دوره 29، شماره 152: هفته چهارم مهر ماه 1390:1216-1223

تأثیر کورکومین خوراکی در پیش‌گیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه

سیمین همتی, آرمین سعیدی

چکیده


مقدمه: پرتو درمانی در بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پستان در سیر درمان به کار می‌رود. با وجود کاهش بسیاری از عوارض درمان با بهبود تکنیک‌های پرتو درمانی، درماتیت حاد ناشی از اشعه همچنان در بخش قابل توجهی از بیماران آزارنده و گاه حتی باعث توقف‌های ناخواسته در دوره‌ی پرتو درمانی می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر کورکومین (Curcumin) خوراکی در پیش‌گیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه بود.

روش‌ها: 40 بیمار دریافت کننده‌ی پرتو درمانی (دوز بیش از 45 گری) به ناحیه‌ی پستان به علت سرطان پستان، به صورت دوسو کور در دو گروه مورد و شاهد (هرکدام 20 نفر) قرار گرفتند. بیماران دو گروه، از 2 روز قبل از شروع تا پایان پرتو درمانی، روزانه در سه نوبت، 4 عدد کپسول 500 میلی‌گرمی حاوی کورکومین یا دارونما را به صورت خوراکی مصرف کردند. در پایان هر هفته از پرتو درمانی، درجه‌ی درماتیت 2 گروه ثبت شد.

یافته‌ها: درجه‌ی درماتیت در هر دو گروه در طول مدت درمان در حال افزایش بود. میانگین درجه‌ی درماتیت در دو گروه در هفته‌ی 5 و 6 پرتو درمانی با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشت. عارضه‌ی دارویی عمده‌ای گزارش نشد. برتری گروه کورکومین نسبت به دارونما با سن بیماران، نوع جراحی، وضعیت گیرنده‌ی هورمونی و HER2/neu و انرژی اشعه به کار رفته ارتباطی نداشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد کورکومین خوراکی می‌تواند در کاهش درماتیت حاد ناشی از اشعه در بیماران تحت پرتو درمانی ناحیه‌ی پستان به علت سرطان پستان نقش داشته باشد.


واژگان کلیدی


پرتو درمانی؛ سرطان پستان؛ درماتیت حاد؛ کورکومین

تمام متن:

PDF

مراجع


Burstein HJ, Harris JR, Morrow M. Malignant tumors of the breast. In: DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, editors. DeVita, Hellman, and Rosenberg's cancer: principles & practice of oncology. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 1606-45.

Haffty BG, Perez CA, Perez CA. Early stage breast cancer. In: Halperin EC, Perez CA, Brady LW, Wazer DE, Freeman C, editors. Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 1175-92.

Khan FM. The physics of radiation therapy. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003.

Hendee WR, Ibbott GS, Hendee EG. Radiation therapy physics. 3rd ed. New York: J. Wiley; 2005. p. 44-112.

Khan FM. Treatment planning in radiation oncology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

Williams MS, Burk M, Loprinzi CL, Hill M, Schomberg PJ, Nearhood K, et al. Phase III double-blind evaluation of an aloe vera gel as a prophylactic agent for radiation-induced skin toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1996; 36(2): 345-9.

Richardson J, Smith JE, McIntyre M, Thomas R, Pilkington K. Aloe vera for preventing radiation-induced skin reactions: a systematic literature review. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005; 17(6): 478-84.

Fisher J, Scott C, Stevens R, Marconi B, Champion L, Freedman GM, et al. Randomized phase III study comparing Best Supportive Care to Biafine as a prophylactic agent for radiation-induced skin toxicity for women undergoing breast irradiation: Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 97-13. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 48(5): 1307-10.

Halperin EC, Gaspar L, George S, Darr D, Pinnell S. A double-blind, randomized, prospective trial to evaluate topical vitamin C solution for the prevention of radiation dermatitis. CNS Cancer Consortium. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993; 26(3): 413-6.

Hemati S, Nasiri Motlagh B, Esnaashari O, Sarvizadeh M, Akbari M, Tajvidi M, et al. Topical Silver Sulfadiazine for Prevention of Acute Dermatitis during Irradiation for Breast Cancer: ESMO; 2010.

Aggarwal BB, Shishodia S, Takada Y, Banerjee S, Newman RA, Bueso-Ramos CE, et al. Curcumin suppresses the paclitaxel-induced nuclear factor-kappaB pathway in breast cancer cells and inhibits lung metastasis of human breast cancer in nude mice. Clin Cancer Res 2005; 11(20): 7490-8.

Claria J, Romano M. Pharmacological intervention of cyclooxygenase-2 and 5-lipoxygenase pathways. Impact on inflammation and cancer. Curr Pharm Des 2005; 11(26): 3431-47.

Mann JR, DuBois RN. Cyclooxygenase-2 and gastrointestinal cancer. Cancer J 2004; 10(3): 145-52.

Prescott SM. Is cyclooxygenase-2 the alpha and the omega in cancer? J Clin Invest 2000; 105(11): 1511-3.

Ramachandran C, You W. Differential sensitivity of human mammary epithelial and breast carcinoma cell lines to curcumin. Breast Cancer Res Treat 1999; 54(3): 269-78.

Ramachandran C, Fonseca HB, Jhabvala P, Escalon EA, Melnick SJ. Curcumin inhibits telomerase activity through human telomerase reverse transcritpase in MCF-7 breast cancer cell line. Cancer Lett 2002; 184(1): 1-6.

Samaha HS, Kelloff GJ, Steele V, Rao CV, Reddy BS. Modulation of apoptosis by sulindac, curcumin, phenylethyl-3-methylcaffeate, and 6-phenylhexyl isothiocyanate: apoptotic index as a biomarker in colon cancer chemoprevention and promotion. Cancer Res 1997; 57(7): 1301-5.

Aggarwal BB, Sethi G, Ahn KS, Sandur SK, Pandey MK, Kunnumakkara AB, et al. Targeting signal-transducer-and-activator-of-transcription-3 for prevention and therapy of cancer: modern target but ancient solution. Ann N Y Acad Sci 2006; 1091: 151-69.

Bharti AC, Donato N, Aggarwal BB. Curcumin (diferuloylmethane) inhibits constitutive and IL-6-inducible STAT3 phosphorylation in human multiple myeloma cells. J Immunol 2003; 171(7): 3863-71.

Karin M, Liu Z, Zandi E. AP-1 function and regulation. Curr Opin Cell Biol 1997; 9(2): 240-6.

Xu J, Fu Y, Chen A. Activation of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma contributes to the inhibitory effects of curcumin on rat hepatic stellate cell growth. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2003; 285(1): G20-G30.

Korutla L, Cheung JY, Mendelsohn J, Kumar R. Inhibition of ligand-induced activation of epidermal growth factor receptor tyrosine phosphorylation by curcumin. Carcinogenesis 1995; 16(8): 1741-5.

Korutla L, Kumar R. Inhibitory effect of curcumin on epidermal growth factor receptor kinase activity in A43 cells. Biochim Biophys Acta 1994; 1224(3): 597-600.

Ryan JL, Heckler CE, Pentland AP, Morrow GR. Potential plasma biomarkers predicting radiation dermatitis in breast cancer patients. J Clin Oncol 2010; 28(15): 9144.

Cox JD, Stetz J, Pajak TF. Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 31(5): 1341-6.

Anand P, Sundaram C, Jhurani S, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcumin and cancer: an "old-age" disease with an "age-old" solution. Cancer Lett 2008; 267(1): 133-64.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.