دوره 37، شماره 522: هفته دوم خرداد ماه 1398:350-356

مقایسه‌ی سیستم امتیازبندی Simplified Acute Physiology Score-III و Mortality Probability Model-III در بیماران دچار تروما

بهزاد ناظم‌رعایا , پرویز کاشفی , حمیده بابایی

DOI: 10.22122/jims.v37i522.11061

چکیده


مقدمه: بخش مراقبت‌های ویژه، از جمله مهم‌ترین بخش‌های بیمارستانی به شمار می‌رود و در همین راستا، سیستم‌های امتیازبندی متنوعی به ارزیابی وضعیت بیمار و پیش‌بینی نتیجه‌ی بستری در Intensive care unit (ICU) پرداخته‌اند که هر یک نقاط قوت و ضعفی داشته‌اند و منجر به معرفی سیستم‌های جدید شده‌اند. مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی دو سیستم امتیازبندی Mortality probability model-III (III-MPM) و Simplified acute physiology score-III (SAPS-III) انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع مقطعی بود و بر روی 200 بیمار بستری در ICU به علت تروما در سال‌های 95-1394 انجام شد. داده‌ها شامل مشخصات دموگرافیک، میانگین فشار خون سیستول، دیاستول و شریانی، نبض، تعداد تنفس، تب، Glasgow coma scale (GCS)، تحلیل گاز شریانی، شمارش لکوسیتی، هماتوکریت، سطح بیلی‌روبین و کراتینین، نوع بستری و وجود بیماری زمینه‌ای از پرونده‌ی بیماران استخراج شد و امتیاز MPM-III و SAPS-III محاسبه و مقایسه گردید.

یافته‌ها: سیستم MPM-III در نقطه‌ی برش 13/0، قدرت تشخیصی (Discrimination) 935/0 (89/0-97/0 :Confidence interval یا CI 95 درصد، 001/0 > P) و به ترتیب حساسیت و ویژگی 87 و 84 درصد داشت. همچنین، سیستم SAPS-III در نقطه‌ی برش 13/0، قدرت تشخیصی (Discrimination) 77/0 (001/0 > P، 85/0-69/0 :CI 95 درصد)، حساسیت 80 درصد و ویژگی 68 درصد داشت. بر اساس سیستم امتیازدهی MPM-III و SAPS-III، مدت زمان بستری در ICU (001/0 = P برای هر دو سیستم) و مدت زمان اینتوباسیون (001/0 > P برای هر دو سیستم) ارتباط معنی‌داری با مرگ و میر داشتند. زمان کل بستری (001/0 > P) فقط با مرگ و میر بر اساس سیستم SAPS-III ارتباط داشت.

نتیجه‌گیری: سیستم امتیازبندی MPM-III نسبت به SAPS-III قدرت تشخیصی بالاتری دارد. همچنین، نرخ مرگ و میر بر اساس هر دو سیستم، ارتباط مستقیمی با تعداد روز بستری در ICU و مدت اینتوباسیون داشت.


واژگان کلیدی


بخش مراقبت‌های ویژه؛ Simplified acute physiology score؛ مرگ و میر؛ احتمال

تمام متن:

PDF

مراجع


Herridge MS. Prognostication and intensive care unit outcome: The evolving role of scoring systems. Clin Chest Med 2003; 24(4): 751-62.

Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985; 13(10): 818-29.

Rapsang AG, Shyam DC. Scoring systems in the intensive care unit: A compendium. Indian J Crit Care Med 2014; 18(4): 220-8.

Vasilevskis EE, Kuzniewicz MW, Cason BA, Lane RK, Dean ML, Clay T, et al. Mortality probability model III and simplified acute physiology score II: Assessing their value in predicting length of stay and comparison to APACHE IV. Chest 2009; 136(1): 89-101.

Goldhill DR, Withington PS. Mortality predicted by APACHE II. The effect of changes in physiological values and post-ICU hospital mortality. Anaesthesia 1996; 51(8): 719-23.

Gilani MT, Razavi M, Azad AM. A comparison of Simplified Acute Physiology Score II, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation III scoring system in predicting mortality and length of stay at surgical intensive care unit. Niger Med J 2014; 55(2): 144-7.

Alizadeh AM, Hassanian-Moghaddam H, Shadnia S, Zamani N, Mehrpour O. Simplified acute physiology score II/acute physiology and chronic health evaluation II and prediction of the mortality and later development of complications in poisoned patients admitted to intensive care unit. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2014; 115(3): 297-300.

Kramer AA, Higgins TL, Zimmerman JE. Comparison of the Mortality Probability Admission Model III, National Quality Forum, and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation IV hospital mortality models: Implications for national benchmarking. Crit Care Med 2014; 42(3): 544-53.

Higgins TL, Teres D, Copes WS, Nathanson BH, Stark M, Kramer AA. Assessing contemporary intensive care unit outcome: an updated Mortality Probability Admission Model (MPM0-III). Crit Care Med 2007; 35(3): 827-35.

Lemeshow S, Teres D, Klar J, Avrunin JS, Gehlbach SH, Rapoport J. Mortality Probability Models (MPM II) based on an international cohort of intensive care unit patients. JAMA 1993; 270(20): 2478-86.

Afessa B, Gajic O, Keegan MT. Severity of illness and organ failure assessment in adult intensive care units. Crit Care Clin 2007; 23(3): 639-58.

Metnitz PG, Moreno RP, Almeida E, Jordan B, Bauer P, Campos RA, et al. SAPS 3--From evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 1: Objectives, methods and cohort description. Intensive Care Med 2005; 31(10): 1336-44.

Moreno RP, Metnitz PG, Almeida E, Jordan B, Bauer P, Campos RA, et al. SAPS 3--From evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 2: Development of a prognostic model for hospital mortality at ICU admission. Intensive Care Med 2005; 31(10): 1345-55.

Keegan MT, Gajic O, Afessa B. Severity of illness scoring systems in the intensive care unit. Crit Care Med 2011; 39(1): 163-9.

Kuzniewicz MW, Vasilevskis EE, Lane R, Dean ML, Trivedi NG, Rennie DJ, et al. Variation in ICU risk-adjusted mortality: impact of methods of assessment and potential confounders. Chest 2008; 133(6): 1319-27.

Yaghoubi S, Abotorabi M, Naderi F, Arfaei E, Mohammadi A. Comparing APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) IV and SAPA(Simplified Acute Physiology Score) III methods in predicting mortality rate in patients admitted to intensive care unit. J Isfahan Med Sch 2014; 32(275): 201-11. [In Persian].

Kashefi P, Saghaei M, Dehghani-Meibodi D. Comparison of Sequential Organ Failure Assessment and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II Scoring Systems on detection prognosis of mortality in patients with trauma admitted to the intensive care unit. J Isfahan Med Sch 2018; 36(478): 460-5. [In Persian].

Shetabi H, Kashefi P, Heidari I. Comparison of Sequential Organ Failure Assessment and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation III Scoring Systems in prediction of mortality in non-traumatic patients admitted to the intensive care unit. J Isfahan Med Sch 2018; 36(496): 1093-9. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.