دوره 37، شماره 526: هفته دوم تیر ماه 1398:500-507

مقایسه‌ی سرعت اثر داروهای هالوپریدول، تری‌فلوپرازین، پرومتازین و کلرپرومازین در ایجاد اثرات آرام‌بخشی در بیماران پرخاشگر

سید غفور موسوی , دلارام اقتصادی , بهزاد مهکی

DOI: 10.22122/jims.v37i526.11204

چکیده


مقدمه: پرخاشگری، علامتی غیر اختصاصی و آسیب‌رسان ناشی از عوامل مختلف پزشکی است و پیش‌گیری ازعواقب آن، سرعت عمل درمانگران را می‌طلبد. برای این منظور، داروهای آنتی‌سایکوتیک به کار می‌روند. شناسایی سریع‌الاثرترین داروی آرام‌بخشی، ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی سرعت آرام‌بخشی داروهای هالوپریدول، تری‌فلوپرازین، پرومتازین و کلرپرومازین در بیماران پرخاشگر بود.

روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی بیماران پرخاشگری انجام شد که در سال ۱۳۹۵ به اورژانس روان‌پزشکی بیمارستان خورشید اصفهان مراجعه کرده بودند. طی این مطالعه، ۷۶ بیمار به طور تصادفی به ۴ گروه تقسیم شدند و هالوپریدول، تری‌فلوپرازین، پرومتازین و کلرپرومازین به صورت تزریق داخل عضلانی دریافت کردند. بیماران هر ۳۰ دقیقه از نظر علایم پرخاشگری ارزیابی شدند و زمان مورد نیاز برای ایجاد آرام‌بخشی ثبت شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران 70/8 ± 85/32 سال بود و 8/61 درصد بیماران مرد بودند. 2/59 درصد از بیماران به اولین تزریق پاسخ دادند و 8/40 درصد نیاز به تزریق دوم پیدا کردند. زمان میانگین برای ایجاد اثرات آرام‌بخشی پس از تزریق اول 61/6 ± 41/19 دقیقه و 38/5 ± 71/18 دقیقه پس از دومین تزریق بود. یافته‌های آماری نشان داد که مدت زمان القای آرام‌بخشی با سن، جنس، نوع ماده‌ی مصرفی و نوع پرخاشگری ارتباط معنی‌داری نداشت. بعد از اولین و دومین تزریق، کوتاه‌ترین زمان القای آرام‌بخشی مربوط به گروه پرومتازین و طولانی‌ترین زمان مربوط به گروه کلرپرومازین بود.

نتیجه‌گیری: پرومتازین، سریع‌ترین تأثیر داروی آرام‌بخش در بین داروهای مورد مطالعه در بیماران پرخاشگر بود. هیچ یک از داروها عوارض جانبی ایجاد نکرد.


واژگان کلیدی


هالوپریدول؛ کلرپرومازین؛ تری‌فلوپرازین؛ پرومتازین؛ پرخاشگری

تمام متن:

PDF

مراجع


Siever LJ. Neurobiology of aggression and violence. Am J Psychiatry 2008; 165(4): 429-42.

Ahmed U, Jones H, Adams CE. Chlorpromazine for psychosis-induced aggression or agitation. Schizophr Bull 2011; 37(5): 890-1.

Berk M, Rathbone J, Mandriota-Carpenter SL. Clotiapine for acute psychotic illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2004; (4): CD002304.

Mantovani C, Migon MN, Alheira FV, Del-Be CM. Managing agitated or aggressive patients. Braz J Psychiatry 2010; 32(Suppl II): S96-S103.

Bellnier TJ. Continuum of care: stabilizing the acutely agitated patient. Am J Health Syst Pharm 2002; 59(17 Suppl 5): S12-S18.

Currier GW, Trenton A. Pharmacological treatment of psychotic agitation. CNS Drugs 2002; 16(4): 219-28.

Tardy M, Leucht S, Potapov A, Kissling W, Engel R, Huhn M, et al. Haloperidol versus low-potency first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2011; (8): CD009268.

Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: A meta-analysis. Lancet 2009; 373(9657): 31-41.

Hartung B, Wada M, Laux G, Leucht S. Perphenazine for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005; (1): CD003443.

Tardy M, Dold M, Engel RR, Leucht S. Trifluoperazine versus low-potency first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2014; (7): CD009396.

Huf G, Coutinho ES, Adams CE. TREC-Rio trial: A randomised controlled trial for rapid tranquillisation for agitated patients in emergency psychiatric rooms [ISRCTN44153243]. BMC Psychiatry 2002; 2: 11.

Adolph O, Koster S, Georgieff M, Georgieff EM, Moulig W, Fohr KJ. Promethazine inhibits NMDA-induced currents - new pharmacological aspects of an old drug. Neuropharmacology 2012; 63(2): 280-91.

Baldacara L, Sanches M, Cordeiro DC, Jackoswski AP. Rapid tranquilization for agitated patients in emergency psychiatric rooms: a randomized trial of olanzapine, ziprasidone, haloperidol plus promethazine, haloperidol plus midazolam and haloperidol alone. Braz J Psychiatry 2011; 33(1): 30-9.

Vishne T, Amiaz R, Grunhaus L. Promethazine for the treatment of agitation after electroconvulsive therapy: A case series. J ECT 2005; 21(2): 118-21.

Ingram DG, Hagemann TM. Promethazine treatment of steroid-induced psychosis in a child. Ann Pharmacother 2003; 37(7-8): 1036-9.

Terndrup TE, Cantor RM, Madden CM. Intramuscular meperidine, promethazine, and chlorpromazine: Analysis of use and complications in 487 pediatric emergency department patients. Ann Emerg Med 1989; 18(5): 528-33.

Ahmed U, Jones H, Adams CE. Chlorpromazine for psychosis induced aggression or agitation. Cochrane Database Syst Rev 2010; (4): .CD003443.

Ritter RM, Davidson DE, Robinson TA. Comparison of injectable haloperidol and chlorpromazine. Am J Psychiatry 1972; 129(1): 78-81.

National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care (UK). Violence: The Short-Term Management of Disturbed/Violent Behaviour in In-Patient Psychiatric Settings and Emergency Departments. London: Royal College of Nursing (UK); 2005.

Marco CA, Vaughan J. Emergency management of agitation in schizophrenia. Am J Emerg Med 2005; 23(6): 767-76.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.