دوره 37، شماره 516: هفته چهارم فروردین ماه 1398:132-137

بررسی تأثیر مکمل‌های پره‌بیوتیک بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس: یک مرورسیستماتیک و متاآنالیز

امیرمحمد آرمانیان , فاطمه نجفیان نجف‌آبادی , زهره بدیعی , سودابه تیموری , آوات فیضی

DOI: 10.22122/jims.v37i516.11109

چکیده


مقدمه: انتروکولیت نکروزان، یکی از بیماری‌های شایع و وخیم نوزادان نارس است. به همین علت، مطالعات زیادی بر اتیولوژی و پیش‌گیری آن انجام شده است. از جمله در مطالعاتی به اثر پیش‌گیری کننده‌ی پره‌بیوتیک‌ها پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارایه‌ی تصویر روشنی از ارتباط مصرف مکمل‌های پره‌بیوتیک و انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه بود و با توجه به روش اجرا، به صورت مرور سیستماتیک انجام شد. جامعه‌ی آماری، شامل کلیه‌ی مطالعات از نوع کارآزمایی بالینی بود که از جوانب مختلف، به اثر پیش‌گیری کننده‌ی پره‌بیوتیک‌ها بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس پرداخته‌ بودند.

یافته‌ها: بعد از جستجوی واژه‌های کلیدی مشخص شده در پایگاه‌ها، 1358 مقاله به دست آمد که پس از بررسی‌های دقیق‌تر، 9 مقاله به نسبت بیشتری مرتبط شناخته شدند و در نهایت، با رد مقالات مرور سیستماتیک و توصیفی- تحلیلی از این بین، فقط 5 مقاله با توجه به هدف مرور سیستماتیک وارد مطالعه شدند.

نتیجه‌گیری: بعد از تحلیل نهایی، نتایج تمام 5 کارآزمایی بالینی مورد مطالعه، بیانگر کاهش اندک در بروز انتروکولیت نکروزان در گروه‌های مصرف کننده‌ی پره‌بیوتیک‌ها بود، اما با توجه به تعداد کم مطالعات و همچنین، تعداد کم نوزادان شرکت کننده در این مطالعات، این نتیجه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود و پیشنهاد می‌شود که مطالعات بیشتری با تعداد نمونه‌های بیشتر در این زمینه صورت بگیرد.


واژگان کلیدی


انتروکولیت نکروزان؛ نوزاد نارس؛ پره‌بیوتیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Seki K, Iwasaki S, An H, Horiguchi H, Mori M, Nishimaki S, et al. Early discharge from a neonatal intensive care unit and rates of readmission. Pediatr Int 2011; 53(1): 7-12.

Patel BK, Shah JS. Necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants: A systemic review. ISRN Gastroenterol 2012; 2012: 562594.

Lee JH. An update on necrotizing enterocolitis: Pathogenesis and preventive strategies. Korean J Pediatr 2011; 54(9): 368-72.

Chu A, Hageman JR, Caplan MS. Necrotizing enterocolitis. NeoReviews 2013; 14(3): e113.

Armanian AM, Sadeghnia A, Hoseinzadeh M, Mirlohi M, Feizi A, Salehimehr N, et al. The effect of neutral oligosaccharides on reducing the incidence of necrotizing enterocolitis in preterm infants: A randomized clinical trial. Int J Prev Med 2014; 5(11): 1387-95.

Srinivasjois R, Rao S, Patole S. Prebiotic supplementation in preterm neonates: Updated systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clin Nutr 2013; 32(6): 958-65.

Cummings JH, Macfarlane GT. Gastrointestinal effects of prebiotics. Br J Nutr 2002; 87(Suppl 2): S145-S151.

Boehm G, Moro G. Structural and functional aspects of prebiotics used in infant nutrition. J Nutr 2008; 138(9): 1818S-28S.

Oozeer R, van LK, Ludwig T, Ben AK, Martin R, Wind RD, et al. Intestinal microbiology in early life: Specific prebiotics can have similar functionalities as human-milk oligosaccharides. Am J Clin Nutr 2013; 98(2): 561S-71S.

Armanian AM, Sadeghnia A, Hoseinzadeh M, Mirlohi M, Feizi A, Salehimehr N, et al. The effect of neutral oligosaccharides on fecal microbiota in premature infants fed exclusively with breast milk: A randomized clinical trial. J Res Pharm Pract 2016; 5(1): 27-34.

Sherman PM, Cabana M, Gibson GR, Koletzko BV,

Neu J, Veereman-Wauters G, et al. Potential roles and clinical utility of prebiotics in newborns, infants, and children: Proceedings from a global prebiotic summit meeting, New York City, June 27-28, 2008. J Pediatr 2009; 155(5): S61-S70.

Mihatsch WA, Hoegel J, Pohlandt F. Prebiotic oligosaccharides reduce stool viscosity and accelerate gastrointestinal transport in preterm infants. Acta Paediatr 2006; 95(7): 843-8.

Modi N, Uthaya S, Fell J, Kulinskaya E. A randomized, double-blind, controlled trial of the effect of prebiotic oligosaccharides on enteral tolerance in preterm infants (ISRCTN77444690). Pediatr Res 2010; 68(5): 440-5.

Westerbeek EA, van den Berg A, Lafeber HN, Fetter WP, van Elburg RM. The effect of enteral supplementation of a prebiotic mixture of non-human milk galacto-, fructo- and acidic oligosaccharides on intestinal permeability in preterm infants. Br J Nutr 2011; 105(2): 268-74.

Riskin A, Hochwald O, Bader D, Srugo I, Naftali G, Kugelman A, et al. The effects of lactulose supplementation to enteral feedings in premature infants: A pilot study. J Pediatr 2010; 156(2): 209-14.

Dasopoulou M, Briana DD, Boutsikou T, Karakasidou E, Roma E, Costalos C, et al. Motilin and gastrin secretion and lipid profile in preterm neonates following prebiotics supplementation: a double-blind randomized controlled study. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2015; 39(3): 359-68.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.