دوره 37، شماره 516: هفته چهارم فروردین ماه 1398:114-118

ارزیابی عوامل اتیولوژیک بروز فیستول صفراوی به دنبال جراحی باز کیست هیداتید کبدی

بهنام صانعی , محسن کلاهدوزان , محمد مهدی ابویی

DOI: 10.22122/jims.v37i516.11247

چکیده


مقدمه: کیست هیداتید نوعی بیماری انگلی می‌باشد که در اثر لارو انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد و به صورت اندمی در ایران یافت می‌شود. کیست هیداتید کبدی شایع‌ترین محل درگیری می‌باشد و در موارد علامت‌دار، جهت خارج کردن آن به عمل جراحی نیاز است. از مهم‌ترین عوارض جراحی کیست هیداتید کبدی می‌توان به فیستول صفراوی اشاره نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل اتیولوژیک بروز فیستول صفراوی به دنبال جراحی کیست هیداتید کبدی بود.

روش‌ها: این مطالعه‌ی سرشماری از نوع مقطعی و گذشته‌نگر بود که بر روی 69 بیمار تحت عمل جراحی باز کیست هیداتید طی سال‌های 95-1392، در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد. اطلاعات مورد نیاز شامل سن، جنسیت، سابقه‌ی قبلی جراحی کبدی، اندازه‌ی کیست، محل کیست و سطح سرمی آلکالین فسفاتاز (Alkaline phosphatase یا ALP) پیش از عمل جراحی ثبت گردید. همچنین، بیماران از نظر بروز فیستول صفراوی پیگیری شدند. سپس ارتباط عوامل فوق با بروز فیستول صفراوی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: 15 نفر (7/21 درصد) از بیماران تحت جراحی دچار فیستول صفراوی شدند. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت (08/0 = P)، سن (75/0 = P)، محل کیست (89/0 = P)، اندازه‌ی کیست (37/0 = P)، سابقه‌ی جراحی قبلی (50/0 = P) و سطح ALP پیش از عمل جراحی (26/0 = P) با بروز فیستول صفراوی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، ارتباط معنی‌داری بین بروز فیستول صفراوی به دنبال جراحی باز کیست هیداتید با عواملی مانند سن، جنسیت، سابقه‌ی جراحی کبدی، اندازه‌ی کیست، مکان کیست و سطح سرمی ALP وجود ندارد. انجام مطالعات گسترده‌تر با جامعه‌ی آماری بزرگ‌تر توصیه می‌گردد

واژگان کلیدی


فیستول صفراوی؛ هیداتوز کبدی؛ کیست هیداتید؛ کیست اکینوکوکوس

تمام متن:

PDF

مراجع


Zeybek N, Dede H, Balci D, Coskun AK, Ozerhan IH, Peker S, et al. Biliary fistula after treatment for hydatid disease of the liver: When to intervene. World J Gastroenterol 2013; 19(3): 355-61.

Safioleas MC, Misiakos EP, Kouvaraki M, Stamatakos MK, Manti CP, Felekouras ES. Hydatid disease of the liver: A continuing surgical problem. Arch Surg 2006; 141(11): 1101-8.

Mihmanli M, Idiz UO, Kaya C, Demir U, Bostanci O, Omeroglu S, et al. Current status of diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis. World J Hepatol 2016; 8(28): 1169-81.

Yiallourou AI, Nastos C, Theodoraki K, Papaconstantinou I, Theodosopoulos T, et al. Surgical Management of major complications of hydatid cysts of the liver- a review of the literature. Ann Clin Cytol Pathol 2017; 3(1): 1049.

Alghofaily KA, Saeedan MB, Aljohani IM, Alrasheed M, McWilliams S, Aldosary A, et al. Hepatic hydatid disease complications: review of imaging findings and clinical implications. Abdom Radiol (NY) 2017; 42(1): 199-210.

Ding D, Lawson KD, Kolbe-Alexander TL, Finkelstein EA, Katzmarzyk PT, van Mechelen W, et al. The economic burden of physical inactivity: A global analysis of major non-communicable diseases. Lancet 2016; 388(10051): 1311-24.

Anand S, Rajagopalan S, Mohan R. Retraction notice to "Management of liver hydatid cysts - Current perspectives" [Medical Journal Armed forces India 68 (2012) 304-309]. Med J Armed Forces India 2017; 73(1): 104.

Agarwal S, Sikora SS, Kumar A, Saxena R, Kapoor VK. Bile leaks following surgery for hepatic hydatid disease. Indian J Gastroenterol 2005; 24(2): 55-8.

Dinakar Reddy A, Thota A. Cysto-biliary communication (CBC) in hepatic hydatidosis: Predictors, management and outcome. Int Surg J 2019; 6(1): 61-5.

Kilic M, Yoldas O, Koc M, Keskek M, Karakose N, Ertan T, et al. Can biliary-cyst communication be predicted before surgery for hepatic hydatid disease: does size matter? Am J Surg 2008; 196(5): 732-5.

Galati G, Sterpetti AV, Caputo M, Adduci M, Lucandri G, Brozzetti S, et al. Endoscopic retrograde cholangiography for intrabiliary rupture of hydatid cyst. Am J Surg 2006; 191(2): 206-10.

Rajabi MA. Clinical and paraclinical findings related to the rupture of hydatid cyst into the liver biliary ducts. J Isfahan Med Sch 2008; 26(90): 217-24. [In Persian].

Gomez IG, Lopez-Andujar R, Belda IT, Ramia Angel JM, Moya HA, Orbis CF, et al. Review of the treatment of liver hydatid cysts. World J Gastroenterol 2015; 21(1): 124-31.

Aktan AO, Yalin R. Preoperative albendazole treatment for liver hydatid disease decreases the viability of the cyst. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8(9): 877-9.

Bedioui H, Bouslama K, Maghrebi H, Farah J, Ayari H, Hsairi H, et al. Predictive factors of morbidity after surgical treatment of hepatic hydatid cyst. Pan Afr Med J 2012; 13: 29.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.