشد (05/0 < P). فراوانی نسبی فقط در چند مورد از موارد چك لیست در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: عدم مشاهده‌ی تفاوت قابل ملاحظه ممكن است به دلیل كم بودن مدت زمان آموزش، كوتاه بودن زمان پیگیری، علاقه‌ی بیشتر کارورزان به کتب مرجع و عدم فرصت كافی كارورزان در استفاده از آموخته‌ها باشد.

واژگان کلیدی: كودكان قبل از مدرسه، كیفیت مراقبت سلامت، مراقبت‌های ادغام‌یافته‌ی ناخوشی‌های اطفال (مانا)


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.