دوره 37، شماره 517: هفته اول اردیبهشت ماه 1398:138-144

بررسی هیستوپاتولوژیک اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی‌آنیلین/منیزیم اکسید در بافت‌های کبد و کلیه‌ی موش‌های صحرایی

محمدرضا حاجی‌نژاد , علیرضا سام‌زاده کرمانی

DOI: 10.22122/jims.v37i517.11194

چکیده


مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی‌آنیلین/منیزیم اکسید بر هیستوپاتولوژی بافت‌های کبد و کلیه‌ی موش‌های صحرایی انجام شد.

روش‌ها: 28 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد سالم روزانه 5/0 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی را به صورت داخل صفاقی دریافت کرد و به گروه‌های تیمار، محلول‌های حاوی 1، 2 و 4 میلی‌گرم/میلی‌لیتر از نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide برای چهار هفته به ‌صورت داخل صفاقی تزریق شد. سپس، از موش‌ها خون‌گیری و میزان آنزیم‌های کبدی Aspartate aminotransferase (AST) و Alanine aminotransferase (ALT) به‌عنوان شاخص کارکرد کبد و میزان Blood urea nitrogen (BUN) وکراتینین به عنوان شاخص کارکرد کلیه سنجش شد. پس از آسان‌کشی موش‌ها، نمونه‌های بافت کبد برای بررسی هیستوپاتولوژیک و نمونه‌های بافت کلیه برای بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک برداشت شد.

یافته‌ها: در گروه تیمار شده با دز 4 میلی‌گرم نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide، افزایش معنی‌داری در آنزیم‌های ALT و AST در مقایسه با گروه شاهد سالم مشاهده گردید (05/0 > P)، اما میزان BUN وکراتینین اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (05/0 < P). در بررسی‌های بافت‌شناسی در سیتوپلاسم سلول‌های گروه تیمار شده با دز بالای نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide تجمع چربی خفیف مشاهده شد. در بررسی بافت‌های کلیه، تورم خفیف توبول پروگزیمال مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد نانوترکیب Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide دارای اثر سمیت کبدی و کلیوی است و بنابراین توصیه می‌شود مصرف این ترکیبات در فراورده‌های غذایی و لوازم پزشکی کاهش یابد.


واژگان کلیدی


موش صحرایی؛ منیزیم اکسید؛ نانوکامپوزیت؛ کلیه؛ کبد

تمام متن:

PDF

مراجع


Cai L, Chen J, Liu Z, Wang H, Yang H, Ding W. Magnesium oxide nanoparticles: effective agricultural antibacterial agent against Ralstonia solanacearum. Front Microbiol 2018; 9: 790.

Falcaro P, Ricco R, Yazdi A, Imaz I, Furukawa S, Maspoch D, et al. Application of metal and metal oxide nanoparticles@MOFs. Coord Chem Rev 2016; 307: 237-54.

Akram mW, Fakhar-e-Alam M, Butt AR, Munir T, Ali A, Alimgeer KS, et al. Magnesium oxide in nanodimension: model for MRI and multimodal therapy. J Nanomater 2018; 2018. 4210920.

de Silva RT, Mantilaka MMMG, Ratnayake SP, Amaratunga GAJ, de Silva KMN. Nano-MgO reinforced chitosan nanocomposites for high performance packaging applications with improved mechanical, thermal and barrier properties. Carbohyd Polym 2017; 157: 739-47.

Mangalampalli B, Dumala N, Perumalla VR, Grover P. Genotoxicity, biochemical, and biodistribution studies of magnesium oxide nano and microparticles in albino wistar rats after 28-day repeated oral exposure. Environ Toxicol 2018; 33(4): 396-410.

Nogi M, Yano H. Transparent nanocomposites based on cellulose produced by bacteria offer potential innovation in the electronics device industry. Adv Mater 2008; 20(10): 1849-52.

Canli EG, Ila HB, Canli M. Response of the antioxidant enzymes of rats following oral administration of metal-oxide nanoparticles (Al2O3, CuO, TiO2). Environ Sci Pollut Res Int 2019; 26(1): 938-45.

Mahmoud A, Ezgi O, Merve A, Ozhan G. In vitro toxicological assessment of magnesium oxide nanoparticle exposure in several mammalian cell types. Int J Toxicol 2016; 35(4): 429-37.

Kiranmai G, Reddy AR. Antioxidant status in MgO nanoparticle-exposed rats. Toxicol Ind Health 2013; 29(10): 897-903.

Jahangiri L, Kesmati M, Najafzadeh H. Evaluation of analgesic and anti-inflammatory effect of nanoparticles of magnesium oxide in mice with and without ketamine. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; 17(20): 2706-10.

Organization for Economic Co-operation and Development(OECD). OECD 423: OECD Guideline for Testing of Chemicals- Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method [Online]. [cited 2001 Dec 17]; Available from: URL: https://ntp.niehs.nih.gov/iccvam/suppdocs/feddocs/oecd/oecd_gl423.pdf

Naghsh N, Kazemi S. Effect of nano-magnesium oxide on glucose concentration and lipid profile in diabetic laboratory mice. Iran J Pharm Sci 2014; 10(3): 63-8.

Gelli K, Porika M, Anreddy RNR. Assessment of pulmonary toxicity of MgO nanoparticles in rats. Environ Toxicol 2015; 30(3): 308-14.

Ghadi A, Mahjoub S, Tabandeh F, Talebnia F. Synthesis and optimization of chitosan nanoparticles: Potential applications in nanomedicine and biomedical engineering. Caspian J Intern Med 2014; 5(3): 156-61.

Jacobsen NR, Stoeger T, van den Brule S, Saber AT, Beyerle A, Vietti G, et al. Acute and subacute pulmonary toxicity and mortality in mice after intratracheal instillation of ZnO nanoparticles in three laboratories. Food Chem Toxicol 2015; 85: 84-95.

Seyedalipour S, Fattahi R, Khanbabaee R, Abdullahpour R. The effect of MgO nanoparticles on histopathological and biomarker changes of liver injuries (ALT, ALP, and AST) in pregnant NMRI Mice. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2016; 24(102): 44-56. [In Persian].

Mazaheri N, Karimi A, Salavati H, Rezaei Zarchi S, Khalilian S, Rezaei Ranjbar Sardari R. Investigating the effect of intraperitoneal injection of magnesium oxide nanoparticles on the liver and kidney function of rat in vivo. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2014; 22(4): 1430-8. [In Persian].

Khanooki TA, Fazilati M. The toxicity effect of magnesium oxide nanoparticles. Adv Environ Biol 2014; 8(10): 969-73.

Shaikh SM, K Shyama SK, Desai PV. Absorption, LD50 and effects of CoO, MgO and PbONanoparticles on mice "Mus musculus". IOSR J Environ Sci Toxicol Food Technol 2015; 9(2): 32-8.

Rahdar A, Aliahmad M, Hajinezhad MR, Samani M. Xanthan gum-stabilized nano-ceria: Green chemistry based synthesis, characterization, study of biochemical alterations induced by intraperitoneal doses of nanoparticles in rat. J Mol Struct 2018; 1173: 166-72.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.